Makói Ujság, 1938. június (4. évfolyam, 122-144. szám)

1938-06-01 / 122. szám

Szerda, 1838 jnnins 1. IV. évfolyam 1?2. szál. A A v ; Jkara. & fillér _ Szerda, 1938. jnnins 1._____IV. évfolyam 122. szál. Bs eMéesztítoég és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-u. 1. POLITIKAI JNAPILAF Előlizetési Arak: helyben házhoz hordva, vagy vl­falürton: 33, Kiadja a Makói Prímé Újság nyomda- és Főszerkesztő: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR dékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hóra lapklaióyáUalat. Hirdetések felvétele este 6 óráig. Felelős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS 2 P 40 fill. Hirdetések díjszabás szerint közöltetnekj A Vasgárda és a mxarzo- toarandek. (Budapesti tudósítónk telefonjelen- léte.) Bukarest. Románia Ifibb köz­ségében a csendfirség arra lett fi- gyelmes, hogy a Vasgárda propa­gandája tovább folyik. A további nyomozásnál kiderült, hogy a propa­ganda főfészke több községben az ottani szerzetes rendház volt. — A temesvári katonai törvényszék most ítélkezett 16 vasgárdista felett a őket 6 hónaptól egy esztendeig tartó bör­tönbüntetésre Ítélte. A vagyoaváltaág tuxa ára. Budapest. A pénzügyminiszter a mezőgazdasági ingatlanok vagyon- váltsága fejában fizetendő búza árát a földművelésügyi miniszterrel egyet értésben junius hónapra q ként 23 pengőben állapította meg. Falára auhanl a* epálfalvl uj krumpli ára, Vasárnapi számunkban közöltük, hogy az apálfalvi uj krumpli ára egyik napról a másikra rohamosan zuhan. Szombaton a kereskedők a kezdeti 80--75 és 65 pengős árak helyett már csak 50, később 40 pengőt ígértek, majd csak bizomáay ba voltak hajlandók átvenni krumplit. Ma azután újabb meglepetés fogadta a termelőket, akik jelentős kínálattal jelentek meg a piacon. A kereskedők ugyanis csak 30 P-t voltak hajlandók adni a krumpli mázsájáért, mert — mint mondották — a pesti piacon nagy készlatek vannak kimaradva. Ezért az árért mintegy 50 mázsát vettek és szállítottak cl. Röviden mindenről. XI. Pius pópa ma töltötte be 80 ik életévét, amely alkalomból külföldről rengeteg táviratot kapott egyházi és világi előkelőségektől. — Casablanca közelében egy autóbusz egy éles ka­nyarulatban felborult és összetört. A szerencsétlenségnél 13 ember életét vesztette, 20-an pedig súlyosan meg sebesültek. — A Magyar Nemzeti I Bank elnöki tanácsa ma ülést tar- * tolt, amelyen gróf Somsich alelnök méltatta az eltávozott elnök. Imrédy Béla érdemeit s azokat a tanács jegyzőkönyben örökítette meg a hála és köszönet kifejezése mellett. — Varsóban három heti tárgyalás után tegnap parafálták a lengyel-magyar gazdasági szerződéseket, amelyek szabályozzák a kereskedelmi forgal­mat, a kontingenseket, a fizetési for­galmat és a vámkérdést; a szerző­dés időtartama egy év s a szerződés junius 1 én lép életbe. Újabb nagy Pzovjet repülőgép- küldemény repült át Csehországba Megígérte a szovjethogy hadseregévéI Csehország segStsógóre etet Lengyelországon vagy románíán át (?). (Budapesti tudósítónk telefonjelen tése.) Varsó. A szombatra virrradó éjszaka a lengyel és román határ felett 30 szovjet repülőgép repült át Csehország felé. A hivatalos nyomo zás adatai alapján kiderült, hogy a repülőgépek cseh jelzéssel és cseh pilóták vezetésével repültek. Román körökből származó értesülés szerint a repülőgépeken nem volt semmiféle támadó fegyver, A gépeket Csehor­szág áruként rendelte Szovetorosz országból s ezért a 30 repülőgép uija nem tekinthető hadi ténynek. Varsó. A Kurier Porany szudéiai levelezője azt írja. hogy ez egész német cseh batármenti vidéket aláak nézték a csehek, úgyhogy gépkocsik nem is halódhatnék át ezen a vidé- kéz, nehogy a rázkódtatás robbanást idézzen elő. Három erődvonal húzódik végig itten. Úgy látszik, a cseh kormány az erődilési vonalak építése alkalmával már tekintettel volt arra, hogy a cseh hadsereg külső támadás esetén kény­telen lesz visszavonulni. Prága. Dávid képviselő, a cseh parlament véderő bizottságának a tagja ma nagy feltűnést keltő nyilat­kozatot tett, amely szerint minapi szovjetoroszországi tartózkodása során Ígéretet kapott a szovjet kormánytól, hogy Szovjetoroszország Csehsilo vákia elleni támadás esetén meg fogja találni az utat és a módot, hogy biztosítsa az orosz hadsereg átkelését Csehszlovákia felé. Lengyelország ezzel szemben ki­jelentette, hogy minden ilyen kísér­lettel szemben a legelkeseredeltebb ellenállást fejtené ki. Hasonló az ál­láspontja Romániának is. Illetékes helyen kijelentették, hogy ha meg is történt1 ilyen ígéret a szovjet vala­melyik vezető embere részéről, az esek propaganda céljából töriénhetett meg. A Reuter-iroda értesülése szerint a szudétanémet képviselők és Hodzsa miniszterelnök közt a tárgyalások a jelek szerint igen előrehaladtak. A légkör javulásának egyik jele az. hogy a 10 nappal ezelőtt behivott katonák közül többen engedélyt kap­tak, hogy hazatérhessenek, ameny- cyiben szolgálati beosztásuk ezt meg­engedi. Több jelentős reformot jelen­tettbe az igazságügy miniszter Interpelláción nap lesz holnap. (Budapesti tudósítónk telefon jelen­tése.) Reményi-Schneller Lajos pénz* ügyminiszter beszédével befejeződött a költségvetés általános vitája. A részletes vita során elsőnek az igaz­ságügyi tárca költségvetését tárgyal lék. Több felszólalás után Mikecz Ödön igazságügyminiszter válaszolt az elhangzott felszólalásokra. Beve­zető szavaiban utalt arra, hogy egy nemzet fennmaradását nemcsak a külső keretek határozzák meg, hanem nagyban befolyásolja ezt a belső összetartozás tudata, a jogi felfogás azonossága is. Egy nemzet a mostoha sors közepette is fennmaradhat, ha állami életét a jog és igazság alapjaira építi fel. — A nemzet fejlődését, gyarapo­dását — folytatta a miniszter — elsősorban belső békével szolgál­hatjuk, ez pedig csak a belső igaz­ságon épülhet fel. Örömmel szólt az elhangzott fel­szólalásokról, amelyek egyöntetűen elismeréssel emlékeztek meg a ma­gyar igazságszolgáltatásról. Ebben az elismerésben őmaga is osztozik s megállapítja, hogy a magyar igazság szolgáltatás szervezete a lehető leg­jobban látja el feladatát. Megemlítette az igazságügy minisz­ter a jogi oktatás szabályozását is, am lyet időszerűnek és szükséges­nek tart. Szükségesnek mondotta a büntető eljárási jog reformját is. Ez zel kapcsolatosan olyan megoldást vélne helyesnek, amely a törvény­széknél beszüntetné az egyes bírás­kodást. Szükség van a kereskedelmi jog. a részvényjog és szövetkezeti jog re­formjára isy ezek azonban igen ala­pos előkészítést igényelnek. Az igaz8ágügzminiszter beszéde után még több felszólalás hangzott el, majd a Ház az igazságügyi tárca költségvetését általánosságban és részleteiben is elfogadta. A képvise­lőház holnap délelőtt folytatja a költ­ségvetés vitáját s este fél 6 órakor tér át az interpellációk meghallga­tására. Mag motozták 6a lovatkőatotiák az Eueharlaallkua Koagroaaxuarál hazatérő hívókat áradó a. (Budapesti tudósítónk telefon jelen­tése.) Arad- A budapesti Eucharisz tikos Kongresszusról hazatérő erdélyi zarándokokat a határ átlépésekor a legszigorúbban végigmotozták s nem­csak a Budapestről hozott emléktár­gyakat kobozták el tőlük az esetle­ges vallásos nyomtatványokkal együtt, hanem a Magyarországon vásárolt cipőt és ruhát is lehúzták róluk. Még a virágokat is elkobozták, meri irredenta tendenciát láttak a csokrok összeállításában. Körülbelül négy óra hosszat tar­tott a vizsgálat és motozás, amely­nek lefolyásáról az előbb közölt ada­tokat egy román pap mondotta el. Néhány zarándokol a határrendőrség átadott az ügyészségnek. A Makói Gazdasági Egyesülőt dísztermében DÁ/ / F~S£Z V 1938. évi Junius hó 6-án, pünkösd-hétfőjén ** Kezdete este 8 órakor, vége reggel 4 órakor. Belépődíj 1 pengő személyenkint. Árkus Jóska cigányzenekara muzsikál. Mindenkit meghív és szeretettel vár: A Makói Gazdasági Egyesület vigalmi-bizottsága. Ez Románia !

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék