Makói Ujság, 1939. január (5. évfolyam, 1-25. szám)

1939-01-01 / 1. szám

Megszűnik négy hátiéi lap. (Budapesti tudósilónk te'efonjelen- ’ése.) Négy budapesti hé fői lap azü nik meg: a Magyar Hétfő, a Hétfői íífipiü, " Raggal ée t> Reggeli Újság, r ben a miniszterelnök en­otí -*ay Hétfő Reggel cimtt I p tára. Ez» a lapot egy kor LM ív J .■ társaság adná ki, fselykn e r,ou megszűnt 4 hétfői pN vezetői taglalnának helyet. A '•,-aság még nem alakult meg. A S folyó tárgyalások kimenetelétől 2g ez uj hétfői lap sorsa. Lelkén*! Jubileum. itteuülésünk szerint Szabó Ferenc árosi római katolikus plébános mtosan 1919 január 1-én foglalta ielkészi tisztéi Makón e azóta meg szakítás nélkül itt lelkészkedik. Sú­ly jeen sebesülve, de több harctéri ki üntetéssel egyenesen a harctérről jö t haza Szabó Ferenc, aki idehaza is derekas, szép munkát végzett. ^agy egy ü lém, Megy ülőé ée PC. 19. i Január 7-én, szombaton délelőtt a vármegyeházán ülést tart a számon* keröszék, majd utána a szokott idő­ben, 10 órakor kisgyűlés lesz, ezt kö­vetően pedig a közigazgatási bízott ség tart ülést. Ez alkalommal kései tik elő a törvényhatóeági bizottság első évnegyedes közgyűlését az uj*3 esztendőben, mely január 9 én dél­előtt 10 órakor lesz. A megyegyülée tárgysorozatán szerepel Komárom és Esztergom vármegyék átirata, mely a törvényhatóságok országos megrnoz dulésát célozza az 1914 augusztus 1 óta betelepedett zsidók kiutasítása érdekében. Amr egyszeri beruházási hozzájárulás beflsetéee ?8tíin t ez syezeri bérüké,, íai hozzájárulást 0< -^yedávl részietekben 1938 évi ok ^iioer no 1 tőt kezdődően minden év Hmuar, április, juhus és október hó |V napjain keli befizetni. A legköze jHjbi részlet tehát 1939 évi január ■ 1 én esedékes, minthogy azonban |Hiuár elseje az idén vasárnapra |Sk, a részletet január 2-án még jHmaímentesen lehet befizetni. |HKéHedeimes befizetés esetén az jHpegyed első napjától annak e hó |H,^nak t\ végéig jár g 6 százalékos Kimé' melyben a késedelmes be- * vetést teljesítik. Aki tehát pl. január 3 én fizet, annak az egész január hónapra meg kell a kamatot fizetni. Olaszország követelései Franciországgral szeanli ea Újabb osoh-longyel határ incidensek. (Budapesti tudósítónk telefonjelen lése.) A Daily Mail római levelezője szerint Franciaországgal szemben Mussolini a következő követeléseket fogja Chbmberlainnol közölni. 1. A tuniszi olaszok polgári jog állásának szabályozása. 2. Szabad körzet a dzsibuli öböl­ben. 3. Rendelkezés az Addis Abeba— Dzsibuti közti vasútvonal aetiopiai szakaszával. 4. Részvétel a szuezi csatorna igazgatásában. Mussolini nem fogja Chamberlaint közvetítésre kérni, hanem rábízza. hogy a neki legjobbnak tetsző barát­ságos tanácsokat adja Páriában. A Daily Express szerint Chamber iáin a pápával főként a menekültek problémájáról fog tanácskozni, mini hogy a Szenfatya különösen érdeklő­dik a németországi menekültek sorsa iránt. (Budapesti tudósítónk telefonjelen tóse.) Varsó. A Havas iroda jelentése szerint pénteken ujibb heiérincidens játszódott le a cseh-lengyel haláron. Moravska Oslravábon egy lengyel ház szobájába kézigránátot dobtak. Egy utcai járókelő megsebesült. Péntek este ugyancsak Moravska­Oatraváben 9 ember behatolt egy lengyel étterembe s annak iulajdo* nősét, valamint lengyel ver. jégéig durván bántalmazta. Nyolc lengyel súlyosan megsebesült. Varsói kormánykörökben hang­súlyozzák, hogy hasonló incidensek megismétlődése esetén minden to­vábbi nélkül tömegesen fogják kiuta­sítani nemcsak a lengyelországi cseh állampolgárokat, hanem a ieseheni cseh kisebbség tagjait is tekintettel arra. hogy a csehek hasonió elbá­násban részesük a lengyel munká­sokat. itt m biioios pon­tos METESz-lista. Bizonyos oldalról olyen kivánsá gok és kíváncsiságok jelentkeztek a hegymaértákesitő szerv összetételét illetően, hogy azok mér egyéni gya­núsítások célzatát árulták el. Emiatt már Diós Ferenc és Erdei Ferenc a legutóbbi igazgatósági ülésen ezt a kérelmet terjesztették elő, hogy hoz­zák nyilvánosságra, kik vesznek részt az értékesítő szerv működésé­ben. E több oldalról megnyilvánult kívánságnak kivánunk eleget tenni azzal, hogy egészen ponlos és meg­bízható magánértesüléseink alapján nyilvánosságra hozzuk az értékesítési ; Imw- - qévsatáf a köveiké­Baranyi Zolt n, Biró Ferenc, Dégi János, Farka; Andor, Gyenes Sán­dor. Huba Aiial. Kása Péter. Klry Dezső, KorchnércB Lajos. Kőllr.e.f Sándor, Lésskffy Ernő, Mágori Fe­renc, Mertse Arisztid, Molnár Imre, Molnár János, Nagy János PaÜcska Mihály, Puskás'gtván. Pusztai Gyula, ifj. Rácz Albet, Sonkovich Tibor, ifj. Szalma Mátyás. Sxéll Sándor Szűcs László. Takács Lajos, Tamás „ajos Imre, Vasa László, Vár Vilmos. Adler Tibor, Bt au József Viktor, Dózsa Andor, EWenfeld Hermann, Engel Jakab, Fraenkl Ármin, Gombé Dávid, Gombó Károly, Iritz Nándor, Klein Ferdinánd, Klein József, Klein Márton, Klein Mór, Klein Salamon, Kornfeid Dávid, Menczer Mór, Pás kész Lázár, Paskesz Tóbiás, Strausi Lipói, Szimon Salamon, Schreiber Gyula, Szűcs Márton. Teitelbauss Márton, Weber Ferdinánd, Weber Iilés, Wei&z Dezső. A részesedés aránya a zsidó tagok­nál 21 és fél százalék. Ezen belül 5 és fél százalék a frontharcosoké ée hadirokkantaké. A keresztény ke­reskedők részesedése 79 és fél szá­zalék. A felsoroltakon kívül—sok ke't^szí, alkalmaztak az éruátvételnéi és a le* bonyolításnál. .’áeawmwK-*­Mozgalom a makói sói kereskedői 'ni Iskoláért. A múlt tanévben nyílt meg a hely beli felsőkereskedelmi iskolában a négyévfoíyamu leánytagozat I. évfo lyama. A beiratkozott tanulók nagy létszáma lehetővé tette ezt, hogy a tagozat minden ráfizetés nélkül mü kődjék, tehát az iskolafenntartó város­nak semmi kiadása a leánynövendé kék bejárásával kapcsolatban nin csen. Mindezek ellenére szó eselt arról. hogy a város az 1939—40. tanév ben a leánytagozat I. évfolyamát nem fogja megnyitni, annak ellenére, hogy az előjelek szerint a jelenlegi­nél lényegesen ifibb tanuló iratkoz­nék be az I. évfolyamra, ami a vá­rosnak jövedelmet jelentene. Az érdekelt szülők értekezletet tar­tottak s elhatározták, hogy illetékes helyen eljárnak a felsőkereskedelmi iskola női tagozata I. évfolyamának megnyitása iránt. Minthogy azonban ehhez feiíétienül szükség lenne arra, hogy az összes érdekeltek ismerete­sek legyenek, Árva János vármegyei főlevélláros vállalkozott arra, hogy az érdekeiteket összeírja. Fontos te­hát, hogy mindenki, aki leánygyer­mekét 1939—40. tanévben a makói felsőkereskedelmi iskola I. évfolya­mára beíratni kívánja, január 15 ig j&rva János vármegyei főlevélláros'' (vármegyeháza, uj épület, X e telet) okvetlenül jelentkezzék. i W ;WAKÖÜUSA, ŐOTketratő*** és kiadóhivatal: Slakó, Saegedi-a. 1. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak: helyben házhoz hordva, vág? ví­tsMeai 88. Kiadja a Makói Friss Újság nyomd#- ét Főszerkesztő: Dr. vttőx GALAMB SÁNDOR dékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy »6ra lapkiadóváiialat. Hirdetések felvétele este 8 óráig Felelős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS 2 P 40 fill. Hirdetések díjszabás szerint közöiteu**, Ara 1B fillér. Vasárnap, 1939, január 1. V évfolyam 1. azám]^^^ B. U. E. K. 1. ez. EXPRESS AJÁNLAT 24-» TELEFUNKEN 2-H ORION 2-4-1 Standard használt de ió állapotba levő rá diók Kp 43 Pf 5 és 6 csöves használt gépek 80 pengőtől. Tungerem Képtárt vevő inknek díjmentesen. Klein rádiót villamosság ée műszaki üzlet. MAKÓI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A iánk és takarékpénztári üzlet Érdekközösségben; Mindennemű gazda- és egyéb eszes ágával foglalkozik. a Magyar Leszámítoló éi Pt nzváltó Bankkal, Budapest. kölcsönöket folyósít. Takarékbetétek után legmagasabb kamatot téríti* m

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék