Makói Ujság, 1938. január (4. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-01 / 1. szám

1938. január 1. MANCI ÚJSÁG 3 Alfi JA kalapot, sapkát akar |« venni, I A régi céghez‘"ZL! Csáki régi helyen találja meg a 47 éves Bittó Gyula céget: 3625 Szegedi-u. 2. sz. alatt. Szép város Kolozsvár... A cserevonet utasai lázas beszéd közben foglaltók el előre kijelölt he- lyüket s a vonal kifutott a Keleti­pályaudvarról. A kora reggeli hangú latot ez általános ismerkedés tette színessé. Szolnokon, Püspökladányon át hamar érkeztünk Biharkeresztesre, az utolsó magyar állomásra. Halár­rendőrség. Útlevélvizsgálat. Némaság, óráinkat egy órával hátra, keleteuró pai időre állítottuk. Húsz percnyi várakozás után indultunk ét a haté ron 8*11 óra tájban érkeztünk Bihar püspökibe (Episcopia Biharul.) Olt újra útlevél- s csomagvizsgálat. Ki­menni a kocsiból, — bőr egy őrén át áll a vonat, — nem szabad. A vasútállomás előtt szuronyos puská­val csendőr sétál. Különös, római sisakban. A vasutasok, vámőrök ru­hája. beszéde, magatartása idegen nekünk a ha a vidék nem is mutatja hogy más országban járunk, szivén üt bennünket valami fájdalom . . . A Szatmárnémeti felé utazók 5 ko csijét elcsatolják a mienktől. A ma­gyar mozdonyt románnal cserélik fel. A kocsikat alaposan átvizsgálják. Egy órakor indulíunk tovább Nagy várad felé, mely ut n változatos tá­jék szinpompája várt ránk. Átmegyek a Királyhágón, de ezen a vidéken sohasem jártam. A váradi dombokét már megmász­tam. Epén ezért őröm és látványos ség volt a Sebes Körös fenséges völ­gye, a fákkal boriloit hegyoldal, a szokatlan alegut. Mindegyikről kü­lön külön lehetne Írni. De mégis Csú­csánál volt legszebb a táj. A hegy­oldalban ott áll tisztán, büszkén Ady Csinszkájának kastélya. (Most Goga Oktávián román poéta tulajdona I) Minden külső megjelölés nélkül- Most, iti könnyű megérteni: miért szeretett Csúcsán lakni Ady. A kastély elölt fut el a kolozsvári vasútvonal. Vele párhuzamosan csörgedez a Sebes- Kőrös. Rajta gyenge fahidak. Kissé arrébb, vasárnapi csendben hatalmas fatelep. A hegyek között távolabbi hegyoldal zöld pázsitja látszik. Megejtő panoráma ez. Érzi ez em­ber, hogy sokkal szebbet ennél te­remteni sem lehet. Kolozsvári piros Párizs. Keleteurópai időszámítás szerint 5 órakor, pontosan megérkeztünk Ko lozsvárra. Nagy tömeg érdeklődve, csendben várt bennünket. 3619 Az állomásból kilépve, mindjárt s mindenütt magyar beszédét hallottam. Vasárnap délutáni mozgásban volt a város s hamar utbaigazitottak rokon­ságom lakása felé. (Érdekes, hogy az utcák magyar nevét még a fiá- kerosok is biztosabban tudják, mint az „újat". Ha ugyan 19 év után valamit „uj'-nak lehet mondani.) Róvid pihenés utén nekiindultam — Kolozsvárnak. Szép villasor (Er­zsébet ut) között jutottam le a Sza mos hídhoz, ahova a vasul utcája is bátorkodik. A kavicsos medrü Sza­most látva azt hittem, hogy Váradra tévedtem s csak akkor riadtam ön­tudatra az álmodozásból, amikor jobbratérve, hatalmas emberáradatba kerültem. Ilyen színes, tarka képet még so­hasem láttam. Hirtelen Ignécz Rózsa : Anyanyelve magyar című regénye ju­tott eszembe, melyben Kolozsvárt a .cselédek városának* nevezi. Valóban sok a fehércseléd. Har sogó jókedvük van. Bakák, civilek: legények. Sok magyar, sok román beszéd. Hancúrozás. Egymásba akasz­tott kisujjas magyar szerelmek. Szinte szédülök ebben a zsivajban. Csodá lom és féltem ezeket a pirospozsgás székely magyar lányokat, a náci onalizmus tultengéaében részeg ro­mén legényektől. Zugkocsmák, mozi. színház, cuk rászde. A téren hajóhinta, körhinta. Gigányzene, dobszó, klarinét. Az aj­kakról mindenfelől kecagás hallik. Idegenül, szivféjósán érezem ma gamat: azl hittem csendes, titkolt borongást, magyar fájdalmat találok itt. Visszavágyódást — felénk. S fáj, hogy a kolozsvári főtéren gondtalan, boldog cselédeket s legényeket lát tam. De a 130.000 lekosu város árada tóban nyomtalanul elveszett a sze (nemből kibuggyant könnycsepp . . . A város. A régi, magyar idökbeli mágnás­városnak nyomát sok helyen (el lehet még találni, A főtéri címeres mág­násházak patinásán őrzik a magyar századokat, annak ellenére, hogy földszintjük csendjét üzletek, mozik zsivaja koptatja. A Szent Mihály ieroplom borongó belseje sötét, fél­évezredes emlékeket mesél (1392— 1432 között építették.) A többi tem­plomnak is megvan a maga hosszú, örömmel bánattal teli története. Kö­zülük szinte kevélyen, pompázottan emelkedik ki a régi magyar színház­zal szemben felépített, külsején, bel­sején egyaránt gazdag görögkeleti templom, körülötte selyemgyepes vi­rágágyak. Gyönyörű látvány. Legszebb térkiképzése Kolozsvárnak. A városháza, az egyetem s a többi középület mind magyar időből ma­radlak olt. Újat alig látni. Igaz vi­szont : a 11. Károly kollégium, a bo tanikus kert a modern építészet re­mekei. Ami újat építenek, ez majd­nem mind megánház. Ebbsn azután nagy a buzgalom. A nyugodt, előkelő életű város patináját eprópénzre vál tották fel. A mágnások városa ez ipar éa kereskedelem, a mozgalmas élet fővárosa leit. Amit ilyen tekir- tetben a „határszéli" Nagyvárad el­vesztett, azt Kolozsvár szerezte meg s fokozta fel. Forgalma a budapesti­hez hasonló, sőt az esti órában el is éri azt. Az utcákon — mivel villa­mos nincs — konflisok, gyönyörű autók, autóbuszok közlekednek. A közlekedési rendőrök alig tudják fenn­tartani a rendet. Az utcakeresztező­déseknél hatalmes nyíllal felszerelt oszlop mellett éilanek s ezt forgat jók. Kávébarna, fehér zsinórral cico- mázott ruhájukban vidáman sípolnak s rendszerint kelten irányítják a já rás kelést. (Vége következik.) KQIsO gazdasági család jutalmazás a nagylaki szolgákkal kirendaltság terűlítár;. Dr. Kászonyi Richárd, az egyesí­tett vármegyék főispánjának előter­jesztésére a földmivelésügyi miniszter elismerő oklevéllel és pénzjutalommal tüntette ki Rocskér Pál ambrózfalvai és Tószegi György csanádalbertii la kosokat. Az elismerő okleveleket és pénz­jutalmakat december 28 én adta át Felföldy Károly tb. főszolgabíró, a kirendeltség vezetője. Ez alkalommal az illetékes köz­ségi elöljáróságok meleg ünnepséget rendeztek, amelyen a hozzátartozó kon kívül a község lakossága is szép számmal vett részt. A jelenlévők megelégedéssel vették tudomásul, hogy a kormányzat a falusi munkás ság sorsát is élénk figyelemmel ki séri és egy hosszú életen át szorga­lommal eltöltött időt méltóképpen ju talmaz. A kirendeltség vezetője be­szédében is ezt emelte ki e befejező szavaiban azt kívánta, hogy az ün­nepeltek élete és lankadatlan szór galma követendő példaként álljon minden magyer munkás előtt, mert a munkaadó és munkás kölcsönös és teljes megértése és megbecsülése az a nélkülözhetetlen kapocs, amely nemesek az egymásközti, de egyúttal valamennyiünk boldogulását van hi­vatva összefűzni. Csanádalbertin a kitüntetés átadása előtt istentiszteletet tartotlak, majd utána az ünnepségen a kitüntetés je­lentőségét fejtegette Sztik Gusztáv evangélikus lelkész, aki meghatóan ecsetelte a hálaérzetnek azt a meg nyilatkozását, amelyet Tószegi György könnyes szemeiből olvasott ki­Majd Nicsovics György földbirtokos adta át ajándékát, biztosítva a ki­tüntetettet arról, hogy élete végéig el fogja őt dohánnyal látni. Kiváló zamatu, valódi TOKAJI BOROK már 84 fillértől kaphatók literenként. MAGYAR OL\SZ BANK EPÜLET. Vasárnap és ünnepnapod, u. 2 órától zárva. 4139 Jégpálya megnyitás! Ma nyílt meg a Halászcsárda jégpályája. Villanyvilágítás! Melegedő, zenével! 4138 Tanuljon modern női szabászatot! A budapesti állami felsőiparis­kolában legjobban bevált mód­szer szerint mestervizsgára elő­készít. Vidékieknek öszsevont tanítás. Jelentkezni bármikor. Palik Sándor állami felsőipariskolát végzett női szabómester, Návay Tamás­utca 6. 4067 Eladó egy keveset hasz­nált lámpás hálózati rádió. Megtekinthető Szent Anna­utca 19. szám alatt. 8944 Pokróc- és I® gólosába boaaoraóml forrás Hunyadi utoa £9„ lépohrácob, hocsiülás tatai#, tataridzó pokrócok, szőr- tarisznyák, nyeregpokrócBk, filcek, izzasztó, fellép, sztake és fetate sima szül#, díszes parádés cifra tacuszürőii Balogh Zoltán szürszabámester dúson felszerelt raktárában kaptafák, Hunyadl-u, 29. Makó | Padlószőnyog olcsó árban FI N\V.OTEX-f£? otdámi MINDENKINEK Boldog U m Kitár IRITZ ÜVEGES MAKÖ — FŐTÉR. 4101 ______ 1 iww»—nAim ...itwiikaaremfr Sa ját érdekében szemüvegét csak vizsgázott látszerésznél szerezze be, mert csak szak- látszerész tudja szeméhez a megfelelő szemüveget elkészíteni. O osó árok. Zeiss iivogak Szemüvegek szakszerű d&aL a Mm w, vizsgázott látszerész meg­javítása, szemüveg reccp yPftWIUjRf térnél, izemben a tek elkészítése azonnal. 'vároaliLdkziwal. Ablak-szöbahöm érők, Barométerek. 4073 ÖN A LEGSZEBB ÉS LEGJOBB árukat szerezheti be legolcsóbban IRITZ ÜVEGESNÉL 3619

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék