Makói Ujság, 1938. július (4. évfolyam, 145-171. szám)

1938-07-01 / 145. szám

Szárnyakat a magyarnak Nagy utat tett meg a magyar élet, míg eljutottunk ódéig, hogy az or szég megvalósításra váró problémái között az egyik legelső helyet foglal hatja el a magyar repülés kiépítésé nek sürgőssége. Nem is olyan régen még csak gondolni sem lehetett arra. A" békeszerződések gúzsba kötötték almagyar erőt, nem engedték meg, hogy minden nemzet fennállásának legfőbb biztosítékát, a hadsereget ki­fejlesszük a kellő mértékben. A ma­gyar égen nem repülhettek nagyszerű honvédségünk repülőgépei, de még a kereskedelmi és a sportrepblés kifej­lesztése is súlyos akadályokba ülkö zött. Hála a magyar kormányok céllu dalos és pillanatig sem szünetelő munkájának, ma már ott tartunk, hogy felelős vezetők hirdethetik nyíl­tan a magyar sportrepülés kiépítésé­nek elsőrendű fontosságát s a ma gyár felelős vezetők mutathatnak rá a sportrepülés nagy fontosságú nem zetvédelmi feladataira. Imrédy Béla kormánya azzal ünnepelte lég szebben és legméltóbban az ország kormányzójának 70. születése napját, hogy a nemzet hódolatának jeléül és a nemzet élni akarásának jeléül Horthy Miklós Nemzsti Repülő Alap létesítését határozta el. Az első lépés megtörtént s most már rajtunk, a nemzeti társadalom összetartásán, megértésén és áldozatkészségén mu- jik, hogy a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap minél előbb a nemzeti önvédelem egyik legerősebb bástyája legyen. A magyar kormány jelentős össze get biztositolt a Nemzeti Repülő Alap céljaira és az alapot önkéntes adó* mányával növelte már a magyar gyáripar is. Nap-nap melleit olvas hatunk híreket arról, hogy nemzeti társadalmunk minden rétege megér­tette ennek a kérdésnek fontosságét s nap-nap mellett érkeznek a hírek erről, hogy a birtokos osztály, ka lönböző kőzületek és egyesületek, tiszti és tisztviselői karok, sőt örven­detes nagy számban munkáscsopor tok ajánlják fel jövedelmük, illetve fizetésük bizonyos százalékát ez Alap növelésére* Olyan kérdés ez, melyet állandóan nepirenden kell tartani, itt nem lehet és nem szabad szónak esnie szalma- lángról, a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap a miénk, az egész nemzeté és az egész nemzet legele mibb érdeke ennek az alapnak ál­landó növelése. Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök éppen ezért a Horthy Miklós Nem­zeti Repülő Alap ügyeinek megbe szélésére nagyszabású értekezletet hivott össze, amelyen a minisztéri­umok képviselőin kivül részt veitek a Magyar Aero-Szövetség vezetői is. Az értekezletet a miniszterelnök nyi tóttá meg, nagy koncepciójú beszéd­ben ismertette a Repülő Alap célját s kijelölte azokat a nemzeti felada tokát, amelyeknek megvalósítására életre hívta a kormány a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alapot. Kü­lön kiemelte a miniszterelnök tájé koztetó előadásában a sportrepülés fontosságát, hangsúlyozva, hogy nem zetvédelmünk egyik legsürgősebb és legelsőbbrendü feladata a magyar Vásárhelyi Sándor országgyűlési képviselő Péler Pál napján tartotta beszámolóját Battonyán, Kevermesen és Dombegyhézán. A beszámoló or szágos politikei eseménnyé nőíte ki megát az azon résztvett országos politikai nagyságok megjelenése és beszéde által. Megjelent a beszórna ión dr. Kászonyi Richárd főispán. Antal István államtitkár, Szinnyei Merse Jenő, a Nemzeti Egység Pártjá­nak országos alelnöke, dr. Görgey István országgyűlési képviselő s a vármegye és a kerület hivatali s tár­sadalmi vezetői. Ballonyán 1000 főnyi tömeg gyűlt egybe a beszámoló és az azt kiaérő beszédek meghallgatására s külőnö sen Antal államtitkárnak annyira ei került a hallgatóságot megragadni és magához láncolni, hogy jóval a ha' gyományos „levesmars* elhangzása után is áhítattal és lelkesedéssel hall gatták az államtitkár beszédét elfe­ledkezve hűségről, ebédről, min denről­Antal István beszédéi azzal kezdte, hogy Péter és Pál napján nemcsak a gazda, hanem a kormányférfi is A Makói Kereskedők Egylete s ez Országos Magyar Kereskedelmi Egye­sülés (röviden: OMKE) makói kör­zete Péter-Pál napján este fél 9 órai kezdettel a városháza nagytermében szépen sikerüli, magas színvona­lon mozgó értekezletet tartott Károlyi Mihály elnökletével, ki az OMKE C8enádmegyei körzetének az elnöke. Mintegy 100 — 150 kereskedő és ipa­ros jelent meg az értekezleten. Az iparosok csoportját Tóth Farenc ipar testületi alelnök vezette. Megjelent ott dr. Görgey István országgyűlési kép viselő, Beretzky Zsigmond pénzügy igazgatóhelyettes, dr. Vidor Rezső és dr. Ferenczy Gyula a város képvise sportrepülési minél szélesebb alapokra helyezni és minél tökéletesebben ki­építeni. Az értekezlet ezután Álgyai Hűkért Pál kereskedelmi és közleke­désügyi államtitkár irányítása mellett körvonalazta a Nemzeti Repülő Alap leendőit s úgy döntött, hogy további részletkérdések sürgős megvitatására a miniszterelnök fogja kijelölni az időt és alkalmat. számvetést csinál és seregszemlét tart a magyar politika esztendőt munká­jának eredményei (elett. Meg kell ál lapítani, hogy nem volt a magyar parlaraentárizmus történetének még gy olyan korszaka, amely az ország közjogi, társadalmi és gazdasági struk­túrájának alakuláséra oly döntö ki­halással lévő törvényalkotások soré vei gyarapilolta volna a magyar nem­zet erkölcsi, kulturális és anyagi blr- iokállományát. A közjogi alkotások1 betetőzése a gazdasági és társadalmi rend hatályosabb biztosításáról szóló törvény, a gazdaságpolitikai alkotó sok formája pedig a beruházási tör­vény volt. Az előbbivel azt akarták elérni, hogy a jogegyenlőség kiasz- szikus gondolata érvényesüljön a gaz­dasági és társadalmi élet valóságá­ban is. Ez ellen a korszakalkotó törvény ellen, mely pedig úgyszólván a magyar közvélemény egyöntetű akaratából került bele a magyar tör­vénytárba, most indult meg a túlsó politikai iábor második nagy rohama. Ez azonban épugy meg fog hiúsulni a kormány elvi álláspontjának jogi megtámedhetatlanságán és szilárd létében s dr. Diószeghy András keres­kedelmi iskolai igazgató tanári kará­nak élén. Az elnöki megnyitó után dr. Görgey István országgyűlési képviselő jelent­kezett szólásra s hatalmas beszédben védte meg a kereskedőt az ok és alapnélküli támadásoktól. Reámuta lőtt arra, hogy a magyar kereskedő ir'gyei és ócsáilói elfelejtik, hogy a kereskedő nem mindig nyer. igen gyakran vészit is s a kockázatért és munkáért járó haszon őt joggal meg­illeti. Hiába volna a termelés, ha nem lenne megfelelő kereskedelem, amely a termelvények értékesítéséről gondoskodik. Az országok boldogu­A Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap eszel a nagyfontosségu értekez­lettel megkezdte alkotó munkáját s bizonyos, hogy a nemzeti társadalom minden rétege és tagja szeretettel, buzgalommal és áldozatkészséggel siet a mega munkáját és hozzá rulésát felajánlani a nemzeti cé ok megvalósításához. politikai elhatározásén, mint ahogyan meghiúsult az első nagy parlamenti offenziva. Megállapította még azt is, hogy nem igaz az, hogy e végre­hajtás során a kormány túllépte a (örvény kereteit. A végrehajtási ren­delettel a kormány megakadályozza a paragrafusok közötti ügyes bujőcs- kejáiékot. Végűi azt a tanácsot adta azoknak, akiknek a törvény végre­hajtása körül valami tennivalójuk lesz, hogy teljes készséggel és loya- litással járjanak a kormány kezére, meri ezt nemcsak az orazég, de sa­ját érdekeikben is a leghelyesebben cselekszik. Beszéde végén Antal István rész­letesen ismertette a kormány őszi munkaprogramját, amelyet a nyár folyamén készítenek elő. A népgyülést 200 terítékes bankett követte a Koronában, ahol az első pobárköszöntőt dr. Kászonyi Richárd mondotta a Kormányzóra. Beszédet mondtak : dr. Csapó Ödön ügyvéd, Klivinyi esperes, Anial államtitkár és Görgey országgyűlési képviselő. lása és gazdagodása szoros össze­függésben áll az illető országok ke­reskedelmének állapotával és fejlett­ségével. Reálért a ma már kortünetként és kórlünetként jelentkező kereskedelem­ellenes irányzatra, amely nem spe­ciális magyar, hanem általánossá váló világjelenség. Ez nálunk annál élesebb (ormában jelentkezik, mert itt a kereskedelem túlnyomó részben zsidó kézben van. Ennek okai azon­ban nem a zsidók, hanem a kérész lény társadalom, a középosztály, melynek fiai idegenkedtek a keres­kedői pályától, pedig nem áll ez, hogy a keresztény kereskedő nem állná meg úgy a helyét a gyakorlati életben, mint a zsidó kereskedő. Ezen az állapoton kíván most segí­teni az a kormányzati intézkedés, amely megteremtette az önállósítást Alapot, hogy lehetővé tegye a ke­resztény középosztály fiainak a sza­bad pályákon való elhelyezkedést. Országos politikai esemény színhelye volt Battonya. Antal látván államtitkár nagy kaszádat mondott Vámárholyl Sándor beszámolóján. | I i ijm jÉrcfniL |lf|g|g|9 üníliil flíSi ||ÍS fímPM ÍÍm kShR JÉÉI Sesrkssztástg és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-n. 1. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak: helyben házhoz hordva, vagy vl­ffalafom 88. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda-és Főszerkesztő: Dr. vitéz CIALAMB SÁNDOR dékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hóra lapkladóvállalat. Hirdetések felvétele este 6 óráig. Felelős szerkesztő: Dr. OYENOB MIKLÓS 2 P 40 fill. Hirdetések díjszabás szerint közöltéinek; * K 1 Jkjrx. ftí fillér. Péntek, 1938. julins 1, IV. érlolyaM 148. szán; Időszerű problémák a makói kereskedő-ankéten. A zsidókérdés 6a ax ogykóx, Önállósítást Alap 6a 6t~ kópxő tanfolyamok. — Adóaórslmak 6a axok orvom* lóaa. Dr. Oörgay látván, mint aktív káromkodó boaxólt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék