Makói Ujság, 1937. november (3. évfolyam, 249-272. szám)

1937-11-03 / 249. szám

Ara & fillér1* Szerda, 1987. november 3. 1U. évfolyam 249 szám. jfserfceisííséf és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-u. 1. fslefon: 33. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és lapkladóváiialaí. Hirdetések leivétele este 6 óráig. POLITIKAI NAPILAP Főszerkesztő: Dr. vitéz QALAMB SÁNDOR Felelős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS Előüzetési árak: helyben házhoz hordva, vagy vi­dékre postán küldve egy hétre 50 fillér, egy hóra 2 P 40 fill. Hirdetések díjszabás szerint közőltetnek Ne vigyék el Makóról a hagymaeladási irodát Erőteljes mozgalom indult az iroda áthelyezése ellen. Értekezlet a spekuláció túlkapásainak megakadályozására. Mint vasárnapi számunkban kö zöltük, a högymekiviteit ellenőrző bizottság szombati ülésén bejelentés történt arra vonatkozólag, hogy a hagymakiviteli azervezet eladási iro­dáját Budapestre helyezik át. Ez a bejelentés élénk feltűnést keltett nem csak a bizottságban, de idehaza az érd keltek körében is s a városi ha­tóságot is foglalkoztatta az ügy. A város vezetőségének az az aggálya ugyanis, hogy ennek az eladási iro­dának Budapestre leendő áthelye­zésével különköző hátrányok érhetik a termelőket, kereskedőket, de a makói hagymát, mint világmárkát is. Altéi lehet félni, hogy ha a külföldre szóló eladások ezután Budapestről történnek, nem jut mindig kellően érvényre e hagymaszéllitmányok ma­kói jellege, mert idővel- a külföld csak „magyar hagymát* vásárol és ismer meg s elhomályosodik a kül föld tudatában, hogy ez a kitűnő magyar hagyma azért olyan kitűnő, mert Makón termett. Makónak, mint e világcikk egyedüli termelő helyének igen fontos érdeke fűződik ahoz, hogy a makói és egyébvidéki szár­mazású hagymák közt a különbség élesen elhatároltassék és kitűnjék. Idegenforgalmi és pénzügypolitikái, gazdasági szempontokból is aggályos a hagymával kapcsolatos idegenfor­galmat és pénzforgalmat Makóról el terelni. Makó volt eddig a hagyma termesztés központja. Ide gravitáitak termelők és kereskedők egyaránt 8 itt, helyben nyertek pénzügyi lebo nyolitást az összes eladások. Helyi bankok végezték a meghitelezéseket, általában ezek finanszírozták a hagy makereskedelmet. Amennyiben az el­adási irodát valóban Budapestre he lyezik, ettől a pénzforgalomtól elesik a helyi pénzpiac s a küliöldi keres kedők se fáradnak le Makóra, ha mindent elintézhetnek Budapesten. Végül rendkívül fontos az is, hogy a hagyatermelők és a kereskedők között állandó legyen a kapcsolat már csak azért is, mert a termelő annyit és olyan hagymát termel, ami lyet és amennyit a kereskedelem el tud helyezni. Ez a kapcsolat és összhang csak úgy biztosítható, ha nemcsak a ter­melésnek központja Makó, hanem az értékesítésnek is. Rendkívül fon tos, hogy a külföldi termésjelentések és értékesítési hírek mind Makóra fussanak be, mert csak igy alakulhat ki egészséges verseny s igy tud „he­lyezkedni* árujával termelő és ke reskedó. Mi tudjuk, hogy nem helyes az kereskedői szempontból, hogy a Ma kóra, a METESz hez befutó külföldi hírek a kiviteli szervezet egyes tag jainak indiszkréciója révén kiszivá­rognak s bőséges lehetőséget nyújta­nak a spekulációra, de ez kisebb hátrány azzal szemben, amennyi előnnyel jár az értékesítés Makón való központosítása. Dr. Nikelszky Jenő polgármester ma beadványt intézett a földmivetés ügyi miniszterhez s ezt a beadványát megküldötte a METESz nek és a Kül kereskedelmi Hivatalnak is Azt kéri a minisztertől, hogy az eladási iroda áthelyezéséi akadályozza meg az előbb felsorolt indokokra és aggá­lyokra való tekintettel, annál is in kébb, mert mintegy 15.000 makóit érint ez a kérdés. Amennyiben pe dig az áthelyezést csak keresztül akarná vinni a METESz, úgy kéri a polgármester, hogy akkor inkább te­gye szabaddá a hagymakereskedel met a miniszter, mivelhogy igy biz tos, hogy Makó megőrzi központi és monopolisztikus helyzetét a hagyma piacon. A minapában rámutattunk a hagyma körül (elburjánzott spekuláció fogó saira és visszaéléseire, melyek vég eredményében a termelőknek okoz­nak erkölcsi és anyagi kárt. Art ez a túlhajtott és tulraffinált spekuláció a hagymaegykéz erkölcsi megalapo­zottságának is. Cikkünk élénk feltű­nést kellett hivatalos körökben is s miután állításainkat a tájékozódó vizsgálatok mindenben igazolták, a város vezetősége, azaz a polgármes tér elérkezettnek találta az időt arra, hogy az illegális spekuláció meg akadályozásáról tanácskozást kezde­ményezzen az érdekeltekkel. Ebből a célból a polgármester elnökletével szerdán délelőtt fél 12 órakor érte­kezlet lesz a városházán, ahol megbeszélik, hogyan lehelne meg­akadályozni a spekuléc ó és pedig úgy a kereskedői, mint a termelői spekuláció és mesterkedések további kártételeit. Meg kell itt mondanunk, bármeny nyíre szomorú és titkolandó dolog volna egyébként, hogy bizony maguk a termelők közt is akadnak, akik feladva a termelői érdekeket és ön tudatot, rongyos pár pengőkért elad ják magukat az illegális kereskedői spekuláció szolgálatára és pedig olyanképen, hogy mindazokat az előnyöket, amit a termelők számára az értékesítés mai rendszere biztosit, átjátszók egyes kereskedők kezére. Termelői igazolványok bérbeadásáról, sőt eladásáról tudunk, amelyek le­hetővé teszik egyes profithajszoló, kevésbbé kényes lelkiismeretű keres kedőknek, hogy a termelőktől olcsón összevásárolt hegymát horribilis ha­szonnal adják el a kiviteli szerve­zetnek, amely tehetetlen az ilyen összejátszással szemben, mert hiszen ő a termelői igazolványok alapján köteles vásárolni. A mai piacon egyébként megle hetős kínálat mellett a METESz 15 vagon exportvöröshagymát vásárolt. Mindezek pedig ezt mutatják, hogy semmiféle emberi megoldás nem lehet abszolút tökéletes, meri minden ellenőrzés megszületését nyo mon követik a csalók és spekulán­sok ravasz fogásai. Arról nem is ábrándozunk, hogy a makói hagyma értékesítése valaha is abszolút igaz­ságossággal és biztonsággal tudja megóvni a termelők érdekeit, de mindenkinek kötelessége mindent megkísérelni ezeknek az érdekeknek minél hathatósabb védelmére, lég. en az miniszter, METESz, polgármes er, termelői érdekeltség avagy — tisz­tességes kereskedő. Egyébkánt a makói kereskedők és termelők ma küldöttségben, jártak fenn a METESz-nél s az előbb fel­sorolt érvek feltárásával kérték, hogy ne vigyék el Makóról az értékesítési irodát. A termelők részéről Diós Fe­renc és Szabó József, a kereskedők részéről pedig Kornfeld Dávid, Pás- kész Tóbiás és Klein Salamon vet­tek részt ebben a küldöttségjárásban s mint értesülünk megígérték nekik, hogy egyelőre marad az eladási iro­da Makón addig, amíg az ellenőrző bizottságban alaposan meghányják- vetik a kérdést s véglegesen hatá­roznak. Ax angol liberális párt bukása a köxsógtanáoai választásokon, (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) London. A hétfőn megtartott an* goi községtanácsi választások a kedd este közismertté vált eredmények sze­rint a fővárosban nagy munkáspárti előretörést hoztak, míg a vidéken a konzervatív párt tett szert újabb nye­reségre és eddig 36 uj mandátumot nyert. A kőzségtanácsi választások vesztese a liberális párt. amely úgy Londonban, mint a vidéken a leg­több mandátumát elvesztette. PARK MOZI 3-án és 4-én, szerdán és csütörtökön tóiheiyárakkai csak felnőtteknek. A tavalyi óriási sikerű Örvény cimü francia fiim testvérfilmje: Férfisors. Főszerepben: Je in Galland, ki az „örvény" főszeplője is volt. Előadások 6 és fél 9 órakor. = összes makói malmok folyó évi november Itló l~lól az életbe lépő 8 órai munkaidő rendelet folytán vámmalmi üzemüket további intézkedésig csak reggel 7 órától déli 12 óráig és egy órai ebédszünet után délután I órától délután 4 óráig tartják nyitva. Tóth Ferenc és Társai Gőzmalom R. T. Vasára az összes malii! Makói Gőzmalom és Gőzfürész R. T. SSSr“ ■7------:—.. "77"; , Újvárosi Hengermalom (Weinberger József) te ljes MlllfflliMtlt tertBBI Emilia Hengermalom (Gombkötő é. Pártos). 3492

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék