Makói Ujság, 1939. február (5. évfolyam, 26-48. szám)

1939-02-01 / 26. szám

Mag köztit ék Madrid ostromát. Lödön. Az angol lapok jelentései szerint kedden reggel megkezdődött Madrid ostroma. A Franco hadak tüzérsége kedden a hajnali órákban megkezdte hadműveleteit a spanyol főváros ellen. A hajnali órák óta Madrid körül ágyudörgés hallatszik. Az angol lapok haditudósítóinak jelentése szerint a kataloniai front- szakaszon a nemzeti csapatok foly­tatják győzelmes előnyomulásukat. Negyvennégy kihágást ügyöt tárgyalt ma a róná­ért büntotőklró. Mint tegnap közöltük, az értelmi­ségi munkanélküliek kormánybizto Ságénak megkeresésére egész sereg makói magánvállalat ellen kihágás címén eljárás indult, mert a szel­lemi munkát vállaló alkalmazottjai­kat a rendeletben meghatározott ideig nem jelentették be. Ma 44 ilyen kiká- gési ügyet tárgyalt a büntetőbiró s esek közül 33 marasztaló és 11 felmentő Ítéletet hozott, összesen 210 pengő bírságol szabva ki. Érdekesnek tart* juk megemlíteni, hogy 40 makói ügy véd közül 26 ellen indult ily kihé- gási eljárás, mert alkalmazoltukat nem jelentették be. Maghalt á marólúgon öngyilkos oaolódloány. Szilveszter napján megírtuk, hogy Nagy Rozália 25 éves háztartási al kalmazott szolgálati helyén, a Lono- vits sugárul 11. számú házban ön­gyilkossági szándékból marólúggal megmérgezte magát. Tettét azonban a házbeliek hamarosan felfedezték s kórházba szállították, ahol gyomor mosást alkalmaztak. Hiábavaló volt azonban minden fáradozáaa az or vosoknak, mert a szerencsétlen leány e gondos ápolás ellenére ma éjjel belehalt a lúg okozta sérüléseibe. — FIGYELEM! Ha kellemesen és jól akar a farsangban mulatni, úgy jöjjön el február 1 én este 8 órakor a rém. kath. belvárosi ének­kar állal rendezendő, műsorral egy bekötött táncos teaestjére, amely a belvárosi róm. kath. kör összes he­lyiségében lesz megtartva. Jegyek 1 pengőért az énekkar tagjainál még korlátolt számban kaphatók. magyar perzsa és torontáli SZŐNYEGEK olcsón, leszállított ár mellett (leltári kiárusí­tás), kedvezményes teltételek, nagy választékban. Magyar perzsa és torontáli szőnyeg­szövi üzem, Málló, Iskola-utca ZS. Telefon: 243. 203 Chamberlain válasza Hitler tegnapi beszédére. Elmondta azt lm, miről tárgyalt Rómában. — A csehszlovák határo­kat addig nőm lobot vétlen támadás ellen som szavatolni, amíg... Anglia tárgyalásokat kozd Olaszországgal az afrikai határok módosításáról. Az angol parlament karácsonyi szünete után ma kezdte meg üléseit újból. Arra a hirre, hogy az alsó házban nagyfontosségu külügyi vita kezdődik, zsúfolásig megtelt az ülés­terem és a karzat. Ifj. Henderson tette szóvá Hitler tegnapi beszédét, mire Chamberlain a következőkép válaszolt: — Üdvözlöm Hitler kancellár tag napi beszédének azokat a kitételeit, melyekben kiemelte, hogy az angol és a német nép közt a kölcsönös együttműködést és a bizalmat óhajtja. Örömmel ragadom meg ezt az alkat mát, hogy újból kifejezésre juttassam, hogy ezekben az óhajokban az an goi kormány és a n‘p teljes mérték ben osztozik. Az angol és a német kormány közt eztdőszerint nem foly nek tárgyalások, nemrég azonban az angol és a német ipar képviselői közt megbeszélések kezdődtek {keres­kedelmi kérdésekben. Arra a kérdésre, hogy lesznek e tárgyalások ez angol és német kor­mány között, Chamberlain egy szóval válaszolt: — Nem I Egyik másik képviselő kérdésére Chamberlain a csehszlovák határok szavatolásáról a következőket mon­dotta : — A kincstári kancellár már az ülés elején nyilatkozott a Csehszlo­vákiával folytatott kölcBÖntárgyalások befejezéséről. Ezen kívül nem volt más figyelemre méltó esemény Cseh­szlovákiával kapcsolatban, mint az, hogy a január 6 án és 10 én lefolyt határincidensek ügyét a magyar és csehszlovák kormányok békésen elin tézték. Az interpellációk ezzel végetértek és Chamberlain megkezdte nagy be szádét, amelyben római látogatásáról számolt be az alsóháznak. Elmondta, hogy örömmel tett eleget Mussolini meghívásának. Útközben Párisban Daledier miniszterelnökkel és Bon net külügyminiszterrel találkozott. A velük folytatott beszélgetés megerő­sítette az angol íés francia kormány közt már korábban létrejött általános felfogásbeli azonosságot. — A római megbeszélések a teljes őszintesség légkörében folytak le. Senki sem várhatta, hogy bármelyik részről csak úgy elfogadják a másik oldal érveit és nézeteit. Bár nem mondhatjuk, hogy minden pontban egyet értettünk, de a megbeszélések után mindkét részről világosabban láttuk e másik álláspontját. A meg­beszéléseknek úgyis csak tájékozódó jellegük vo t. — Habozás nélkül közölhetem a Házzal Mussolininak ast a világos és nyomatékos kijelentését, hogy Olasz ország politikája békepolitika és hogy a béke érdekéken bármikor a jövő ben is örömmel érvényesíti befolyó sót, ha annak szüksége felmerülne. Hangoztatta o' jz részről, hogy a Róma—Berlin tengely az olasz kül­politika lényeges alkotórésze, mi pe díg világosan kijelentettük, hogy Anglia ég Franciaország szoros együttműkö­dése az angol „viliiké alapja, — Egyetértettünk abban, hogy Olaszország keletafrikai és szudáni, valamint a szomszédos britt területek közti határmódositásokról a megbe­széléseket haladéktalanul megkezdjük, a Szudánra vonatkozó megbeszélé sekbe pedig az egyplomi kormányt is belevonjuk. — Nem tükol'uk el, hogy az olasz­francia viszony rosszabbá vált. Fel ismertük azt a tényt is. hogy a spa­nyol kérdés nagy akadálya a Fran­ciaország és Olaszország közötti vi* szony megjavításának ás a spanyol háború befejezése előtt a tárgyalások Franciaország és Olaszország között ali ha járnának eredménnyel. De h ngsulyozta Mussolini, hogy a spa­nyol polgárháború befejezése után Olaszországnak semmi kívánsága sem lesz Spanyolországgal szemben. Ciano is kijelentette, hogy Olaszországnak területi követelései Spanyolország egyetlen része tekintetében sincsenek. Mussolini a spanyolországi önkénte­sek elszállítása tekintetében az isme­retes angol terv alapján áll. — Mussolini kijelentette, hogy haj­landó elfogadni azt az eszmét, hogy Csehszlovákia határai! vétlen táma­dással szemben szavatolja, de ezt megelőzően három kérdést kell elin­tézni: 1. megának Csehszlovákiának belső alkotmányát, 2. Csehszlovákia teljes semlegességét s 3. a csehszlo­vák határok helyszínen való végleges kijelölését és megvonását. Kiss Lajos igazgató egyik rágal­mazóját siitóitók, másikat folmsntottókm A közelmúltban a törvényhatósági bizottság ülésén elhangzott egyik in­terpelláció nyomán támadt kettős rá- galmazási bünpert tárgyalt ma dél előtt a makói járásbíróság büntető bírája. Az érdekes per sértettje Kiss La­jos bajzautcai igazgató-tanító, mig a vádlottal Szabó János eszlerházyutcai hagymakertész és Diós Sándor mé- szárosutcai földmives voltak. A bünpert elindító interpellációt Szabó János a december 18 i tör vényhatósági bizottsági ülésen ler je3ztette elő. amelyben kérdést inté­zett Ring Béla alispánhoz, hot/ van e tudomása arról, hogy Kiss Lajos igazgató tanító október 24 én Diós Sándor nevű tanulót meg nem enge deli testi fenyítésben részesítette 7 Ne­vezetesen marokra fogta a gyerek fülét s véresre kaparta. Erről orvosi látlelet van a tanfelügyelőség irattá­rában. Kiss igazgató, amikor az interpei lációról tudomást szerzett s miután az ügyben teljesen ártatlannak érezte magát, feljelentést tett a bíróságon az interpelláló Szabó és — a szerinte — alaptalanul vádaskodó Diós Sán­dor ellen. A bíróság elsőnek Szabó ügyéi tárgyalta, aki elismerte az interpellá­ció szerzőségét, de azzal védekezett, hogy a közérdek vezette, amikor Nagy Gy. Józsefné, valamint annak Miklós és Imre nevű fiai panasza alapján az interpellációt megtette. A bíróság nem fogadta el Szabó védekezését s rágalmazás vétségében mondotta ki bűnösnek, amiért 10 napi fogházra átváltoztatható 50 pengő pénzbüntetésre ítélte, de az Ítélet végrehajtását 3 évi próbaidőre falfüggesztette. Kötelezte a biróróg továbbá Szabót a per költségeinek viselésére, valamint az ítéletnek 30 napon belül a Makói Újságban való leközöllelésére. Az ítélet jogerős. Ezután Diós Sándor került vádlóit* ként a bíróság elé ugyancsak Kiss feljelentésére. Diós ugyanis a múlt év utolsó napjaiban panaszt tett a lanfelügyelőségen, hogy az igazgató- tanító a fia, ifjú Diós füléi véresre tépte. Diós a tárgyaláson a valóság bi­zonyításának elrendelését kérta, mire a t Íróság elrendelte ifjú Diós, Nagy itMir 1/1}Hr PHl WajfOBBK YSk IjgflHW SrattyKg wmkmSv vMgBHt tWÜ WB&M. SflálSSfj F ,i i*'*nulr /ÍSí W«mÍ Maja Bssrkcsztőgég és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-a. 1. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak: helyben házhoz hordva, vagy vi­Bolefeai 83. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda-és Főszerkesztő: Dr. vitéz GALAMB SANDOR dékre postán ktldve egy hétre 50 fillér, egy hón iapkladóválialaL Hirdetések felvétele este 8 óráig. Felelős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS í P 40 flll. Hirdetések díjszabás szerint közöltetnesl Ara 8 fillér. Szerda, 1989. február 1, V. évfolyam 26. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék