Makói Ujság, 1938. február (4. évfolyam, 25-47. szám)

1938-02-01 / 25. szám

Hmgymaetlenörző bizottsági ülés. Már csak rövid hetek, talán csak napok választanak el bennünket az idei vőröshagymakempány végétöl. Az argentin hagynia első 90 vago nos szállítmánya már befutott az angliai piacra, az egyiptomiban pedig már kötések vannak, melyek leszál- litása szintén rövidesen, pár héten belül esedékes. Azok. akik felültek a folyton hosszra biztaté Monteg- sejtó szakcikkeinek, most vakarják a fejüket s már a 15 méter­mázsás tételt is túlságosan kis tétel­nek találják és a spekuláció ellen panaszkodnak. Hát most miért nem hallgatnak arra a dodonei tanácsra, hogy „Eladni, eladni, de csak kis tételekben. — Egyébként a jövö hé­ten sokkal drágább lesz a hagyma I" Tisztázandó lenne, hogy mi az a „kis tétel ?“ Tizenöt kiló vagy fél vagon ? Es ha el kell adni, ki bo­lond eladni, ha még jobb árat igér a Montag-sajtó? Spekulációt pe­dig ne emlegesen az, akinek még most iu nagy vöröshagymakészletsi vannak, mert az, akármilyen kis ember legyen is, bizony nem egyéb, mint spekuláns, aki érzi, hogy túl* spekulálta magát, de azt hiszi, hogy spekulálni csak neki szabad. Egyébként ezeket a kérdéseket és még egynéhány időszerű kérdést fog tisztázni az ellenőrző bizottság, ame­lyet február 3 ára, csütörtök délre hívtak össze Budapestre, a Külkeres­kedelmi Hivatal helyiségébe. Holnap lantit folommlik a páriái lapok árát. Páris. A Jour közlése szerint február elsejével a legtöbb párisi lap ára negyven centimé ról ötvenre emelke­dik. Az áremelést a papir drágulása teszi szükségessé. „Tisztogatási akció" OőrOgorazúgban. (Budapesti tudósítónk telefonjelen- lése.) Athén. Az ellenzéki pártok el­len intézett kormányakció nem kíméli az egykori monarchista párt vezéreit sem. A monarchista párt volt elnö két, Theotokiszt hétfőn az Egai Ten­ger egyik kis szigetére száműzték anélkül, hogy a száműzetés okát a nyilvánossággal közölték volna. ____PARK MOZI Ma , kedden este 6 és fél 9 óra­kor utoljára Zllahf Lajost „Urilány* cimü vigjátéka filmen. Egy leány elindul. Rendezte: Székely István. Pigor, Szörényi Éva, 06 zon, SVtozoy Hlúrla, Osor• tóm Gyula, Bor ky Lili, Ró- somhegyi. Mély Gorő és Vízvéry Mariskám Bérletszelvények érvényesek. így készül Franciország a béke biztosítására. A flotta fegyverkezést és az adókat fejleszti. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) A Chautemps kormány uj pénz ügyminisztere, Marechandeau, aki egyúttal Marna-megye tanácsának is tagja, a megyei tanácsülésen bősz szebb beszédet mondott, amelyben ez uj kormány pénzügyi politikáját ismertette. Hangoztatta, hogy minden körülmények közt meg kell védel­mezni a francia frank szabadságát, a deviza kényazergazdálkodáe beve­zetéséről tehát nem lehet szó. Minden eszközt ki kell használni, mondotta az uj francia pénzügymi­niszter — amely elősegíti az állami bevételek fokozását. Végül felhívta a nemzetet, legyen bizalommal az állam és a frank iránt, mert csak igy lehet megvédelmezni a francia köztársaságot és a békét. Bertrand hadifengeréazetügyi mi­niszter hétfőn magához kérette a sajtó munkatársait és közölte velük, hogy a világpolitikai helyzetben ész­lelhető lázas fejlődés és különösen a flotta fegyverkezési verseny a fran­cia kormányt is arra kényszerítik, hogy felülvizsgálat aiá vegye a múlt évben készült flottaépitkezési terve két. Reméli, hogy már a legrövidebb időn belül megfelelő intézkedésekről számolhat be, amelyek biztosítani fogják Franciaország tengeri érdekeit. Amint a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, a francia tengeré­szeti hatóságok véget fognak vetni annak a helyzetnek, hogy Francia- ország ne érezze megát biztonság­ben a tengereken. Kormányzói vacsora a Várban. Választójogi tanácskozások a miniszterelnökségen. (Budapesti tudósítónk telefonjelen- lése.) Este negyed 6 órakor a mi­niszterelnöki palotában folytatódtak a választójog: tanácskozások. A szo­ciáldemokrata párt képviseletében Peyer Károly, Györki Imre és Mónus Illés jelentek meg Darányi minisz­terelnöknél, akinél ötnegyedórán át tartózkodtak. Távcziukban közölték az újságírókkal, hogy átadták a mi­niszterelnöknek a párt választójogi mandátumát, amelyben részletesen kifejtik a párt álláspontját és felső rolják szokat a kifogásokat, amelye­ket a párt a választójogi törvényja­vaslat ellen emel. A szociáldemokraták után Darányi miniszterelnök Bessenyei Zénót, a Közmunkatanács elnökét fogadta. Ma este Horthy Miklós kormányzó és hitvese a királyi várban vacsorát adlak, amelyen a kormány valamennyi tagja a a Budapesten akkreditált dip­lomaták mind megjelentek. Részt- vettek a vacsorán a felsőház ás a képviselöház elnökei is. A mohamodán Zogu albán király ás a katolikus Apponyi Goraldlno grófnő házassága. Tirana. Délelőtt 10 óra 30 perckor nyilt meg a parlament ülése, amely nek tárgysorozatán egyedül a király eljegyzésének bejelentése szerepelt. A kamara elnöke tudatta a képvi* salőkkel, hogy Achmed Zugo király eljegyezte Apponyi Geraldine grófnőt ée a törvényhozás nevében szeren­csét kívánt az uralkodónak. Az albán törvények értelmében ad dig nem történhet meg az eljegyzés, amíg a parlament baieegyezésót nem edja. Az albán képviselők természe­tesen egyhangúlag tudomásul vették királyuk elhatározását. Most már semmi sem áll útjában az eljegyzésnek, amely holnap dél­ben fog megtörténni a tiránai királyi palotában. Olt lesz Zogu albán király ebéd* jén a menyasszonyon kívül Apponyi Antal gróf, Apponyi Adél grófnő, Apponyi Károly gróf. Apponyi Virgi­nia, a menyasszony nővért férjével, Baghy András löldbirlokosssl, vala­mint gróf Károlyi Lászlóné. Meghí­vást kaptak a (iráni királyi palotába természetesen az albán nemzet leg­főbb vezetői és Zogu király ba rátái is. Holnap déltől Apponyi Geraldine Zogu király hivatalos menyasszonya lesz­(Budapesti tudósítónk telefonjelen- lése.) Róma. A Vatikán részéről cá­folják azokat a külföldi lapjelentése két, hogy a katolikus vallásu Apponyi Geraldine grófnő engedélyt kapott volna a Szent Atyától arra, hogy mohamedán szertartás szerint esküd­jék meg Zpgu királlyal és hogy a házasságból származható gyermeke két ne katolikus hitre nevelje. Ha egyáltalán szó lehet arról, hogy a pápa felmentést adjon a valláskü­lönbségből származó házassági aka­dály alól, akkor is csak ez a meg­oldás jöhet számításba, hogy a há­zasodó feleknek közösen kötelezni kell megukat arra, hogy gyermekei­ket, fiú- és leánygyermekeket egy­aránt katolikus hitben nevelik. Megszületőit s várvavárt holland trónörökös bóhl. Amszterdam. Várakozásteljes, hosz- szu hetek aggódó csendje után ma reggel 10 órakor eldördült az első égyulövés és utána még ötvan dör­renés tudatta Hollandia és az egész világ népével, hogy Julianna herceg­nőnek leánygyermeke született. Gslooot elöntötte a Duna. Bukarest. Galec közelében a meg­áradt Duna áttörte a gátat. A város egy része viz alá került. A mélyeb­ben fekvő városrészeken kétméternyi magas viz hömpölyög. Az áradat éj­szaka tört rá e városra. Az álmuk­ból felriasztott lakók kétségbeesve menekültek. Attól tartanak, hogy az áradás még fokozódik. Misszióé napok a görög katolikusoknál. A szombaton kezdődőt! missziós szentbeszédek egyre fokozódó érdek­lődés mellett folynak a görög kato­likus templomban. A mai anyagias, gyűlölködő, önmagát kereső embert szinte megdöbbentik az előtte film­szerűen lepergő jellemképek, A „ke­mény" beszédeket nagy megértéssel hallgatják a hívek s látható meg­nyugvással távoznak a szentbaszédek után a templomból. A misszió további sorrendje a kö­vetkező : Február l én, kedden: délelőtt 9 érakor VI. missziós szentbeszéd. Cí­me : „Együtt Krisztussal". Délután 3 órakor előadás nőknek (15 éven le­iül). Este 6 órakor VII. missziós szent­beszéd. Címe: „Az élet fája". Február 2 án, szerdán : Délelőtt 9 órakor VIII. missziós szentbeszéd. Címe : „Ismét elhagyom e világot s az Atyához megyek" (János 16, 28). Este 6 órakor az egyházközség ün­nepélyes közös hódolata az Ollári- szentség előtt. A missziót befejező pápai áldás. * i M $$ fillér. Kedd, 1938 február 1. 'IV értolyam 25 szál.-■ sr m^ Bnrlrraitljifc é» kiadóhivatal: Szegedi-a. L POLITIKAI NAPILAP Előfizetést árak: helyben házhoz hordva, vagy vi­adalon: 88. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és Főszerkesztő: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR dékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hóra tapkiadőváUalat Hirdetések felvétele este 6 óráig. Felelős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS 2 P 40 fill. Hirdetések díjszabás szerint közöltéinek l„GODOB”sörözöl > kedvenc prímása < > LAKATOS PISTA < > és zenekara < I teaestet rendez 1 > a—————i < £> .......... ^ > február la* 1-én < esti 8 órai kezdettel a Gö- < > dör sörözőben. 218 <|

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék