Makói Ujság, 1938. december (4. évfolyam, 272-296. szám)

1938-12-01 / 272. szám

Emberek, eszmék, reformok. Amikor a kormány lemondásának el nem fogadásáról szóló legfelsőbb kézirat ezt mondja, hogy .az orsség Imrédy Béla miniszterelnöktói várja a sürgős és szükséges reformok meg­valósítását*. az alkotmányhü magyar polgár nemcsak azt érzi, hogy a kor mányzói kézirat a nemzeti közvéle mény hü tükörképét mutatja, hanem önkéntelenül is reáeszmél arra az igazságra, hogy emberek, eszmék és reformok között gyakran vannak fel nem bontható szoros kapcsolatok. Eszmék és reformok megvalósulása igen gyakran nem a közhangulattól, a tömegek akaratától függ, hanem azoknak vagy annak az egyéni tu lajdonságaitól és rátermettségétől, aki a megvalósítás nagy munkájára vál lelkozik. Ha a mai politikai helyzetet ebből a szempontból vizsgáljuk, főleg, ha a szociális és gazdasági reformok teljes komplexumét nézzük, lehetet­len észre nem venni, hogy a jelen­nek minden súlyos problémája mö gött egy férfiú, Imrédy Béla /éli. 0 a mai gazdasági élet kezdeményező, tervező és végrehajtó irányitója. Az ország újjáépítésének, az egymillión dós befektetést igénylő munkatervnek szellemi szerzője. 0 az, aki ennek a munkának anyagi fedezetét meg­teremtette. Az ő pénzügyi politikája adta vissza az országnak a gazda­sági önállóságát, ő szabadította fel pénzügyi gazdálkodásunkat a külföl­di ellenőrzéstől, ő tette lehelövé a hadseregfejlesztés végrehajtásót, mert ő volt az egé9Z szociális és gazda­sági program pénzügyi alapjainak megépitöje. Ha az ember és az eszme, az ember és a munka között van elvá­laszthatatlan összefüggés, ha általá­ban lehetséges junktimot teremteni az ember és a megvalósításra érett gon­dolat között, akkor adott esetben ez a junktim Imrédy Béla személye, egyénisége, európai viszonylatban el­ismert gazdasági és pénzügyi szaktu dósa között feltétlenül megvan. Ép pen ezért a köztudatban is él a leg­felsőbb kéziratnak ténymegállapítása. A nemzet valóban Imrédy Bélától várja azoknak a reformoknak m?g- valósitását, amelyeknek sürgősen meg­valósítandó és ssükséges voltát párt- különbség nélkülkül mindenki elis­meri. Jól tudja ag országban mindenki, hogy a gazdasági élet mindenekelőtt a pénzügyi politika, az államgazdál­kodás és bankjegygazdálkodás után igazodik. Éppen ilyen jól tudja min denki, hogy ezeknek a sorsdöntő té nyelőknek legfőbb iráeyitása Imrédy Béla kezében van. Jól mondotta te­hát az ellenzék egyik legtekintélye­sebb vezető tényezője, hogy az or­szág ma nem nélkülözheti a minise terelnök szaktudását és munkaerejét. Tudja, érzi ezt az egész nemzet. Tudja minden józanul Ítélő ember, hogy Imrédy Bélának ‘olt kell ma­radnia az őrhelyen, ahová őt az ál­lamfő és a nemzet bizalma állította, továbbra is vállalnia kell annak a felelősségteljes munkakörnek a be töltését, amelyre egyéni képességei predesztinálják. Megmérhetetlen fele­lősség hárul {ezért ma a politikai élet minden tényezőjére. Ma nincs ideje és helye semmiféle személyi grava- menpolilikának. Egyetemes nemzeti érdek, hogy a kicsinyes kritika hü velybe dugja fringiáját, mart ma min­(Budapesti tudósítónk telefonjelen iáse.) Róma. Az olaBZ képviselőház bán gróf Ciano ma hatalmas expo­zét mondott, amelyben ismertette a legutóbbi külpolitikai eseményeket. A Ruszinföld ügyével kapcsolatban hang­súlyozta, hogy ebben a kérdésben is teljes volt az összhang Németor szággal, noha egy jólismert bizonyos (Budapesti tudósítónk telefonjelen lése.) A Nemzeti Egység Pártjából kivált képviselők egy része ma Mi- kecz Ödön és Bornemisza Géza volt miniszterek vezetésével hosszabb idő óta megbeszéléseket folytattak a a határozott, nemalkuvó jobboldali re formpolitika jegyében kialakuló irány zat tartós biztosítására elhatározták, hegy ennek a politikának párti céljai szolgálatára külön csoportot alakíta­nak, amely elkülöníti magát minden más párttól és csoporttól- Az uj po litikai csoport Gömbös Gyulának 1924 ben kiadott fajvédő kiáltványát tesz* programja alapjául. E csoport mai tárgyalásán 16 képviselő vett részt s elhatározták, hogy a kormány­nak ama reformterveit, amelyek az alkotó jobboldali reformpolitika cél­jait szolgálják, támogatják s a reform törvényjavaslatok azonnali végrehaj tását követelik. Az uj politikai ess portosulás programját a képviselő házban fogja nyilvánosságra hozni. A kormány tagjai ma este fél ( órakor vitéz Imrédy Béla elnöklésé vol minisztertanácsot tartottak, ame­lyen részletesen letárgyalták a csa ládi munkabér kérdését, valamint a nagyjslantőségi honvédelmi törvény- javaslatot és az azt követő egyéb reformjavaslatokat. A képviselőház holnap előrelátha dennél hatalmasabb érdek kövelsli a vállvetett munkát: — az ország ér­deke. A mai politikai élet minden té­nyezőjének legelsőrendü kötelessége egyengetni a parlamentben a kibon takozás útját. Helyes önkritikával, az egyéni érdeknek félretélelével, az egyénnek a köz alá rendelésével, fér fias bátorsággal, őszinteséggel, őszinte belátással nem lesz nehéz ennek az útnak egyengetése, sőt mielőbbi tö­kéletes kiépítése sem. Nem érünk rá sajtó ennek áz ellenkezőjét igyeke zeti feltüntetni. Olaszország és Né metország úgy találta, hogy nem Kell újból vitássá tenni olyan határ nak a kérdését, amelyet alig húsz nappal előbb ünnepélyesen kijelöltek és elfogadtak. A döntőbíró rég Ítélete türelmes vizsgálat eredménye, ame lyet a szigorú r ártatlanság mércéje tóan rövid ülést tart, amelynsk során j a pénteki ülés napirendjére tűzik a felvidéki magyarság képviselőinek behívását. A Ház pénteki ülésén ilyen értelemben hoz határozatot, amelyet a felsőház szombaton orszá­gos határozattá emel. Ennek folytán a felvidéki magyar képviselők a jövő hét elején már részt vesznek a Ház ülésein s az 6 jelenlétükben indul meg a vita a kormány programja (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Bukarest. Az Orion Rádió je­lenti : A romániai vasgárda hírhedt vezérét, Codreanut és 13 társát ma hajnalban szökés közben agyonlőtték. Codreanuékat rabszállitó automo­bilon hajnalban 5 órakor szállították el a vecarestii (egyházból, hogy a jilavai fegyházben helyezzék el, mi­után tartani lehetett attól, hogy meg- szöktetésükre a vasgárda kísérletet tesz. A rabszállitó autó útja egy erdőn vitt keresztül. Az erdő sűrű­jéből hirtelen sortüz dördült el a rabszállitó autóra, amely kénytelen volt megállanl. apró és személyes izü problémákkal bíbelődni, nem lehet és nem is sza­bad ma kákán csomót keresni. Sőt, ha van csomó, azt egyenletesen le kell csiszolni. Mindenki, aki a legfelsőbb kézira' tót olvasta, mérje meg saját magát, azután mérlegelje az ország érdekét és a külpolitikai helyzetet. Ha ezt a mérlegelést elvégezte, aligha tehet mást, minthogy áldozatos lélekkel beáll a nemzet napszámosainak glé- dájába. sugalmazott. Ezzel az ítélettel nagy igazságtalanság tétetett jóvá. Ismertette Ciano az európai hely­zet alakulását München és Bécs után, majd kijelentette, hogy a fasiz­mus, amely tettekkel bizonyította be ■egingathatotlan viharállását, nem változtatja meg eddigi politikáját. felett. Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök ma délután látogatást tett Vay László államtitkár kíséretében a keresztény- párt helyiségében, hol gróf Zichy JánoB köszöntötte őt. Az üdvözlésre Imrédy miniszterelnök meleghangú beszédben válaszolt. Megköszönte a kereszténypártnak, hogy a közelmúlt napok politikai eseményeiben mel­léje állott. A foglyokat kísérő csendőrök le­ugráltak, hogy a merénylőkkel fel­vegyék a harcoi, illetve üldözőbe vegyék őket. Ebben a pillanatban Codreanu és társai szökést kíséreltek meg. A csendőrök ekkor az ő ül­dözésükre indultak s miután több­szöri felszólításukra sem álltak meg a szökevények, rájuk lőttek. Mind a 14-en meghaltak. Köztük volt Dúca belügyminiszter három gyilkosa és a kórházban meggyilkolt .áruló* vas­gárdista telescu gyilkosai. A vizsgálat igazolta a fegyverhasználat jogosságát, mire a halóság az agyonlőtt fegyencek temetésére az engedélyt kiadta. Ciano nagy expozéjában nyi­latkozott a ruszin kérdésről. Nincs ellentét a német és olasz álláspont között. Olaszország nem változtat addigi politikáján. A kilépett jobboldaliak külön csoportot alakítanak. Vitéz Imrédy látogatása a Keresztény Pártban. A másvilágra „szöktették mogáá Codreanut ás 13 vasgárdista fogyenc társát. iMZksffitáság és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-®. 1. POLITIKAI NA. I L A P Előfizetési árak: helyben házhoz hordva, vagy vl­3 Síelőni SS. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda-és Főszerkesztő: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR dékre postán kfildve egy hétre 56 fillér, egy hóra iapUadóvillalat Hirdetések felvétele este 0 óráig. Felelős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS 2 P 40 fill. Hirdetések díjszabás szerint közöltetnekj Jk r*» £*'**'’ Csütörtök, 1938. december 1. IV. év tol vasa 272. srf.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék