Makói Ujság, 1938. január (4. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-01 / 1. szám

MAKÓI ÚJSÁG 1938. január 1. négy készeteket kellett értékesítési lehetőség hiányában megsemmisíteni, addig az idén ai eddig eladásra ke rüit mennyiségek igen lekintölyes ré­sze kelt el 10 pengős árszínvonal felett. A másik igen fontos körülmény az állandó eladási lehetőség. Az idei wezonban eddig értékesítési gondok £>> nehézségek nem jelentkeztek, aki Pedig t. szezon elején olcsóbban volt kénytelen eladni a termését, az már eddig/ ís kapott árkiegészítést és meg remény arra, hogy a kampány |HTjezése után még további kiegé j Ipést is ‘'kaphat. A harmadik körülmény, amely az Hőzó kellővel szorosan összefügg az. H?gy meradék nélkül sikerűit érvé Hgsiteni a világpiacok áralakulását fH^m*!;ó; termelő minden időben ! i^HH^L as árat, amely a kül lilfliSIraH kial - ulf és amely a ''íHérvány i» volt. IHHHHflHgyik oldala tehát azt V. -. * ;a-? :íi;:a ,* . ■ <. •• ,A 1.. ' Őrök ?\ 1HH az áraknál és a szál!i:á ’IhF makói piscon is. A mírleg iflHHrldalén találjuk azokat a de­HHg jelszavakat, amelyek minden « a túlsó serpenyő nyugalmi ál- IHtát, békés fejlődését akarták meg |lHuni tisztán önző célzattal és azért. |Bi vannak emberek, akik egy pír HHsem tudnak nyugodtan maradni, h*»azt látják, hqgy mások is tudnak ereousényeket produkálni, mások is tudjak dolgozni és fáradozni egy egy termelő réteg anyagi jólétének emelésén és becsületesen* következe­tesen kizárólag csak a termelői érde­kek minél hathatósabb védelmét szol- géljék. Ha voltak is kifogások jogosan, vagy jogtalanul a hagyma értékesítés mai rendjét illetően az elmúlt hóna­pokban, ma már eredményekre hi­vatkozhat a hegymaériékeaitő szerv Jí* ezeknek az eredményeknek a bír tokában nyugodt lelkiismereitel és jogos önérzettel mondhatja az újév alkalmából: legyen vége a felelőtlen izgatásnak és hagyják nyugodtan dől gozni azokat, akik nem önös érde­keiket szolgálják, akik nem képvi­selői mandátum alapjait akarják le­rakni, hanem tisztán és kizárólag a termelők anyagi boldogulásáért küz­denek és ebben a küzdelemben sem időt, sem fáradságot nem ismernek. Ne tévesszen msg senkit az, hogy minden becsületes munkának akad­nak lelkiismeretlen ellenzői, akik tintahal módjára sötétséget fecskén deznek maguk körül, akik csak za­varosban tudnak dolgozni, hanem nézzenek egy kissé körül és figyeljék meg, kik ezok, akik mindenben csak a rosszüt szerelnék látni, azt próbál­ják kipécézni. Hamar kiderül ezekről. hogy honnan fuj a szél, milyen sötét forrásokból táplálkoznak és célkitü zéseikben mennyire messze állanak a termelők igazi érdekeitől. Beszél­jünk magyarul: as egész papagály- kodó fenegyereke kedés nem a makói magyar kertésztestvéreink érdekében történik, hanem azokért, akik — né hányán — miért miért nem —kima­radtak az értékesítési rendszerből és akik világnézetileg is olyan messze állanak a kérgestenyerü, ősi Csanádi magyarságtól, mint Makó Jeruzsá lemtől. Meggyőződésünk, hogy az eddigi eredmények a makói termelők túl nyomó többsége előtt bebizonyították a hagymaértékesités mai rendjének létjogosultságát és becsületes törek­vését. Ennek a túlnyomó többségnek n:m is magyarázunk, az elenyésző kisebbséget pedig arra kérjük, hogy ne üljön fel a demagóg jelszavaknak, hanem támogassa az! a szervezetet, amely már eddig is kézzelfogható és igen jelentős anyagi eredményeket biztosított az ő számára is. Ennek az elenyésző és mesterségesen felizgatott kisebbségnek az újév alkalmából azt üzenjük, hogy gjuJolkozzék egy ki csit az eddigi eredményeken és ne tekintse a hagymaériékesiíő szervet, a sokat emlegetett hagyma egykezet alkalmi rablóbandának, hanem, ha panasza, óhaja és kívánsága van, jöjjön ép olyan bizalommal a METESz ház, amilyen bizalommal és becsülettel dolgozik a METESz a hagymatermelők érdek inék és anyagi jólétének emelése terén. A minősítő bizottságot rövidesen felállítják, a ter­melőknek ez a panasza tehát szin­tén orvoslást nyer. A hagymaáriékesitő szerv állami­lag jóváhagyott és ellenőrzött megál­lapodás alapján dolgozik, haszon- kutcsát pontosan meghatározták, el számolásai, költségvetése és könyvvi tele a legszigorúbb ellenőrzés alatt áll és ez a szerv nem tesz különb­séget termelő és termelő között, mert gazdasági működésében is a nem zeli érzés hatja ét és egyforma mér­cékkel mér minden termelő számára minden anyagi előnyt. A hagyma- értékesítő szarv munkássága minden érdekelt tényező előtt nyitott könyv, fessék abba beletekinteni, lessék meggyőződni arról, hogy a számok tükrében is kinek van igaza? És végül: amikor ujesztendő kő szönt ránk, a mérlegkészítések és a beszámolók, programra adások ide­jén szerényen csak annyit kérde zünk, ki áll közelebb a termelőhöz? Az-e, aki felelőtlen izgatással ebben a vonatkozásban is a társadalmi rendet és a termelők nyugalmát akarja megzavarni anélkül, hogy a legcsekélyebb anyagi hasznot is biz tositani tudná, vagy az a szervezet, amely a kormányhatóságok és e termelők ellenőrzése mellett egész tevékenységét arra fordította és for­dítja, hogy ezek a becsületes, jobb sorsra érdemes magyarok Makón és k rnyékén erősödjenek, gyarapodja nak, boldog és gazdag polgárai le gyenak az országnak. Nem kétséges, hogy ki áll közelebb a termelők hözI . . . A Makói Újság előző számában megírtuk, hogy ez állam a városok rendőrségi hozzájárulásának terhein könnyíteni szándékozik. A segítés olyan módon történik, hogy azoknak a városoknak, amelyek az ezévi rendőrségi hozzájárulás összegét be fizetik s az előző évbő! maradt hát raliknak is kifizették legalább 10 százalékát, elengedik az idei rendőr ségi hozzájárulás egyharmadát. Értesülésünk szerint Makó város a rendőrség fentartásához évente ke­reken 30.000 pengővel járul hozzá. A város ezt az összeget lefizette s kifizette ezenkívül a múlt évről ma­radt hátralék tizedrészét is, minek következtében 10.000 pengőt enged tek el neki az idei rendőrségi hozzá járulás öszegéből, illetve ennyit írtak javára. Ezt az összeget a város zár- számadási hiányának apasztéséra fordítja. Sajtóperek a Bolygó-ügy kapcsán. Tiltakozik Bolygónk m sajtópere! a kipellengérezett „kősóiét! férfié“ la. tokról közölt szerdai számában há­romhasábos cikket amelyről a legköz­vetlenebbül érdekeltek sem nyilat­koztak a bíróságon. Sőt ezen túlme­nően az emlitelt lap egy tekintélyes helyi közéleti férfiú állítólagos intim dolgairól is olyan vakmerő, agrssz- sziv és félreérthetetlen célzatú pikáns szenzációt tálalt fel, hogy még ha per- rendszerü bizonyítékokkal rendelkez­nék is a lap, aminthogy nem rendel­kezhet, — akkor is méltán keltene megütközést a jóizlésü olvasókban. Bármily burkoltan támadott is a lap erkölcsi purifikátora, nemcsak a sze­mélyes elienszerv, hanem a megtá­madott személye is kétségkívül kiér­tődött a cikkből s mint értesülünk, a megtámadott közéleti férfiú habozás nélkül igénybe vette a törvényes meg­torlás eszközeit és módjait s mint értésünk, sajtó utján elkövetett rágal­mazás és becsületsértés címén meg­indította a cikk szerzője éltén a bűn­vádi eljárást. De — mint as alábbi nyilatkozat­ból kitűnik, — Bolygó Sándor fény­képész felesége sem nyugodott bele nyilvános pellengérre állításába : Tekintetes Makói Újság szerkesztőségének Makó. A Makói Független Újságban e hó 29 én férjem s közöttem folyó peres ügyről szóló cikkben a Füg­getlen Újság teljes valótlanságot ál­lít akkor, amikor azt írja, hogy fér­jemtől azért váltam külön, mert va­laki elcsábított, ez teljes valótlanság; viszont, hogy férjemtől miért váltam külön, nem tartozik a nyilvánostág elé. És ha férjemben volt annyi lo­vagiasság, hogy a tárgyaláson nem is említette ezt, csodálkoznom kell, hogy a Makói Független Újság hogy merte ezt ilyen formában mégis le közölni. A sajló utján elkövetett becsület sértéséért és rágalmazásért a pert megindítottam. Tisztelettel: Bolygó Sándorné. ANGOL-MAGYAR BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Alaptőke és tartalékok 40 millió pengő makói fiók a MAGYAR NEMZETI BANK melléklielye M. A. V. hív. menetjegyiroda fiókja. Mindennemű banküzlet gyors és előzékeny lebonyolítása. 3576 Eladó egy 6 éves bölefelő telién. Megtekin hető Kossuth-utca 31. sz. alatt. 4107 ClcsdO a makói határ közelében két­szer két kishold föld, együtt vagy külön is. Érdeklődni lehet Földeák, Korona qtca 3!. szám. 4112 ... Bittó Sándor^ kalapraktára Makó 1 uj városi bérpalota. Mi VBSiBdelmBSBbb: a tenger, víg; az asszony? Erre próbál feleletet adni a francia filmgyártás kiváló alkotása. Hősök a tenger alatt (HScaevó; az uazó acél koporaó) Harry Baur, Iván M&osjouklno, iülaroolle Ohantat. Tengeri ütközet, csempészek üldözése, elsülyed a tengeralattjáró, élethalálharc a menekülésért, izgalmasnál izgalmasabb jelenetek. Újév naplón és január 2-án, vasárnap 3, 5. 7 és 9 órakor. á KORZÓ MOZI-ban. ■ 2 {jjjjjgjí A Polgári Pincészet Teleki-utca 2. az. (A rendőrség mellett.) jfiznap! Válogatott uradalmi fajborai, rum, likőr és kisüsti mummumm gyümölcspálinka különlegességei, Törley és Eszterházy gróf pezsgői és hírneves Kőbányai Polgári Sörei. 3947 Makó városának 10.000 pengőt enged­tek el a rendőrségi hozzájárulásból. Bolygó Sándor makói fényképész nek egy járásbíróság! büntetőügyével kapcsolatosan, — mely egyébként felmentéssel végződött, — a Makói Független Újság a tárgyaláson egy általán nem firtatott olyan képcsőin | Aidám uj évet, boldog hangulatot szerez I ! mindenki számára re- ||4& |§ Vidám, kalandos törté­| mek magyar filmünk: V HHHHlmI net a békebeli világból. ; Irta: Bónyi Adorján, rendezte : Keleti Márton, zene: Ábrahám Pál. I Főszereplők: J&vor P, Bársony Rózsi, Ceorüoe, Kaboe, | ; Serky Lili, Pethö Á ltála, Rózsahegyi, *f&ly Oerő , !1 Újévkor és január hó 2-án, vaiémap 3, 5, 7 és 9 órakor. II Hétfőn és kedden 6 és fél 9 órakor. !' Bérlet újév és vasárnap kivételével érvényes. PARK MOZI f ........................

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék