Makói Ujság, 1938. január (4. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-01 / 1. szám

T Földművelők öregségi biztosítása. A Darányi kormány szociális prog­ramja hatalmas lépéssel halad a meg vslósulés felé azzal a törvényjavas lattal, amelyet a minap terjesztett a Ház elé Darányi Kálmán és amelyet Marschall Ferenc földmivelésügyi ál lemtitkár ismertetett. A mezőgazdasági munkavállalók kőtelező öregségi biz­tosításáról szól ez a törvényjavaslat, amely több mint félmillió munkavál­laló érdekeit szolgálja és már az első évben is körülbelül 50 ezer idős mezőgazdasági munkás öreg napjait könnyíti meg. Marschall Ferenc a törvényjavas lat ismertetésében kiemelte, hogy ez a törvény az öregségi biztosítás kő rébe nemcsak a teljesen vagyontalan férfi gazdasági munkavállalókat vonja be, hanem szokat a törpebirtokosé kát is, akik legfeljebb tiz korona ka­taszteri tiszta jövedelemmel biró föld- birtok tulajdonosai. Hangsúlyozta, hogy a javaslat kereteinek megálla­pításánál különös gonddal kellett vizsgálni azt a kérést, hogy az uj szociális terhek mennyiben érintik az egráitermelŐBt. Természetszerűleg óva­kodni kelleit attól, hogy a mezőgaz' daség szociális terhei megrontsák eBelleges lulméretezettségükben a túl­termelés pénzügyi mérlegét, ami kö­vetkezményeiben magától értetődően csökkentené a munkavállalók kere­seti lehetőségei. De számolni kellett az állam teherbiróképességével is s ezen fontos szempontok figyelembe­vétele, összeegyeztetése határozta meg a mezőgazdasági munkaválla­lók kötelező öregségi biztosításának kereteit­A törvényjavaslat még nem teljes. A -wi-'daségi viszonyok javulása teszi majd ehetővé a folytatást, vagyis b t, hogy a biztosítást kiterjeszzék a női munkavállalókra, a járadéko •ok özvegyeire, továbbá az egy hold nA- nagyobb törpebirtokkal rendel- ke? munkavállalókra is. Erre a szociális törvényjavaslatra égető szükség volt már. Ha össze­hasonlítjuk az ipari munkásság szó ciális gondozását a mezőgazdasági munkásság ellátásával, nagy különb »■get állapíthatunk meg, mert hiszen az ipari munkásság a társadalom biztosítás különféle ágazatainak ki­építettségével a fejlődés igen előre­haladott fokán áll. A mostani tör vényjavaslat ezt a különbséget hi­dalja ét, az öregségi járadék és a haláleset) segély rendszeresítésével. Az öregségi járadékra való igényjo gosultság alapfeltétele bizonyos vára­kozási idő és eíekintetben a magyar rendezés sokkal raéltányosabb a leg­több külföldi állemban meghonosított rendnél. A várakozási idő 15 olyan naptári év amelyek mindegyikében a munkavállaló után gazdasági bér munkával kapcsolatban legalább 15 hétre a biztosítási járulékot lerótták. Második feltétel a 65. életév bétől lése. A járadék évi 60 pengő. Ez az összeg azooban úgynevezett járadék törzspótlékkal és fokozódó járadék- résszel megfelelően emelkedik. A haláleseti segély összege 30 pengő nél kezdődik és 60 pengőig emelke dik. A mezőgazdasági öregségi biztosí­tás pénzügyi fedezete elsősorban magának a munkavállalónak igen mérsékelten heti 20 fillérben megál­lapított járuléka, továbbá a földadó alá eső ingatlanok tulajdonosainak, ,az államnak és a törvényhatóság­nak hozzájárulása. Különösen értékes része a törvény­javaslatnak az a rendelkezése, amely úgy intézkedik* hogy a gazdasági ^unkavállalók kötelező öregségi biz- •sitását nem uj intézmény, hanem a fipróbált értékes múlttal rendelkező Órazégos Mezőgazdasági Biztositó Intézet látja el. Gondoskodás történt orravonatkozólag is, hogy nz uj biz tositási ág ügyvitele minden bürök ratizmustó! mentes legyen és főként olcsó legyen. A biztosítói! ízel n*r? létesít külön szerveket, ke illett fiókA két, vagy pénztárakat a vidékei bő- nem a községi előijárósé e1 a polgármesterek köz veszi igénybe. gfl Már az első évben 51 ozaj . «iezfl| gazdasági munkás fogie élvezni en^l nek a törvénynek éldér ét, ez 3] szám évről évre nővekr Ive torna biz-l tocitani azoknak a de * joí yarokJ nak az éietminimurnoi, akik egy aÉ héz munkában eltöltött éleUgtt^KlJj • •-.•Kn : : r 1. • * .oí - JflMk] ff'v az efcesz r.'vát, mBmÍIHKI Szélem néprétegekre 1 kitér Jetié szociálpolitika} Darányi miniszterelnök újévi rádiószózata. Darányi miniszterelnök pénteken délután félórás, hatalmas rádió szó­zatban ismertette ez ujesztendő kü szöbén a kormányzati politika főbb irányéi veit. Beszédét azzal kezdte, hogy Szent István év következik s az első al kötnényózó magyar király szellemé ben kiván a kormányzat is működni a honvédelem megszervezése és az aktív külpolitika terén. Az első lépés Középeurópa béké­jének biztosítása felé a teljes egyen­jogúság és elszakított véreink jogai nak érvényesitése. — Mi vagyunk a dunai központ Középeurópa rendezésénél, nélkülünk semmiféle hatalmi csoportosulás nem hozhatja meg az általunk is annyira áhított általános megbékülést. Erős pártra alapított kormányzásra van szükség. Éhben az országban csak alkotmányos törekvések érvé­lyosülését lehet megengedni. Hang­súlyozta, hogy kormánya jobboldali politikát folytat s szemben áll min . íűq szélsőséggel. Szociális, népi poliíiká- folytat a kormány a széles néprélegek érdeké ben. Közjogi intézményeink reformja ez alkotmány széliemében valósul majd meg. A titkos választójogról szólva a miniszterelnök kiemelte, hogy a magyar közéletből el fog tűnni a nyílt szavazás avult formája, de az uj választási rendszerben al koimányos bástyát építünk a nemzet javára és nem a társadalmi rend fel forgatására irányuló törekvéseknek akarunk kaput nyitni. A világszerte dívó kötött gazdál­kodási rendszer mellett nekünk íj e rendszerre kellett áttérni. Szélmalom- harcot folytat az, aki a gazdasági szabadság jelszavával lép sixra az állam e szükségszerű szabályozó te vékonyságé ellen. Tisztázta a tőfl feladatait és viszonyét a munkóhfl és ez államhoz. A legfőbb cél a szí les néprétegek é'ebzin vonalának eml lés** y A komoly birtokpolitika nem jeleid ingvon földosztást, hanem önálló kik ezistenciák teremlásét. Nagy alkotások várnak megvaló­sításra — fejezte be beszédét a mi­niszterelnök, — de ez csak úgy si­kerülhet, ha az egész magyar nem­zet ŐBszefog. Gazdag és szegény, hatalmas és gyenge a nemzet a nagy kérdéseiben és erőfeszítéseiben részt kel! hogy vegyen, ha el akarjuk érni a nemzet felemelkedését. Ebben az összefogásban látom és keresem én az igazi nemzői egységet. Az uj esztendőben, Szent István évében a nagy király szelleme, igazi ielka járja ét a magyarságot a határon innen és a haláron túl. Uj bizakodással, uj reménykedés­sel és uj várakozással köszöntjük az 1938-a8 esztendőt. Az esztendő for­dulása mindenkor a számadások megejtésének az ideje. A nagyváüa latok ilyenkor készítik el a mérlegei két, ilyenkor hangzanak ei program nyilatkozatok, ilyenkor határozzák el magukat az emberek, hogy január elsejétől kezdve minden másképen lesz. Makót és Makónak sok ezernyi kis- és nagygazdáját, kertészét és főidmüve'őjét legelsősorban természe­tesen a hagyma sorsa és a ha,-yma mmmnmmuemm jövendője érdekli. Ha az ujesztendő alkalmából számot velünk az elmúlt hónapok eseményeivel, ha mérleget készitünk arról, hogy valójában mi is történt a hagyma körül, elfogulat lanul meg kell állapítanunk azi a való tényállást, hogy a makói hagyma megfelelő értékesítése, a makói hagy matermelők anyegi megerősítése ár dekában az illetékes tényezők min den intézkedést megtelteit és ennek köszönhető, hogy a világpiacok ked vező áralakuláséi maradék nélkül ki lehetett harzn lni a makói piacon is. Három körülmény van, amelyről az esztendő fordulása idején meg kell emlékeznünk és amely három tényező alapját adja minden ered­ményes gazdálkodásnak. Az egyik tényező az érkérdés. A szezon meg­indulása óta az árak állandóan és fokozatosan, az utolsó hetekben pe dig egyenesen ugrásszerűen emelked tek. Ácsig az előző esztendőben a 10 pengős hagymaár csak néhány napig volt érvényben, egyébként az egész értékesítési idény alatt az árak megállás nélkül zuhantak és végül f ' \í ( 1 ^ - \ \ í , » JA —~ 1 Szombat, 1988. januárul- IV. évfolyam I. szám. mm jjjsag Bacrkentéeég és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-o. 1. POLITIKAI NAPILAP Előfizetést árak: helyben házhoz hordva, vagy vl­■eiefon: 83. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és Fc szerkesztő: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR dékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egr bőr* lapkiadóvillalat. Hirdetések felvétele este 6 óráig. Felolős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS 2 P 40 fül. Hirdetések díjszabás szerint közö .-£nek A hagymaértékesltéi mérlege. a hayymadomagögia a a omolok vő kisember pártolás. — „Megmérettél és könnyűnek találtattál". MAKÓI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A bank és takarékpénztári üzlet Érdekközösségben: Mindennemű gazda- és egyéb összes ágával foglalkozik. a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bankkal, Budapest. kölcsönö; e: folyósít. 0V Takarókbetótak után legmagasabb kamatot téríti. Hg 2036

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék