Makói Ujság, 1938. november (4. évfolyam, 247-271. szám)

1938-11-01 / 247. szám

^•orkwitésé* é* ktadóhivstsl: Makó, Ssegedl-n. 1. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak: helyben házhoz hordva, vagy vl« ^telefon: 88. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- ét Főszerkesztő: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR dékre postán küldve egy hétre 58 fillér, egy hóra laakiadóvállaiat Hirdetések felvétele eete 6 óráig. Felelés szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS í P 40 fill. Hirdetések díjszabás szerint kezdtetnek! „Att-a, iS #»*• ' Kedd, 1938. november 1. IV. évfolyam 247. szim. IV. évfolyam 247. széf Előfizetési árak: helyben házhoz hordva, vagy ví« dékre postán küldve egy hétre 58 fillér, egy hóra t P 40 fill. Hirdetések díjszabás szerint közöltetnekj Bolgár-szerb halárretfziá! Közeledés és közős nyilatkozat Franola- és Németország részéről. (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Belgrád. Sztojadino* vics jugoszláv miniszterelnök ma Kiosszei Ivanov bol­gár miniszterelnökkel találkozott a délszerbiai Nisben. A két kormányfő találkozása m régi barátság megnyi­latkozását jelenti. Semmiféle uj egyezmény kötéséről nincs szó. A két miniszterelnök a legszivélyesebb lég­körben folytatott eszmecserét. A megbeszélések tar­talmáról illetékes helyen nem nyilatkoztak, politikai körökben azonban valószínűnek tartják, hogy Jugo­szlávia különböző, tiszta bolgár lakosságú kerületei­nek átadását, valamint a bolgár-jugoszláv határ men­tén húzódó, körülbelül 2 kilométeres határsáv Bulgá­riának való átengedését tárgyalják meg. Ennek fejé­ben viszont Bulgária jótállást vállalna Jugoszlávia ke­leti határaiért. Páris. A párisi sajtóban hétfón este hire járt, hogy a francia német vi­szonyban beállott enyhülés rövidesen hivatalos formában is kifejezésre jut. A Libeité cimü lap szerint francia- német közös nyilatkozaj megtételéről van szó, amely előkészítené a talajt a további tárgyalások számára. Prágai hír a Siro vi-kormány bukásáról. Pozsonyban már dolgozik a magyar-csoh kálónál bizottság. — Lázas tompában folyik a Falvi dók kiiiritéso. Prága. Hivatalos jelentést adtak ki, mely szerint Cseh­szlovákia és Magyarország katonai szakértői hétfőn este 6 órakor Pozsonyban összeültek, hogy előkészítsék ama területek kiürítésének technikai részleteit, amelyeket az olasz-német dön töbiróság Magyarországnak ítél oda. A katonai szakértők mun­kája mindaddig tart, amíg az átengedett területek megszállása véget ér. Kánya külügyminiszter a magyar kiküldöttekkel kedden utazik Bécsbe. Budapest. Ma délben 12 órakor minisztertanács ült össze, amely délután fél 4 ig tartott. A miniszteri értekezlet a felvidéki területátvétellel kapcsolatban felmerült igen sokirá­nyú problémákkal foglalkozott. Ren­geteg olyan probléma merült fel ugyanis, amelyet a jelenleg még csehszlovák kézben levő terület át vételekor rendezni kell. Igen sok olyan kérdés is van ezek közt, amely államok közti tárgyalásokat igényel nek, például telekkönyvi, társadalom biztosítási, egyházjogi s egyéb kér­dések, amelyek most előkészítés alatt állnak. Kassa. Kassa kiürítésén a csehek serényen dolgoznak, mert november 2 ig be kell fejezniök a kiürítést. Egyes katonai alakulatok is elvo nulóban vannak észak felé. Iglón mintegy 400 tiszt számára készítettek szállást. Ezeket a cseh tiszteket Kas­sáról várják. Az iglói katonai pa rancsnokség nyilvántartását és iro­dai berendezését a Fehér Vág völ­gyébe, hír szerint Liptószentmiklósra szállították. Drégelypalánk. A magyarlakta te rületek kiürítését a csehek erős ütem­ben folytatják. Nagy buzgalmukban még a táviróoszlopokat és huzalokat is elviszik. Léváról elszállították a csehek ép itette iskolából a padokat s az ablakfákat is, Léváról pedig a kórház felszerelését. Prága. A cseh fővárosban komoly forrásból az a hír terjedt el. hogy a Sirovi kormány visszalép. A Sirovi kormány lemondására a Lengyel Távirati Iroda közlése szerint azért kerül sor, mert egy szomszéd állam elégedetlen a Sirovi-kormánnyal. A Sirovi kormány tekintélye különben magában Csehszlovákiában is erősen csökkent, mert Sirovi a szlovákokkal szemben túlságosan nagy előzékeny­séget tanúsít. Prágában úgy tudják, hogy az államügyek vezetését egy négytagú direktórium veszi á , amely­nek főfeladata az lenne, hogy radi­kális álláspontot foglaljon el a szlo­vákokkal szemben s bizonyos radi­kális intézkedésekre szánja el magát. Bródy elmozdítása és letartózta­tása. úgy látszik, nem volt elég a prágai központi kormánynak. Volo- sin ruszin miniszterelnök most felha­talmazást kér a cseh miniszterelnök­től arra, hogy Fencsik ruszin mi­nisztert is letartóztathassa. Prágában és a ruszin földön is nagy érdek­lődéssel várják, hogy megkapja e Sirovi hozzájárulását Volosin ehez az újabb letartóztatáshoz. WMMMMMMSMMAMMSMMWIMWteWMMIMWNWWIMWAMWWWMWWUWWWMUWWWWIWIMM Selyemfényű magyar perzsa szőnyegeink i eredeti perzsák mintái és színezése szerint készülnek, tartósuk, ízlésesek és olcsók. Nagy választék raktáron és rendelés szerint. Magyar perzsa és torontáli szőnyeg­szövő-üzem Makó, Iskola-u. 29. — Telefon: 243. Magyar a magyarért! A Magyar a magyarért jelszóval megindított, országos hazafias moz­galom Makón minden várakozást felülmúló visszhangra talált. Dr. Ká- szonyi Richárdné főispánná vasárnap délelőtt a gazdák vezetőivel, délután pedig a városi gyűjtésre vállalkozott makói hölgyekkel tarlóit valóságos .vezérkari megbeszélést", melynek során a legapróbb részletekig meg­beszélték a gyűjtés egész bonyolult stratégiáját és adminisztrációját. A gazdaközönség vezetői politikai. felekezeti és osztálybeli hovatarto zásra való tekintet nélkül olyan döntő lendülettel kapcsolódtak bele a felvidéki mozgalomba, hogy annak makói sikere már ezzel biztosított­nak látszik. Megható volt az az egy­szerű, magától értetődően felkínált áldozatkészség, amellyel a gazdák fáradoiásaikat, fogataikat felajánlot­ták a gyűjtés céljaira. Szinte minden szavukból kiérzett, hogy nem a szóla- moa, hanem a cselekvő hazafiság emberei a makói gazdák s igaz ma gyár érzésüket olyan természetesnek és magátólértetődőnek tartják, amire kár szót vesztegetni. Körzetekre osztották be a tanya­világot s vállalták a gazdák, hogy november 3—10 ig saját fogatukon bejárják a tanyákat s a tanyaköz­pontokra gyűjtik a felvidékieknek szánt adományokat. Onnan azután a mozgalom vezeiősége szállíttatja be a Futura raktáraiba a gabona­adományokat. Délután a gyűjtő hölgyeket hivta össze a főispánná a vármegyeháza nagytermébe. Meg is jelentek csak­nem teljes számban s megható ön- feláldozással vállalkoztak a házról- házra való gyűjtés fáradságos és nehéz munkájára. Rövidesen a leg­eldugottabb utcáknak íb akadt gaz­dája, illetve önkéntes gyűjtő hölgye. Megkapták mindjárt a gyüjtőiveket, igazolványokat is, ami viszont a központi vezetőség agilitását dicséri, különösen, ha meggondoljuk, hogy az országos központból az instruk­ciók és nyomtatványok csak vasár­nap délelőtt, express postával érkez­tek meg. Csütörtökön indulnak el a gyűj­tésre a városi gyűjtő hölgyek. Talán felesleges is felkérni a város lakossá­gát, hogy fogadja őket azzal a megér­téssel és tapintattal, amily szeretettel, megértéssel és tapintattal ők köze­lednek minden ház lakóihoz. Léptei­ket a legszentebb hazafias, segítő- készség vezérli és minden igaz ma­gyar rokonszenve és áldása kiséri. Újabban a Magyar a magyarért mozgalom céljaira as Aradcsanédi Takarékpénztárnál nyitott folyószám­lára a kővetkező pénzadományok ér­keztek be: A Krisztusban hivő makói naza- rénusok 100 pengő, Csömör Sándor városi képviselő 10 pengő. Szentir­mai Dénesné 5 pengő, Makói Iparos Ifjak Kulturegyesülete 10 pengő, METESz-tisztviselők 31 pengő (egy­havi fizetésük 1 százaléka), össze­sen 156 pengő.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék