Makói Ujság, 1938. július (4. évfolyam, 172-195. szám)

1938-08-02 / 172. szám

Komoly ütközőt főpróbák a mandzsu-orosz határon. Pária 8zorlnt „a hslyzot nőm nyugtalanítóát. Bulgária ogyonrangu tói­ként azormödött a Balkáni Saövotaéggol. A Mediterráné szállóban a Balkán- szövetség államai szerződést írtak alá Bulgáriával amelynek értelmében a Balkán-szövetség hatalmai a béke szerződések vonatkozó részeinek ér­vénytelenítésével elismerik Bulgária teljes egyenjogúságét, Bulgária pedig kötelezi magát, hogy a Balkán sző vétség államaival való viszonyának rendezésében eltekint minden erő­szaktól. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Belgrád. Az egész jugoszláv sajtó nagy örömmel üdvözli a sza- lonikii egyezmény aláírásét, kiemelve, hogy angol körökben is melegen üd- vözlik az egyezményt, mint kitűnő példáját az alkalmazhatatlanná vált szerződésszekaszok tárgyalás utján való megváltoztatásának, ahogyan ezt a népszövetségi alapokmány 19 ik szakasza tervbe vette. Mollbolőtto magát egy makói ren dór főtörza- őrmoator. Ma délelőtt fél 12 órakor hatalmas dörrenés riasztotta fel a rendőrka­pitányság első emeletének népes fo lyosóját. A dörrenés az épület bal szárnyáról hallatszott, arról a rész­ről, ahol a rendőrlegénység háló , mosdó és egyéb helyiségei vannak. A folyosóról és a hálóval szomszé­dos helyiségekből megrémülve rohan­tak az épen benn tartózkodó rend­őrök és altisztek a hálóterembe, ahon­nan a dörrenést hallani vélték. Az ajtón belépve megdöbbentő lát- létványben volt részük. Az egyik ágyon hanyattdőlve, kigombolt blúz­zal, nagy vértócsában, aléltan feküdi Kiss J. János 40 éves rendőrfőtörzs- őrmester, kesében még szorongatta szolgálati Frommer-pisztolyát,amellyel mellbelőtte magát. A látványtól megdöbbent rendőrök nyomban a vérében fetrengő kartár suk segítségére siettek, páran a tele­fonhoz rohantak, hogy a kórházat értesitsék. A mentők pillanatok alatt a hely­színen termettek autójukkal s kór­házba szállították a súlyos állapot­ban lévő embert. Kiss főtörzsőrmestert, aki öngyil­kossági szándékból lőtte megát mell­be, a mentők megérkezéséig ki tud­ták hallgatni s elhaló hangon annyit mondott, hogy idegei teljesen fel­mondták e szolgálatot s efölötti el­keseredésében szánta magát a ha­lálra. Az öngyilkos rendőrt a kórházban nyomban ápolás alá vették s megái lapították, hogy a lövedék baloldalán, a szív alatt hatolt át testén s e rö vid idő alatt is oly nagy vérveszte­séget szenvedett, hogy állapota élet­veszélyes. Mint késő este értesülünk, Kiss őrmester állapotában javulás állott be. Tokió. A japán hadügyminisztérium közli: Juliul 31-én 17órakor három száz szovjeikűtona két csatakocsi tá­mogatásával Satszaopingnél ellentá­madásba ment át, de a japán tüzér­ség visszavonulásra kényszeritette a témadókat. Egy órával később e szovjet tüzérség támogatásával újból támadást kíséreltek meg, de egyórai harc után ismét kénytelenek voltak visszavonulni. A szovjetcsapatok har­minc embert veszteitek. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Tokió. Szöuli jelentések szerint a szovjetorosz repülőgépek több té madést intéztek a koreai terület el­len. A halár mentén a bombák fel­A .nemzet áldozatkészsége napról j napra megható példákban nyilvánul meg a Kormányzó által kezdeménye zett s M8gyarorBzág légi biztonságát szolgáló Nemzeti Repülő Alap iránt. A nogy nemzeti cél megvalósitásá hoz azonban nem elég a pénz és a lelkes áldozatkészség, ahoz férfiak, bátor magyar ifjak is kellenek, akik repülni is akarnak azokkal a szár­nyakkal, amelyeket a nemzeti áldozat- készség ajándékoz az országnak. Er ről szól a légügyi hivatal alábbi fel hivása is, melyet ma eljuttatott az ország összes lapjaihoz s budapesti tudósítónkon át hozzánk is. íme a felhívás: Felhívás a magyar nemzeti társa dalomhoz I Most, amikor minden nemzet ha- zéjának és érdekeinek megvédéséért a végsőkig fokozza légi erejét, meg­van a módja annak, hogy a magyar nemzet is felkészüljön minden eshe tőség kivédésére a levegőben is. A tettrekész ifjúságnak ma nyitva A törvényhatósági bizottság kis | gyűlése hétfőn délelőtt 10 órakor vá rosi ős községi ügyeket tárgyalt Ring Béla alispán elnökletével. Az első nagyobb vitát provokáló ügy Makó város tűzoltóságának létszáma volt. A városi képviselőtestület tudvalévő­én mindössze 7 hivatásos tűzoltó és 3 altiszt alkalmazását határozta el, amivel szemben az errevonatkozó miniszteri rendelet mezőgazdasági robbantottak több vasúti vonalat és hidat. A japán főhadiszállás jelentése szerint a japánok lelőttek, illetve le­szállásra kényszeritetlek 5 szovjet repülőgépet. A vasárnapi határinei- densnél 37 szovjetorosz katona vesz tette életét. A holttesteken talált egyenruhák és jelvények tanúsága szerint a katonák a GPU határőrség­nek voltak a tagjai. Paris. A szovjet-mandzsu határon történő eseményeket diplomáciai kö rökben a legnagyobb figyelemmel ki­sérik. Diplomáciai körökben kijelen­tették. hogy etekintetben nyugtalan­ságra nincsen ok. áll az ut a repülő kiképzés felé. Mindazok a 18—25 éves ifjak, akik a középiskolát eredményesen elvé­gezték, de olyanok is. akik csak négy középiskolát, esetleg 6 elemit végezlek és akik testileg és erkölcsi­leg alkalmasak, beléphetnek a ko­moly hivatást és egyben gyönyörű élményt nyújtó repülő kiképző tanfo­lyamainkba, melyeknek elvégzése az arra érdemesek számára a tisztviselői vagy altisztviselői karokban való el­helyezkedést biztosítja. A szülőkhöz is fordulunk. Minden anya érezze kitüntetésnek, ha fia so­rainkba kívánkozik. A gyors elinté­zés érdekében a testnevelési és nép­gondozó szervekhez vagy a legköze lebbi repülőtér vezetőségéhez fordul janak áz érdeklődők tanácsért, hogy helyesen felszerelt kérvényük ezév augusztus 15 re már az alulirt hiva­talban lehessenek. Felvétel szeptem­ber 1 éré várható. Magyar Királyi Légügyi Hivatal. lakosságú városoknál minden két ezer lakosra egy egy tűzoltót ir elő. Esek szerint Makón, ha le is szá­mítjuk a külterületi lakosokot. 15 hi­vatásos tűzoltót kell alkalmazni. Károlyi Mihály és dr. Csepregi Imre sulyoszak találták a városra a tűzoltó étszám emelésével járó teher- többletet. Vitéz Galamb Sándor dr. hasonlóan vélekedett reámutalva ar ra, hogy momentán nem is látszik szüksége a létszámemelésnek, de nem is tűzrendészet!, hanem inkább légoltalmi szempontok teszik szük­ségessé a tűzoltóság megerősítését. Felvetette a kérdést, nem lehelne-e áthidaló megoldást találni az önkén tes tűzoltóság bevonásával 7 Mire Ring Béia alispán közölte, hogy a makói önkéntes tűzoltóság igen kis létszámú s a légoltalmi feladatok megoldására mai formájában kevésbbé alkalmas. A vita végén a kisgyülés uj ha­tározathozatalra utasította a városi képviselőtestületet előírván s 15-ös városi tüzollólétszámot­Megeemmisitelle a kisgyülés a városi képviselőtestületnek a Szép- utca kinyitása céljából történt két te­lek , illetve házvásárlását is. mert annál nem tartották be a törvényes előírásokat, melyek közt legfontosabb­nak látszik az, hogy a döntést hozó közgyűlést 30 nappal előbb meg kell hirdetni, azután pedig a határozatot is általános szótöbbséggel kell hozni. Püspökielének érdekes vitája tá­madt egy makói Stefániáé védőnővel. Csikós Irén 1932 tői kezdve kikijárt Püspökidére s elvégezte olt a védő­női teendőket, amiért neki kiszállá­sonként 2 pengő járt. A község azon­ban adós maradt ezzel, mire a védő­nő most nyújtotta be igényét az 1932- ig visszamenőleg neki járó kiszállási dijakért- Ezek összege 372 pengő. Püspökiele községi képviselőtestülete csak 1937-ig visszamenőleg hajlandó a kiszállási dijakat megfizetni, a kis- gyűlésnek azonban az az álláspontja, hogy ha a község elfogadta annak idején a védőnő munkáját, most fi' zessen is érte. Utasította is a kisgyü­lés a községi képviselőtestületet ilyen- értelmű újabb határozat hozatalára. Azért nehogy azt gondolja valaki, hogy Püspökiéin nincs jószivvel a Stefánia iránt: ime egy másik hatá­rozatával Stefánia-ház vételét igyeke­zett a megvalósulás felé segíteni, sajnos azonban itt is egy kis formai hiba történt, úgyhogy ujbói határo­zatot kell hozni a szabályszerű szer­ződést produkálni. Mezőkovácsháza elhatározta, hogy a régi. rozoga jegyzői lakot kijavít­tatja. Éhez nagyszerű alkalmul kínál­kozik ez, hogy a község régi jegy­zője most nyugalomba vonul, az uj pedig még nincs itt. A kijavítás felette szükséges és időszerű, mert mint az ügy kisgyülési előadója el­mondotta, a jegyző hálószobájába, amely szomszédos a bikaistóllóval, szabadon átjárnak a patkányok. — Leesett a kocsiról. Kuliga György 63 éves mezőkovácsházi lakos szombaton délután búzakévéket ra­kott kocsijára. Eközben a lovak meg­rántották a kocsit 8 e gazda egyen­súlyt veszítve mintegy 4 méter ma­gasból a főidre zuhant. Súlyos belső sérüléseivel a makói kórházban ápol­ják. Szárnyra, szárnyra magyar ifjak! A Légügyi Hivatal felhívása. Tizenötre kell felemelni a városnak a tűzoltói létszámot. Hlogsommlslioti várom! és község! határozatok. Ara fű fillér. Kedd, 1938. antnsstns 2, IV. évfolyam 172 száa. 9«srkssztőság *■ kiadóhivatal: Makó, Szegedi-n. 1. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak: helyben házhoz hordva, vagy vi­táidon! 88. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és Főszerkesztő: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR dékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hőre lapkiadóvállalat. Hirdetések felvételt este 6 óráig. Felelős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS 2 P 40 fill. Hirdetések díjszabás szerint kőzöltetnebj ' V?/

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék