Makói Ujság, 1938. szeptember (4. évfolyam, 196-220. szám)

1938-09-01 / 196. szám

9 németopszigi ut tanul­ságai. Egy orsság azeretete és örömujjor- géaa fogadta a németországi útjáról hazatéró kormányzót. Ez az ut a azó azcroa értelmében diadalul volt. mart lépten-nyomon megnyilatkozott a né met nép spontán szeretető és tiszte­lete a magyar államfő iránt. Ennek az ünneplésnek a fényében mi is újból éa megnyugodott szívvel látjuk, hogy milyen kiváló államfővel aján dékozott meg a sora kegyelme éppen ekkor, amikor erre nemzetünknek a legnagyobb szüksége volt. A háború és kommunizmus pusztításaiban fisz- szeomlott ország élére került Horthy Miklós s alig két évtized alatt a ro­mokból uj és életerős államot épített fel a némáét legjobbjainak odaadó támogatásával. A trianoni határok sajnos még ma is megvannak, de amit ezek között a határok között az államfő bölcs vezetésével a magyar nép életereje és akarata megvalósí­tott, az tiszteletre és csodálatraméltó. Azok után a veazteaégek után, ame­lyeket a trianoni békeszerződés ránk mért, szinte a csodával határos, hogy odajutottunk, ahol ma állunk. Hazánk megcsonkitottségában is az európai politika jelentékeny ténye zője. Ezt bizonyltja a németországi fogadtatás is s előzőleg kormány­zónk olaszországi és lengyelországi útja. Az a nép, amelyben ilyen aka­rat és ilyen kitartás van, hogy a ro­mokból uj országot épitsen, nagy jövőre van hivatva és hisszük és re méljük, hogy a magyar nép szerepe nem csak a középduna, de Európa politikaikérdéseiben is egyre jelentő­sebb lesz. Ez a németországi utazás megerő Bitette azt az amúgy is szilárd ba­rátságot, amely a két nép között hnnáll. Nem jött haza az államfő és a felelős magyar miniszterelnök uj szerződésekkel, mert ahogy Imrédy Béla megmondotta, a két nép között olyan őszinte és mély az együttér­zés s a nagy politikai kérdések te­kintetében való megegyezés, hogy nincs szükség egymáshoz való vi­szonyunkat uj szerződésekkel sza lyozni. Magyarország a Róma—Bér lin tengely politikájához ragaszkodva a két nagy néppel való szoros ba­rátságban halad továbbra is a mega önálló utjain. Magyarok vagyunk és magyar politikát akarunk csinálni s nemcsak akarunk, de csinálunk is, mert ez a hivatásunk és csak ezen az utón tölthetjük be azt a szerepet, amelyet a gondviselés számunkra itt a Dunamedencében kijelölt. A ma­gyar kormány nem vállalt uj kötele­zettségeket Németország iránt, olyan szabadok és függetlenek vagyunk politikai elhatározásainak megválasz­táséban mint a németországi ut előtt. Szükségesnek tartjuk azt hangsú­lyozni, mert sok zűrzavaros hiresz telés, helyt nem álló telélgetás látott napvilágot a németországi ut előtt, sőt még annak tartama alatt is. lm rédy Béla miniszterelnök nyilatkoza­tából tudjuk, hogy mindez alaptelan volt. őri történelmi és politikai ha­gyományaink csorbítatlan birtokéban jelent meg az államfő és a felelős magyar miniszterelnök a német nép körében, mint egyenrangú és megbe csült tárgyaló fél. Az a politikai bölcsesség, amely Horthy Miklós kor­mányzó évtizedes kormányzói műkö­désének minden tekintetében meg nyilvánul, még esek nagyebb fény­London. A bizakodó hangulat mind I jobban kimélyül Londonban. Szer dán reggel ez volt az általános bs- j nyomás, hogy a keddi rendkívüli miniszteri értekezlet lényegesen hoz zájárult a feszültség enyhüléséhez és hogy egyelőre nem kell bonyo dalmaktól tartani. A miniszteri értekezlet nem hozott semmiféle szenzációs határozatot és most már nincs többé szó arról, hogy az angol kormány diplomáciai lépéseket tesz Berlinben és ilymódon figyelmezteti a német kormányt az angol álláspontra. Beavatott politikai körökben úgy tudják, hogy a miniszteri értekezlet végleg elvetette a berlini diplomáciai lépés tervét, mert tisztában volt az­zal, hogy egy ilyen lépés csak még jobban felingerelné a német közvé­leményt és nem járulne hozzá a bé­kés légkör kialakulásához, hanem ellenkezőleg csak még jobban meg nehezítené a helyzetet. Sir Neville Henderson berlini an­gol nagyközet, aki kedden szintén résztvett a miniszteri értekezleten, hir szerint azzal a megbízatással tér vissza szerdán este Berlinbe, hogy „alkalomadtán" keresse fel Ribben- trop német külügyminisztert, vagy esetleg megát Hitler kancellárt és ismertesse velük fesztelen beszélgetés formájában az angol kormány véle­ményét a helyzetről. Ezen túlmenő­en angol részről a legközelebbi na­pokban semmiféle további lépés! nem terzeznek. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Páris. Az angol ügyvivő szer dán délután részletes felvilágosítás­sal szolgált Bonnet külügyminiszter­_____Park Mozi m Átel akitás miatt szeptember köze­péig szünetet tart. ben tündőklik ezeknek a külföldi utazásoknak a keretében, ahol or szögünk sorsöntő kérdései nyilván szőnyegre kerültek. S úgy kerültek szőnyegre, thogy ez népünk érdeke ínek legjobban megfelel a egy min­den tekintetben független országhoz leginkább méltó. A budapesti fogadtatásnál jelképe sen jelen volt az egész magyar nem zet, mert egy nagy államfőt a egy nagy politikust üdvözölt az össze gyűlt tömeg. Mind világosabban lát­juk, milyen nagy szerencséje orszá­nek az angol kormány tegnapi dön­téséről. A francia kormány tegnapi állam tanácsán elhatározták, hogy Francia ország a maga részéről teljes erővel támogatni fogja Anglia közvetítő és békéltető erőfeszitéseil. Berlin. Henderson berlini angol nagykövet szerdán délután repülő­gépen Berlinbe érkezett. Prága. A szerdai nap folytonos tanácskozásokkal telt el Prágában. Délelőtt a kormány hatos bizottsága tartott ülést. Cseh körökből származó hírek szerint a kormány harmadik A kultuszminiszter ma a következő rendeletet adta ki: „Az elemi népiskolák I. osztályába felvehe'ő tanulók korának megállepi lása tárgyában hivatali elődöm ren­deleté aként rendelkezik, hogy az elemi népiskola I. osztályába csak oly tanuló vehető fel, aki 6. életévét a felvétel éve szeptember havának 15-ig napjáig betöltötte. Mindamellett több esetben előfordult, hogy téve désből, elnézésből vagy egyéb okból oly tanulók is felvétettek ez elemi népiskola 1. osztályába, akik 6. élet évüket csak a felvétel éve szeptem­ber havának 15. napja után töltötték be. Ennek további következménye az volt, hogy ily tanulók az elemi iskola VI. oszályának sikeres elvég­zéséről kiállított bizonyítvány alapján gimnáziumban való felvételre jelent­Korzó Mozi I Pénteken, szeptember 2-án szBzoRRfitó nagy műsor gunknak, hogy Horthy Miklós, Ma­gyarország kormányzója, akiben meg­van a bölcsesség és fajszeretet mel­lett a politikai érzék is ahhoz, hogy mindenkor a legjobb és legelőnyö­sebb utakat válassza a magyar élet számára. Adja Isten, hogy még s:k esztendeig ilyen változatlan égés-: ségben és szellemi frisseségben áll­ításion a magyar közélet legmaga­sabb polcán s mutathassa továbbra is a jobb és boldogabb jövő felé ve­zető utat. kisebbségi tervének konkrét részleteit tanulmányozták. Ez a hir nagy feltűnést keltett nem­zetiségi körökben, mivel cseh részről „konkrét részletekről* beszélnek, ho­lott a tervet még nem ismertették a kisebbségekkel. Az egyesült magyar párt körében is megütközéssel vették tudomásul ezt a hírt. A politikai miniszterek tanácsa szerdán délelőtt ülést tartott, amelyen Hodzsa miniszterelnök részletesen is­mertette a politikai helyzetet. A cseh fővárosban a hangulat szerdán biza­kodó volt. kezlek oly időpontban, amikor 10-ik életévüket még nem töltötték be és felvételük megtagadtatolt azon az alapon, hogy a kért felvétel időpont­jában 10 ik életévüket még nem löl- főtték vo't be. Ilyen esetekben a fennálló szabá­lyokhoz való merev ragaszkodás gyakran méltánytalanul sújtaná azt a tanulót, aki az elemi iskola IV. osztályának sikeres elvégzésével ér­telmi fejlettségéről megfelelő módon bizonyságot telt és testi fejlettsége alapján is alkalmas a gimnáziumi tanulmányok folytatására. Ezeknek a méltánytalan következményeknek el­kerülése végett hajlandó vagyok ki­vételes esetekben és egyéni elbírálás alapján, az ily tanulóknak a gimná­zium 1. osztályéba való felvételét megengedni, de csak abban az eset­ben, ha a folyamodó tanuló 10 ik életévét a kért felvétel évének decem­ber 31-ik napjáig betölti. Az ilyen, kérelem indokoltsága felől az illeté­kes tankerületi főigazgató lehetőleg a növendék személyes jelentkegése alap­ján tesz javaslatot, az engedély meg­Kezd elülni a prágai izgalom Visszarepüli Berlinbe az angol nagyköveim A miniszter enyhítette az iskolai fel vételi korhatárok merevségét. íi a r VlíV ; ' JlLrzk íí ***' Csütörtök, 1038. szeptember 1. IV. éTfelyam 196 szi». Bverkssztőség ős kiadóhivatal: Makó, Szegedi-n. 1. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak: helyben házhoz hordva, vagy vl­felelősi 88. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és Főszerkesztő: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR dékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy bóra iapkiadóvállalat. Hirdetések felvétele este 6 óráig. Felelős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS 2 P 40 fül. Hirdetések díjszabás szerint közöltetnek{

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék