Makói Ujság, 1938. április (4. évfolyam, 73-96. szám)

1938-04-01 / 73. szám

LEGÚJABB (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Póris. A Blum-kcrnány várva* várt pénzügyi terveinek előterjesztése újabb 24 órás késedelmet szenved. Bliftn a terveket csak szombaton ter­jeszti a minisztertanács elé. A kor­mány sorsa a radikális párt állásfog- ialásétól függ. Kétségesnek látják, hogy a párt a felhatalmazást meg fogja adni. — Szerdán Amerika több államában borzalmas szélvihar dü­höngött- A sebesüllek száma több százezer. Az orkán százával döntötte romba a lakéhézakal, amelyek kártya várakként omoltak össze. — Francia- országban néhány nép óta titkos rádióállomás működik, amely naciona­lista szellemű, a Blum-kormány ellen irányuló propagandát folytat. — A francia-katalán határon tömegesen jelentkeznek a spanyol menekültek. A Temps tarbesi távirata szerint csü­törtökön délelőtt a francia határra mintegy ezer spanyol polgárőr érke­zett meg s lépett át francia területre. Lefegyverezték őket. Sxovjat kiaóriat Prágának Románián át siót ni soglinógáro» (Budapesti tudósítónk telefonjelen- lése.) Róme. Az olasz lopok varsói jelentést közölnek, amely szerint moszkvai sajtókőrökben erősen tartja magát az a hir, hogy a szovjet kor* mány tárgyalásokét kezdett a román kormánnyal annak biztosítására, hogy Csehország megtámadása esetén az orosz csapatok Prága megaegitésére átvonulhassanak Románia területén. Moszkvában úgy tudják, hogy a bukaresti kormány határozottan eluta­sította a szovjet kormány ajánlatát. Kot/vozniónyoa tanulmányút iparosok rósnóra. Az Ipartestületek Országos Köz­pontja az idei berlini nemzetközi kézművesipari kiállítással kapcsolat­ban kedvezményes tanulmányutat szervezett. — A tanulmányút május 30 tói június 3-áig terjed (ebből há­rom teljes nap Berlinben) s részvé teli dija 131 pengő. Az iparügyi mi­niszter 400 résztvevő iparosnak 30— 30 pengő utisegélyt folyósít. Jelent kezni lehet április 10 ig. Érdeklődő iparosok részletes felvilágosításért for­duljanak az ipariestülelhez. 602 Lúdtalpbetétéit gipszminta után is, BununihaÉnyáii méret szerint. Sín és basbütűk a legnagyobb választékban. BETEGÁPOLASI CIKKEK. KLEIN ISIRE látszerésznél, Korzó Mozi mellett. „Sár inpm a pesti hisztéria nem izgat...” A miniszterelnök pénteken nyilatkozik a Házban. A Nemzet! Egység Pártja megalakította a „zöldé bizottságot (Budapesti tudósítónk telefonjelcn tése. A Nemzeti Egység Pártja ma Tasnády Nagy András elnökletével értekezletet tartott, amelyen Tasnády elnök bejelentette, hogy a párt szer­vező bizottságának elhatározása sze­rint a párt minden vármegyében me­gyei nagyválasztmányi ülést tart. Ezután Darányi Kálmán miniszter elnök állott fel s a következő rövid bejelentést tette: — Bár engem a budapesti hisz téria nem nagyon izgat (viharos taps és helyeslés), mégis szükségét látom annak, hogy a képviselőházban hol­nap felszólaljak, amikor kevéebbé a választójogi törvényjavaslattal kívá­nok foglalkozni, mint inkább az utóbbi időben elterjedt különféle hí­rekkel. — Csupán ezt akartam bejelenteni, A miniszterelnök bejelentését nagy taps és éljenzés fogadta. Tasnády Nagy András javaslatot tgtt a pártnak a zsidó kérdés meg­oldásával foglalkozó bizottság meg­alakítására s annak tagjaiul a követ­kezőket ajánlotta : vitéz Balogh Gá­bort, vitéz Bíró Györgyöt, Huszovszky Lajost, Kölcsey Istvánt, Kühne Ló­rántot, Losonczi Istvánt, Makkai Já­nost, Mecsér Andrást, Pesthy Pált, Petainek Józsefet, Piósz Istvánt, vitéz Ujfalussy Gábort és dr. Végváry Jó­zsefet, a nagylaki kerület országgyű­lési képviselőjét. Az elnök javaslatát az értekezlet egyhangúlag elfogadta. A honvédelmi miniszter rendeletéi adott ki a tűzharcos minőség igazo­lásáról és a Károly csapatkeresztre való igényjogosultság utólagos elis méréséről. Ezt a rendeletet minden városban és községben plakátokon közzéteszik és igy az érdekelteknek módjukban lesz a rendelet iniézke déseit közvetlenül áttanulmányozni- A rendelet értelmében a Károly csa­patkeresztre való ígényjososultság megállapításáért április 1-tőí decem­ber 31-ig lehet folyamodni. Ez az utolsó határidő. A december 31-ike után benyújtott kérvényeket nem ve szik figyelembe. A rendelet részlete­sen megállapítja, kik igényjogosultak a Károly-csapatkereszlre, hogyan kell az igényjogosultságoL igazolni és a kérvényeket felszerelni. A tűzharcos törvény szerint a „tüz­\ harcos14 megjelölést a tűzharcos há' zasságának, halálénak, továbbá gyér meke születésének anyakönyvi be­jegyzésében az érdekelt kívánságára fel kell tüntetni. A belügyminiszter most megjelent rendeletében úgy in­tézkedik, hogy ezt a bejegyzést az érdekelt fél kívánságára az okirato­kon mindazokra vonatkozóan meg kell tenni, akik a Károlycsepatke- reszt igazolt tulajdonosai, illetőleg azok voltak. A rendeletek ma érkeztek msg a vármegyéhez, amely rövidesen szét küldi a rendeleteket és plakátokat a községeknek és Makó városához is. Itt említjük meg, hogy értesülésünk szerint megérkezett a vármegyéhez a tűzharcos törvény végrehajtási utasí­tása is, melyet részletesen fogunk ismertetni. Miért él az állam elővásárlási Jogával dr. Fried földvásárlásai esetében 7 Nem oianigotoit Jjalanaóggel, még kavóabkó „kortünoV^toi állunk ajtómban. Ep akkor, amikor a zsidó vallá* suak körében amúgy is fokozott ide gesség és nyugtalanság uralkodott, dobták be a makói közvéleménybe a hirt. hogy „kisajátították" dr. Fried Ármin fogorvos földbirtokát s zsidó kereskedők és ügyvédek földbirtoká­nak további kisajátítása várható. A hir ilyen formájában felette alkalmas volt annak a látszatnak a felkelté sére, hogy itt máris megkezdődött a zsidó vagyonok nacionalizálása s valóban komoly alapjuk van azok­nak a fantasztikus, suttogva terjesz­tett álhireknek, hogy gyökeres, radi­kális fordulat van küszöbön. Ezzel szemben a való tényállás a következő: A földmivelésügyi miniszter az 1920-as és 28*as törvények alapján minden ingatlanárverésnél, sőt az 1936. évi XXVII. törvénycikk felha­talmazása alapján ingatlanok adás­vételénél is gyakorolni szokta az elővételi jogot, különösen, ha az el­adásra kerülő földbirtok alkalmas Sssrksatőaég és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-o. 1. ** 0 LITIKAI NAPILAP Előfizetési árak: helyben házhoz hordva, vagy vi­Selelonr 83. Eladja a Makói Friss Újság nyomda- és Főszerkesztő: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR dékre postán küldve egy hétre 50 fillér, egy hóra lapkiadóváílalat, Hirdetések felvétele este 8 óráig. Felelős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS 2 P 40 üli. Hirdetések díjszabás szerint közöltetnelrj JkjrsL S fii9-* - Péntek, 1938. április 1, IV. évfolyam 73. szám. telepítésre. Az eladósodott gazdák pedig, akik annakidején potom pénzen voltak kénytelenek megválni egyik-másik földjüktől, éber szemmel figyelik föld­jük sorsát s ha úgy látják, hogy nem földmivesnek vagy nem olyan­nak jutott a föld, aki arra a törvény alapján jogosult, bejelentik ezt az illetékes hatóságnál s igénylik a föl­det azzal, hogy az eladási áron haj­landók újból visszavásárolni, illetve megvásárolni. Szinte naponta futnak be ilyen bejelentések és kérések a biróséghoz s ha a bejelentések ki­vizsgálása során valóban úgy látják, hogy hiba történt a vásárlás vagy átírás körül, c földmivelésügyi kor­mányzat él az elővásárlási jogával s a visszavásárolt földei annak adja. aki a vonatkozó törvény értelmében arra legerősebb igénnyel, elsőbbségi joggal bir. Ilyen bejelentés történt dr. Fried Ármin két főidvétele ellen is, melyek­ről rövidesen megállapítást nyert, hogy bizony a vásárlás és átírás kö­rül szabálytalanságok, súlyos forma­hibák történtek. így küiőnösképen alig három nap alatt hajszolták ke­resztül az egész hivatalos eljárást és telekkönyvi átírást és a vételi nem jelentették be a közigazgatási bizott­ság gazdasági albizottságának, amely hivatott megvizsgálni a vételeket ab­ból a szempontból, hogy nem indo­kolt e az állam elővásárlási jogát ér­vényesíteni s ez eladásra kerülő föld­birtokot telepítés céljaira felhasználni vagy hivatásos földművesnek juttatni. A dolog igy állván, a földmivelés­ügyi miniszter nemrég utasítást adott a Földhitelintézetnek, hogy fizessen ki dr. FriedSÁrmin egyik 8 holdas földjéért 9500 pengő véialárt, a má­sikért pedig 2100 pengőt, mert az állam élni kíván az elővásárlási jog­gal s a földet igényjogosult földmivp- seknek kívánja juttatni. Nincs itt tehát semmi jelentősége annak, hogy dr. Fried Árminnal Leérkezett a megyéhez a tűzharcos törvény végrehajtási utasítása. A Károly-eaapatkaroaatat már oaak az óv vágóig lakat megaxaraanl.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék