Makói Ujság, 1937. október (3. évfolyam, 223-248. szám)

1937-10-01 / 223. szám

Ara fci fUJfór. Péntek, 1987 október 1. Ili. évfolyam 223 száM i A AtSttlUSÁG Saefkí ■ítŐKéjf 6a Kiadóhivatal: Makó, Szegedi-u. 1. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak: helyben házhoz hordva, vagy vi­zeleten: 33. Eladja a Makói Friss Újság nyomda- és Főszerkesztő: Dr. vitéz GALAMB SANDOR dékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy bőrt lapkiadóviilalmt Hirdetések felvétele este 6 óráig. Felelős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS 2 P 40 1111. Hirdetések díjszabás szerint kőzöltetnek LEGÚJABB (A Makói Újság budapesti tudósító­jának telefonjelentése.) Megint bomba robbant Pártéban. Pária. Az Etoil téren történt bomba merényletek ügyében a rendőrség értékes nyomra akadt és reméli, hogy ezen a nyomon továbbhaladva sike- rül felkutatni a tetteseket. A rendőr ség megállapította, hogy a két bom­bát négyen helyezték el a munka­adók országos szövetségének, illetve a gyáriparosok országos szövetségé nek házában. Azt a fiatalembert, aki a pokolgépeket hozta, három másik fiatalember kísérte s a két bomba elhelyezése után mindanégyen egy taxiba szálltak. Csütörtökön egyébként ismét bomba robbant Párisban. Ezúttal a párisi egyetemi város dán épületéneek fo­lyosóján. A robbanás nem okozott nagyobb kárt. Barootona ójsaakat bombásáea. Pária. Barcelonát a péntekre vir­radó éjszaka a nemzetiek ismét bom­bázták. Több nemzeti repülőgép há­romszor jött a város fölé s mind a belvárost, mind pedig a külső kerü­leteket tübb bombával támadták meg. A bombák mind anyagiakban, mind pedig emberéletben tetemes kárt okoztak. Badogllo marsall Budapestre Jön, A német haderő gyakorlatain részt- vett magyar katonai küldöttség: Rőder Vilmos honvédelmi miniszter, Sónyi Hugó gyalogsági tábornok, a honvéd ség főparancsnoka és Rátz Jenő al­tábornagy résztvettek az olimpiai stadionban tartott ünnepségeken, va lamint a berlini katonai díszszemlén. A honvédelmi miniszter és a honvédség vezetői ma délben visszaérkeztek Budapestre. Rőder Vilmos honvédelmi minisz­ter meghívására Pietro Badoglio, Ad disz Abeba hercege, olasz királyi és császári tábornagy, az olasz nagy­vezérkar főnöke szükebbkörü kisére tével pénteken néhány napi tartózko dósra Budapestre érkezik. PARK mozi Ma, pénteken 6 és fél 9 órakor a szel­lemesség, franciás merészség, az If­júság és elegáncia magyar vlgjóléka llrilány szobát teres. Zilatiy Irén, Habos Gyula, Sírnia Ist­ván, Salamon Bála, Hadfi Sándor, HőpBCzi-Boűc, Lengyel Gizi. Bérletszelvények vasárnap kivételével érvényesek. ■^MmssmmMssmBmmmsasmmsm Megkezdődtek a NÉP választójogai értekezletei. Statisztikai adatokat ismertetnek a képviselőkkel A tűzharcos tőrvónnyei kezdi őszi munkáját a Ház. A Nép Eszlerházy utcai párthelyi ségében ma délután kezdődtek meg a választójogi statisztikai adatokra vonatkozó tanácskozások. A kor­mány részéről Mikecz Ödön állam­titkár vett részt a megbeszéléseken s a ma délutáni első tanácskozásra a fehér-, somogy-, zaia-, győr- és sopronmegyei Nép képviselőket hív iák meg, hogy bizalmas megbeszélés formájában, a statisztikai adatok alapján közöljék álláspontjukat a tit­kos választójog bevezetésével kap­csolatban. Hir szerint ma már a kormánypárti képviselők sem ragasz kodnak annyira mereven a kerüle tenkénti egyéni választásokhoz, ha­nem elfogadják a miniszterelnöknek a vegyes lajstromot rendszerre vo natkozó tervét. A tanácskozást hol­nap is folytatják. Szlranyavszky Sándor, a képvi­selőhöz elnöke ma délelőtt kihallga­táson jelent meg Darányi Kálmán miniszterelnöknél, aki a Ház elnő kével ez október 26 én kezdődő uj ülésszak munkaprogramját tárgyalta meg. A Nemzeti Egység pártja tegnap kirándulást rendezett Bükkszékre és Párádra, ahová Darányi Kálmán mi niszterelnök vezetésével a kormány tagjai is elutaztak. Párádon ebéd után bizalmas ezzmecsere fejlődött ki a kormány tagjai és a képviselők között s külön-külön csoportokban tárgyalták meg a politikai kérdéseket. Itt határozták e! véglegesen, hogy e Nép első őszi pártértekezletét okió bér 20 án tartja, amikor a kormány tagjai a párt előtt ismertetik azokat az uj törvényjavaslatokat, amelyek­nek letérgyaláséra már az őszi ülés­szak elején sor kerül. Értesülésünk szerint a kormány úgy határozott, hogy először a tűzharcos javaslatot tűzeti ki tárgyalásra, majd ezt követi a mezőgazdasági munkásság öregség és rokksntság esetére szóló bizto sitásáról intézkedő törvényjavaslat. (Budapesti tudósitónk felenfonjelen- tése.) A választójoggal kapcsolatos előkészítő munkálatok a csütörtöki nap folyamán nagy lépéssel haladtak előre. Csütörtök este fél 8 órakor a Nemzeti Egység Pártja palotájában összeült az első választójogi konfe­rencia. Ez alkalommal Sopron, So­mogy, Zala, Fejér és Győr várme­gyék kormánypárti képviselői kap­tak meghivót. Az értekezleten meg­jelent Darányi miniszterelnök is. Mikecz Ödön államtitkár ismertette a választójoggal kapcsolatos statisz­tikai adatokat, amelyek a kérdés el­bírálásának szempontjából elsőrendű fontossággal bírnak. Újságírók kérdést intéztek Darányi miniszterelnökhöz a sorozatos vá­lasztójogi konferenciákkal kapcsolat­ban s a miniszterelnök a követke­zőkép nyilatkozott: — A Nemzeti Egység Pártjának képviselő tagjaival megismertetjük a választójoggal kapcsolatos statisztikai adatok gyűjteményét. Ezeket az ada­tokat az ellenzék vezérei is ismerik már. A statisztikai adatok megisme­résén kívül az értekezletek célja az, hogy a választójog kérdésében a sta­tisztikai adatok ismeretében esetleg a párt képviselő tagjai közt egyöntetű álláspont alakulhasson ki. Kijelentette végül a miniszterelnök, hogy ezeken az értekezleteken a kor mény választójogi tervezete még nem fog szóbakerülni, csupán a képvise­lőknek a választójoggal kapcsolatos tervezeteit vagy elképzeléseit kívánja a kormány meghallgatni és tanulmá­nyozni. A csütörtök esti értekezleten a kép­viselők nagy érdeklődéssel tanulmá­nyozták a statisztikai adatokat. Pén­teken délután, majd a jövő héten kedden, szerdán és csütörtökön lesz­nek még a Nemzeti Egység Pártjában ilyen választójogi konferenciák. Az egész kérdéskomplexum egyébkéri az október 20 án összeülő pártérte­kezlet elé kerül. Ezen az értekezleten a kormány tagjai ismertetni fogják azokat a törvényjavaslatokat is. ame­lyekkel a képviselőházat foglalkoz­tatni kívánják. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy a parlament őszi szezonját a tűzharcos törvényjavaslat tárgyalásával fogják megkezdeni. Értelmezés, amit igazán nehéz értelmezni. Mi Is történt hát valóban Berlinben 7 (Budapesti tudósítónk ielefonjelen- | tése.) A német külügyminisztérium szócsöve, a Deutsche Diplomeiisch- Polüische Korrespondenz abban fog­lalja össze Mussolini németországi látogatásának eredményeit, hogy a német és olasz nép együttműködé­sét, amely nem a régi stilusu poli­tika diplomáciai kapcsolatain alapul, hanem igazi és tényleges együttmű­ködés. most a két vezér és a két nép ünnepélyesen megerősítette. A jövőre nézve a két nemzet figyelem­mel fogja kisérni, hogy mely orszá­gokban igyekeznek majd úgy meg­érteni a dolgokat, ehogyan azokat Németország és Olaszország érteb mezi és mely országok azok, ame­lyek továbbra is abban az irányban folytatják politikájukat, hogy minél több zavart és félreértést keltsenek. Pontosan számon fogják tartani Ró­mában és Berlinben ezeket az or­szágokat s igy azután hamarosan tiszta képet lehet alkotni arról, hogy ki törekszik őszinte és lojális meg­egyezésre és kik azok, akik az ilyen megegyezést csak eszköznek tekintik ahoz, hogy még jobbanösszezavarják a dolgokat és minél több kárt okoz­zanak. Japán és orosz versenyfutás Kínáért. A Szovjet nyíltan té noyatni készül Kínét, Tokió. A japán közvélemény a nenkingi szovjetnagykővet váratlan moszkvai utazáséban újabb bizonyi tékát látja annak, hogy Kína és Szovjetoroszország között uj megegye zés érdekében tárgyalások folynak. Az eddigi burkolt támogatás után Szovjetoroszország most már nyíltan is támogatni akarja Kínát a Japán elleni háborújában. A japán sajtó véleménye szerint a vörös hadseren átszervezése egy fél éven belül végeié? s a szovjetkormány azután távolke leli haderejét is a kínai kormány rendelkezésére bocsátja, hogy ellen- támadásba menjen Japán ellen. A japán sajtó úgy tudj*, hogy Szovjetoroszország a legközelebbi jö­vőben legalább száz harci repülőgé­pet s megfelelő számú pilótát becsét a nankingi központi kormány rendel­kezésére. A lapok nemcsak Szovjetoroszor- fezág ellen intéznek heves támadáso­kat, hanem igen élesen támadják to­vábbra is Angliát. Sangháj. Külföldi diplomaták és katonai szakértők, akik hosszú idő

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék