Makói Ujság, 1938. március (4. évfolyam, 48-72. szám)

1938-03-01 / 48. szám

A gazdatársadalom ismételt tiltakozása a személyes­kedő, botrányhajhászó sajtókampány ellen. Újabb bizalomnyilvánitás a Makói Gazdasági Egyesület elnöksége iránt. A Gazdasági Egyesület közönsége már egy héttel előbb hatalmas, zajos gyűlésen adott kifejezést méltatlan kodásának, sőt felháborodásának afelett a túlságosan kirívó célzatú uszítás felelt, amelyet a Makói Füg gctlen Újság a vezető gazdaréteg, annak kiemelkedő egyéniségei s álta­lában minden alkotó, pozitív közér dekü munka ellen folytat tisztán tömegnyerés céljából, tehát üzleti szempontból. A már túlontúl unal­massá vált hagymasirámok és egy kézeileni tajtékzások után. illetve azokkal párhuzamosan személyes kedő támadások, botránylapizü „le­leplezések" révén igyekezett az emli tett lap szellemi vezetése lapja iránt állandó érdeklődést kelteni a legalja- sabb tömegindulatokra, a gyűlöletre, pletyka-vágyra és irigységre való spe­kulálással. A közéleti harcnak erre a terére nem követtük laptársunkat, Ízlésbeli és uj8ágiróetikai okokból sem s tar­tózkodtunk attól is, hogy személyi differenciáinkat a lap hasábjain ki Béreljük elintézni. Ennél sokkal többre becsüljük a mi komoly olvasóközön ségünket. Most se imánk arról, ami a túloldali közéleti közkonyhán folyik, ha nem jelentkeznék most már az ellenhatás a közvélemény egyre szé lesebb rétegeinél az afajta újságírás­sal szemben. Ezeket a megnyilvánu iásokat újságíró köielessé* regisztrálni, de mégcsak kárörömet sem érzünk a dolgok és jelenségek ilyen fordu­latán s még önmagunk igazolását se hangsúlyozzuk ki, hanem igyekszünk továbbra is megőrizni azt a tárgyila­gosságot, melyet minden világnézeti és Ízlésbeli különbségek ellenére meg őrizni kötelességünknek tartunk, köta lesaégnek a mi közönségünkkel szem ben. Tehát: vasárnsp délelőtt a Gazda­sági Egyesület választmánya rendes havi ülését tartotta az egyesület szék házában, A választmányi ülés iránt rendkívül nagy érdeklődés nyilvánult meg. Több időszerű gazdasági ügy letárgyalása után Dr. Diósszilágyi József indítványa került megvitatásra. Az indítványt eredeti szövegében itt adjuk: Tekintetes Választmány I Azt hiszem, nem kerülte el a Választmány tagjainak figyelmét az a sorozatos és személyeskedő támadás, ami a Makói Független Ujség hasábjain Egyesületünk ér demes Elnökei: S. Bálint György és Nagy Ernő személye ellen folyik. Úgy vélem, hogy akkor, ámikor S. Bálint György és Nfgy Ernő elnök urak csaknem két évtized óta Egyesületünk élén mindent el­követtek és elkövetnek, hogy a makói ki8gazdatársadalcm érdekei minden vonatkozásban teljes mér tékben érvényesüljenek, akkor, ami kor mindenki előtt köztudomású hogy Egyesületünk elnökei mind­ezt önzetlenül és egészen bizonyos, hogy a saját gazdaságuk gyakori elhanyagolásával végezték és vég zik, amikor e személyeskedő tá ráadások csak arra alktltnesak és nyilván azt is célozzák, hogy Egye­sületünk elnökeit elkedvetlenítsék és eddigi közhasznú tevékenysé gük abbahagyáséra bírják, akkor ez igen tisztelt Választmánynak, de az Egyesület minden tagjának is magával és fajtájával szemben legelső kötelessége, hogy ezeket e célzatos és személyeskedő tárna dósokat visszautasítsa. Indítványozom tehát, mondja ki az egyesület Válaszmánya, hogy a Makói Gazdasági Egyesület el nőkéi: S. Bálint György és Nagy Ernő urak személye ellen a Makói Független Újságban megjelent so rozatos és személyeskedő lámádé sokat elitéli, S. Bálint György és Teljesen megtöltötték az iparosok j hétfőn délelőtt 10 órára az ipartes tület mozitermét. A nagy érdeklődés az elnök-választásnak és a zárszó medésoknek. valamint om uj elöljá rósági tagok választásának szólott. A terembe lépő Papp József IPOK elnököt, aki tudvalévőén lemondott az elnökségről s vonakodott az újabb jelölést elfogadni, élénk oyáció fo­gadta. Az előljárósági és a népes iparosértekezleteben azonban olyan osztatlan bizalom és ragaszkodás nyilvánult meg személye iránt, hogy kénytelen volt ^tartózkodó álláspontját feladni. Az elnöki széket elfoglalta s megnyitotta a közgyűlést, majd fel kérésére Bittner Róbert ipartestületi titkár felolvasta ez elöljáróság jelen­tését az előző évi ipartestületi ese­ményekről. A jelentésnek szélesebb érdeklődésre számoitartó részleteit la­punk későbbi számaiban hozzuk. A jelentéshez, valamint az ezt kö vető zárszámadáshoz s általában minden tárgyhoz Lukács Pál szólott Nagy Ernő elnök urak személye, a makói é3 az ország kisgazda- társadalma érdekében kifejteit köz­hasznú tevékenységük iránt eiia méréssel és bízaioftimal viseltetik és őket támogatásáról biztosítja. Ezt az indítványát Dr. Diósszilágyi József szóval is megindokolta 8 a Gazdasági Egyesület ve etósé e ás tisztikara iránt a legteljesebb bizal­mának adott kifejezést, S. Bálint György elnök és Nagy Ernő alelnök szóltak hozzá az indítványhoz. Reá­mulattak arra, hogy a Makói F gget len Újság sorozatos személyi táma­dásainak a célja nyilvánvalóan az, hogy a gazdavezetők elfürészelésével megfossza a gazdatársadalmat a biz­tos, öntudatos és önzetlen vezetéstől és hogy élesen szembeáíliisa a mező gazdasági munkásságot a kis és középbirtokos gazdákkal. A múltból ismeretes ez a módszer. A vezetőitől megfosztott társadalom zűrzavarában könnyebb halászni a szélsőségeseknek, a mindenáron fel­tűnni és vezetni törekvőknek. Nagy Ernő arra mulatott rá, meny- j nyire szükség van ma a szoros hozzá s az ipartesiület adósságai iránt érdeklődött különösen. Papp József válaszában kijelen tette, hogy az állami törlesztéséé, hosszúlejáratú kölesönön kívül nincs már az ipartestületnek számottevő adóssága, de ezt is remélni lehet, hogy kedvező módon rövidesen ren dezni tudja az ipartestület üzemei nek a jövedelméből. Majd igy foly­tatta Papp József: — Rágalom és hazugság, amit a másik lap (Makói Független Újság, mint Lukács Pál szócsöve és infor mációs forrása) ír, hogy az iparies- füleli tagdíjakból fizetjük az építési költségeket, illetve törlesztjük azokat. Tény az, hogy 48.000 pengőt tesznek ki a tagdijhátralékok, amit ha meg­kaphattunk volna, akkor ma már a LÁB nak sem tartoznánk. Arra a kifogáséra Lukács Pálnak, hogy túl sok tüzelőanyagot használtunk el, csak annyit válaszolok, bárcsak még többet kellene elhasználnunk, mert ezt a tüzelőanyagfogyasztást, amiben gazdaösssetartésra. Kijelentette az elnökség nevében, hogy bármikor szívesen ülnek le ezokkal az ellen­kező véleményüekkel is, akik tárgyi­lagosak tudnak lenni s az általános gazdaérdekeket fölébe tudják helyezni kicsinyes rgyóni vagy csoportérd - keknek. Ifj. Biró Sándor kijelentette, hogy nagy örömmel hallja az ilyen kijelen­téseket, de szeretné a gyakorlatban is látni a keresztülvitelt, ö is as új­ságírásban túltengő, elburjánzott sze­mélyeskedést kifogásolta, de ezt mind­két helyi sajtóorgánumnál kárhoz­tatta, amivel ismételten elárulta, hogy még ilyen, fulajdonképen tőle szemé­lyileg távolálló kérdésben sem tud tárgyilagos lenni, mert vagy elfelej­tette, vagy nem akar rá emlékezni, hogy négy-ötszörös agresszív kihívás után is legfeljebb ha egyszer válaszol­tunk a nyilvánvalóan kőtözködó, bot- rányhajhásző támadásokra, de utóbb ezt is beszüntettük. S. Bálint György elnök utasította vissza ifj. Biró Sándor célzatos és elfogult „sajtókritikéját". Ezután a választmány egyhangúan elfogadta dr. Diósszilágyi József indítványát. Bejelentette az elnök, hogy a Ma­kón megrendezett téli gazdatanfolyam rövidesen véget ér s a befejező vizsgája március 6-án lesz a Gezdaségi Egye­sület dísztermében. Végül több gaz­dasági tárgyú kérdést tárgyalt le a választmány, amely a legszebb egyet­értésben folyt le. | különben benne van a vlllanyfogyasz- tás is, a sűrűn megismétlődő szak­osztályi ülések tették indokolttá. Bár még nagyobb érdeklődést tanúsítaná­nak az egyes szakosztályok tagjai az iparosügyek iránt. A háromtagú ellenzék jelentéktelen felszólalásai után sor került az el­nökválasztásra. Papp Józsefet, mikor szólásra állt fel, percekig nem engedte szóhoz jutni a lelkes éljenzés és ün­neplés. Az iparosok mint egy ember, állottak fel s ielkesen követelték, hogy Papp József vállalja az elnöki tisztet, melyet ime egyhangúlag aján­lanak fel neki. Papp József megköszönte iparos- társainak a 14 éven ét tanúsított tá­mogatást és bizalmat. Rámutatott az elvégzett munka nehézségeire s an nak a reményének adott kifejezést, hogy végre talán mégis jobb napok fognak virradni a sokat próbált ipa rosságra. Elmondta, hogy országos viszonylatban is mindig az iparosság érdekeiért dolgozott, harcolt s azt A makói iparosság egy emberként állott újból Papp József mögé. Csaknem teljesen egyhangú volt az elnökválasztás az ipartestületben Ara fci **** ~ Kedd, 1938, mártius 1. _____IV. ért olyasa 48 szám. Ss ekeertieég és kiadóhivatal: Vakó, Szegedl-a. 1. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak: helyben házhoz hordva, vagy ri­DMefon: 88. Kiadja a Makói FrisffAJjság nyomda- és Főszerkesztő: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR dékre postán küldve egy hétre 58 fillér, egy hórs lapkladóvállalat Hirdetések felvlteie este 6 óráig. Felelős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS 2 P 40 tilt. Hirdetések díjszabás szerint közöltetneh. '1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék