Makói Ujság, 1938. május (4. évfolyam, 97-121. szám)

1938-05-01 / 97. szám

UJ Svájcot csinálnak Csehszlovákiából 71 Az uJ államszervezet tervét közük a magyar és lengyel kormánnyal le. Darányi miniszterelnök és kormánya üdvözlése. Vitéz Galamb Sándor kormányfő- tanácsos főszerkesztő indítványt tér jesztett a törvényhatósági bizottság elé, bogy fejezze ki köszönetét, ra­gaszkodásét, háláját és bizalmát a törvényhatóság Darányi Kálmán mi- niszterelnöknek és kormányának azo­kért a törvényalkotásokért, melyek e győri nagy program végrehajtásaként máris megvalósultak a lehetővé teszik a nemzeti hadsereg, a nemzeti szel­lemű sajtó és a társadalom megerő­södését. Az indítványt a mai kiagya­lás teljes egészében magáévá tette s ilyen értelmű javaslatot tesz a hétfői közgyűlésnek. A Tótkomlóa-mezökovées- házi ut kikövezése és a kaszaperi nt. A Tótkomlós és Mezőkovácsháza közötti ut még kikövezetlen 15 kilo­méteres szakaszának kikövezését ha­tározták el e nemrég Komléson meg tartott törvényhatósági értekezleten. Hódmezővásárhely és Békésvármegye vállalta a reáeső útrész kiköyezéséhez való hozzájárulást. Csanád Arad-To- rontálvármegyét annyiban érdekli az ügy, hogy a kiépítendő útba kapcsoló­dik a kaszaperi ut egykilométernyi, még kikövezetlen szakasza. A vár* megye elvben hajlandó ennek az út­nak a kiépítéséhez egyharmadréizben hozzájárulni, ha az állam vállalja a másik harmadat, a harmadikat pedig az érdekelt földtulajdonosok. Ez az egykiloméleres ut is körül­belül 24—25 ezer pengőbe kerül a vármegyének. UJ maapák, illetve mű- anyák. A vertántelepi gyermeknyaraltató intézményben leendő nyaraltattás költségeit újabban egy-egy szegény gyermek után a kővetkezők vállalták magukra: Radetzky Károly pénzűgyigezgató, Kovalik József pénzügyi tanácsos. Varga Lajos vaskereskedő, az Angol Magyar Bank fiókja, a Belvárosi Ta­karékpénztár fiókja, a Mákéi Gazda­sági Hitelszövstkezet és EgyesHlet, valamint Király Jánosáé.- A MAK-MTK és MAKII. —MTK II. rangadó mérkőzések közönségéről. Játékosokról és a játék mozzanatairól fotoripertot készít la­punk munkatársa. A képsket lapunk jövő vasárnapi számának képssmel- lékletén közöljük. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) A Liberté cimü lap utal arra, hegy a cseh kérdés tekintetében a francia és angol átgondolás közt to­vábbra is nagy űr tátong. — Anglia — írja tovább a lap — a német, magyar és lengyel kisebb ségak teljes támogatását határozta el és olyan engedményeket fog javasolni Prágának, amelyek az egész cseh­szlovák Államszerkezetnek mélyre­ható módosítását vonják maguk után. London. Az angol lapok hosszú cikkekben foglalkoznak a tegnap lét rejölt angol-francia megegyezéssel, valamint annak Csehszlovákiára vo­natkozó részével. Az Evening News azt Írja, hegy Anglia és Franciaország a svájci el kotmányhoz hasonló szövetségi al­Alighanem jubilált a Makói Füg getlen Újság azzal a helyreigaziló nyilatkozattal, amelyet a Makói Ipar­ié.tűiét felszólítására szombati szá­mában leközölni kényszerüli. A Dél- magyarorazág című szegedi lap egyik cikkének kitételeit rosszul értelmezte a lap szerkesztője a mert alkalmat látott a könnyű támadásra, nosza sietve vette ét a téves adatokat s nagy cikkben rohant ki az iparagyi miniszter ellen, írván, hogy csupán 3 százalékot vállalt át az ipartestűlet adósságkamataiból s 18,000 pengős évi terhet hagyott a makói ipartestü­let nyakában. Pedig ha egy kissé elővette volna a szerkesztő jobb emlékező tehetsé­gét, maga in megállapíthatta volna, hogy az ipartestűlet legutóbbi közgyű lésén a titkári jelentésben egészen más adatok szerepeltek. Ott állt a szerkesztő akkor a mozi karzatán s szorgalmasan jegyezte a hallott ada­tokat, mégis most azokkal homlok egyenest ellenkező tényeket állított, ámbár az óvatos duhajok módján előre biztosította magának a vissza­vonulás útját azzal, hogy .pontos adatok nem álltak rendelkezésére”. Nem célunk az ipartestűlet védsl­kotmány életbeléptetését fogja aján­lani a prágai kormánynak. Ez a szer­vezet a szudéta németeknek széles* körű önkormányzatot juttatna. Az erre vonatkozó tervezetet közölni fogják a némát kormánnyal is s felkérik annak támogatására. Hasonló lépések várhatók Budapesten és Varsóban is, miután Magyarország és Lengyelor­szág is szivén viseli Csehszlovákiá­ban lakó fajrokonai sorsát. Ez a közlés már a hét végére várható. Ugyanez a lap azt írje, hogy amint létrejön a teljes barátság Anglia, Franciaország és Olaszország közt, meg fogják kísérelni Németországot is megnyerni a nemzetközi együttműkö­dés részére. Ebben a kísérletben Mussolinira vár a legfontosabb szerep. ne, megvédi az önmagát, miként a kénylsleaségbil leközölt heiyreiga- zitó nyilatkozat is mulatja, de igenis meg kell védenfink ez igazságot a minden áron való támadási döhvel és célzatos beállításokkal szemben s fel kell kissé friesitenünk az ügy iránt érdeklődők emlékezetét. Mint ismeretes, Papp József IPOK elnök közbenjárására annakidején 10S ipartestfiletnek konvertálták a székházépítésekből származó tarto­zásait. A folyósított konvertálási köl­csönt 20 évre adták 9'6 százalékkal. Ebből a tartozásból mindjárt átvál­lalt az iparügyi miniszter 3 száza léket. Ezután, az általános kamat-csök­kentés alkalmával ismét lefaragtak 1 százalékot. Pár évvel ezelőtt Papp József közbenjárására a miniszter ez akkor fennállott 5.6 százalékos te« hsrből újabb 2.6 százalékét vállalt át, úgyhogy a kamaiteher 3 száza­lékra csökkent az eredeti 9.6 száza­lékról. Nem igaz az, hegy a makói ipartestűlet 240.660 pengő tőkével tartozik. Ez a tartozás ma már csak 182.060 pengő. Viszont igaz az, hogy igen sok iparos hátralékban van a tagdíjával s ezek a hátralékok ugyan­annyira tehetők, mint a testület ka- maidíjhátraléka. A nagy adóssógtekermérséklésekért az ipartestülstek hálájukat és köszö- nctüket fejezték ki az IPOK-nak s annak elnökének. A makói iparit i- tűiét is méltányolta Papp József a vezetőség érdemeit e téren s mi­ként a legutóbbi közgyűlésen is be­igazolódott, csupán 2 — 3 ellenzéki­ségtől megszállott, örök akadékoskodó próbáit azunyogból elefántot csinálni. A makói ipariestület évi kamat­terhe pedig nem 18.000 hanem 6000 —6700 pengő köröli összegre rúg, amiből 5000 pengőt fedez a mozi a 2000 rét a vendéglőflzem. Tény továbbá az is, hogy a makói ipartestűlet tagjai a székházépítéshez mindeddig egy fillérrel sem járultak hozzá, ellenkezőleg, mikor 8—10 évvel ezelőtt a rossz gazdasági vi­szonyok miatt bajba jutott az ipar- testület, annak fenntartására az üze­mek jövedelméből juttattak pénzt. Ennélkül a tőzekamathátralék sem volna akkora, mint amilyen való jé bán. A világpolitika legjobb vlooe, (Budapesti tudósítónk telefon jelen­tése.) Prága. A cseh távirati iroda jelenti: Benes dr. köztársasági elnök táviratot intézett Hitler kancellárhoz, melyben május elsei német nemzeti ünnep alkalmából szerencsekivána- teit fejezi ki. — Az Iskola Barátok műso­ros ünnepélye. A Soli Deo Glória ifjúsági szövetség az Iskola Barátók Egyesületének szegény tanulóinak se­gélyezése javára május 1 én, vasár­nap délután 3 órakor a református polgári iskola tornatermében műsoroa vallásos ünnepséget rendez. Belépő­díj nics, érdeklődőket szívesen lát a rendezőség' HÜ NEM TUB39! hogy hol lehet olcsón bel- és külföldi márkás MpMat már havi 8 pengős részletre kapni, úgy keresse fel HLElHMÍiSZam ÜZLET kerékpár - kereskedést (Korona épület) 955 unmweieanmpmsienmnswnwsnaimeewemwMsssaunamwmmiMMíawmffswriLwminiiiMieaw Hogy is áll a makói ipartestűlet adósság-ügye? MAKÓI TAKARÉKPÉNZTÁR RESZVENYTARSASAG A bank és takarékpénztári üzlet összes ágával foglalkozik. Érdekközösségben: a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bankkal, Budapest. Mindennemű gazda- és egyéb kölcsönöket folyósít. Takar ékbot ótok után iogmagaoabb kamatot téritL Swrkewtőség és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-u. L POLITIKAI NAPI LA P Előfizetési árak: helyben házhoz hor<W*r-*kiy vl­Selefon: 88. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és • Főszerkesztő: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR dékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hóre lapkindóváiialat. Hirdetések felvétele este 6 óráig Felelős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS 2 P 40 Ilii. Hirdetések díjszabás szerint közöltetnekj ^4ra 15 Hllér. Vasárnap, 1938. május 1, [IV, évfolyam 97. szám,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék