Makói Ujság, 1937. december (3. évfolyam, 273-294. szám)

1937-12-01 / 273. szám

Rendkívüli minisztertanács* (Budapesti tudósítónk telefonjelen- lése.) Kedden este rendkívüli minisz­tertanács ült össze, amelyen Darányi miniszterelnök és Kánya külügymi­niszter részletesen beszámoltak a kormány tagjainak berlini tanácsko­zásukról. Utánuk Széli József bel­ügyminiszter tájékoztatta a kormány tagjait azokról a lépésekről, ameiyek a titkos választójog ügyében az utolsó 10 nap alatt történtek. Manklngot védeni akarják a kínaiak. (Budapesti tudósítónk telefonjelen' tése-) Sanghaj. A kínai kormány han- keui krpviseője kedden újságírók elölt kijelentette, hogy a kínai kor mény el van szánva, hogy Nankin- got a végsőkig védelmezni fogja. A főváros környékén lázas sietséggel folyik az uj védelmi állások kiépítése és a csapatok összevonása. A c sah ok terű fóti revíziót kővetőinek Romániától. Róma. A Tevere foglalkozik az Ungvárott megjelenő Podkarpatské Hlasy cimü cseh újságnak azzal a hírével, mely szerint Máramaros szigetet és Máramarosmegyének Ro mániához csatolt részét Csehország­hoz csatolják. A cseh kormánypárti lapnak ez a hire — Írja a Tevere — arra vall, hogy Csehországnak területi követelései vannak Romániával szem ben. Úgy látszik, a csehek Márama- rosszigei átengedését azért tartják oly fontosnak, mert itt vezet át egy vasútvonal, amely a legrövidebb utón összekötné őket Szovjet Orosz országgal. Nem tudjuk, — jegyzi meg végül az olasz lap — hogyan fogadták a cseh Lap hirét Bukarest­ben, de a fontos az, hogy maga Csehország is lehetségesnek tartja a területi revíziót, de — úgy látszik — csak Románia kárára. á bumm átamámltáal kuloaa. Budapest. A pénzügyminiszter a mezőgazdasági ingatlan vagyonvál- ság fejében fizetendő búza árát a törvényben adott felhatalmazás alap­ján a földmiveiésügyi miniszterrel egyetérlőleg 1937. évi december hóra szoló érvénnyel métermázsánként 20.50 pengőben állapította meg. PARK MOZI Ma, szerdán és holnap csii- iöriifkön 6 és fél 9 órakor a makói színház primadonnájának, Radó (Bárczy) Katónak első filmje: 300.000 pengi az utcán. Vidám történet a pénzről, melyből nagy baj ha kevés van, de még na­gyobb baj ha sok van. Főszereplők: Radó (Barczy ) Káté, Kabos Oy., Uray Tivadar, Vlz- váry Mariska és Suíyl (Áűám alárl). Bérletszelvények érvényesek. Komoly lépések a fokhagyma állami megsegítéséhez. Számításokat kór a Külkereskedelmi Hivatal az érdekeltségektől. A Makói Újság vetette fel komoly formában illetékes körök előtt első nek a fokhagyma premizálásának, kiviteli támogatásának gondolatát s már akkor megígérték nekünk, hogy a dolgot megfontolás tárgyává te szik. Az illetékes kormánytényezőket főleg az az elgondolás vezette, hogy a prémiumból elsősorban a termelők lássanak hasznot és nekik jelentsen ez támogatást, ne a spekulációnak és a közvetítő kezeknek. Ma azután a Külkereskedelmi Hí vatal megkeresést intézett Makó vá­ros polgármesteréhez s arra kéri dr. Nikelszk! Jenő polgármestert, hogy mint a makói termelői érdekek hi­vatott és egyben buzgó képviselője kérjen pontos számításokat az érdé kéltségektől arra nézve, hogy ho­gyan lehetne megoldani a fokhagyma premizálását, főként mi lenne az az állami támogatás, amely iehelővé tenné a fokhagyma kivitelét a bizto sitaná a termelőknek a tisztességes polgári hasznot. A polgármester ma felhívta a hagymatermelők egyesületét, szövet­kezetét, a makói és vármegyei gaz­dasági egyesületek vezetőségét, a Mezőgazdasági Termelők Egyesült Szövetkezetét, valamint Montág Vil­most, a hagymatámadások szellemi és anyegi spiriius recforát, hogy ad­janak csütörtök délig pontos kalku­lációt arranézve, mennyi felel meg a termelői költségeknek, mekkora ár biztosítaná a termelőknek a tisztes­séges termelői értékesítést s a fok­hagymakivitel lendületes megindítá­séhoz mekkora állam: segítséget, pré­miumot tartanak szükségesnek. A nőmet gyarmati kórdós csak ax őssxes nemxctkőxl problémákkal együtt oldható mag. IKIt végeztek a londoni értekezleten. —- Bókeblztosltókokat kivénnek Németországtól. London. Az angol és a francia éllamféifiak tanácskozásai, ameiyek éjfélig tartottak, felölelték az egész tárgyalási programot, úgyhogy mára csak néhány kisebb kérdés megvi tetása és a zárójelentés megszőve gezése maradi. Halifax lord részletesen beszámolt németországi utján szerzett informá cióiról. Az angol és a francia mi niszterek elismerték, hogy Németor szág gyarmati követelései sürgősen megoldandók, de természetszerűen csak elvi határozatot hoztak, mig a konkrét elintézési módokat a két ál­lam diplomáciai tárgyalások utján fogja kidolgozni. Értesüléseink szerint a gyarmati kérdés magoldása kél fejezetből állna: 1. A nyílt kapu politikája a gyar­mati birodalmakban Németország ja vára, amely nyersanyagforrásokat s egyben iparcikkei számára piacot kap­na a gyarmatokban. 2. Az egykori német gyarmatokra vonatkozó mandátumok újbóli szét osztása, esetleg valamennyi mandá* tűm ráruházása Németországra. A gyarmatok tényleges visszaadó sára azonban csak akkor kerülhet sor, ha Németország igazi békebiz- tositékokat nyújt. Halifax lord közölte, hogy Né­metország a népakarat szabad ér­vényesülését óhajtja Ausztriában és Csehországban. Ami Csehországot illeti, Delbos francia külügyminiszter küszöbön álló középeurópai utazása során meg fogja kérdezni az érdekelt államokat, hogy milyen áldozatokat hajlandók hozni a békés megoldás érdekében. Hir szerint elhatározták a minisz terek, hogy elismerik az olasz csá­szárságot is, ha Olaszország Német­országgal együtt visszatér a Népszö­vetségbe. Az angol kormány reméli, hogy rövidesen tárgyalások indulhatnak, amelyeknek célja szerződés létreho­zása a Róma—Berlin és a Páris— Róma tengely közölt. (Budapesti tudósítónk felefonjelen- tése) London. A nemzetközi feszült­ség enyhítését valamennyi hatolom együttes erőfeszítésével, az összes ál­lamok szabad akaratából folyó és békés szellemű tárgyalások révén keli megvalósítani. Ebben foglalható össze a másfélnapos londoni angol­francia értekezlet eredménye, amint azt a kiadott hivatalos zárójelentés befejező mondata is hangsúlyozza. A zárójelentés ezen az általános jellegű megállapításon kívül részlete­sen felsorolja a nemzetközi életei nyugtalanító összes problémákat, a melyekben teljes az ös zhang a két hatalom közt. Mindkét állam olyan megoldásra törekszik, amely az ősz szes érdekelt hatalmakat kielégíti. A gyarmati probléma megoldására vonatkozóan egyelőre a londoni ta­nácskozások csak annyiban jelente nek haladást, hogy Anglia és Francia ország a többi hatalmakat is bele akarják vonni a gyarmati kérdés meg­vitatásába. Nagy jelentősége van annak a megállapításnak, hogy a gyarmati kérdést önmagában nem lehet meg oldani, ami azt jelenti, hogy megol­dását kapcsolatba kell vonni a többi időszerű nemzetközi probléma rende­zésével. Az értekezlet eredményéről az an­gol elsőház mai ülésén Chamberlain miniszterelnök számolt be, de nem ment bele részletekbe, hanem csak felolvasta a kommüniké szövegét. Az ellenzék mindent megkísérelt, hogy a külpolitikai helyzet részletes megvita­tására bírja a kormányt. Chamber Iáin azonban ezeket a kísérleteket visszautasította. Délután 5 órakor a francia minisz­terek elutaztak Londonból. A londoni esti lapok abban foglal­ják össze az értekezlet eredményéi, hogy Anglia és Franciaország hej landók lehetővé tenni a gyarmati kérdés olyan megoldását, amely ki­elégítheti Németországot, feltéve, hogy Németország viszont hajlandó együtt­működni szerződések megkötése és egyéb teltek révén az európai béke szilárd megalapozásában. Használja ki az 5 pengős forrós ondolálást, „DAUERT” december 1-től január 1-ig. Mert a legszebb és a legjobb karácsonyi ajándék egy Ron- tónál készült tartós hullám. Tisztelettel ROHTŰ fodrász. Főtér - (Városháza mellett). i w x Ara, Ö6 fii*'* „cég. a Szerda, 1837. december 1. 111. évfolyam 273. szám m \ W sie6 m---------------------------------------------------------------------------------­IvvAKQímSÁG BoerkeaxUség 6« kiadóhivatal: Makó, Szegedi-u. L POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak: helyben házhoz hordva, vagy vl­■alafon: 33. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda-és Főszerkesztő: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR dékre postán küldve egy hétre G6 fillér, egy hóra lapkladóvállalat. Hirdetések felvétele este 6 óráig. Felelős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS 2 P 40 flll. Hirdetések díjszabás szerint közöltéinek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék