Makói Ujság, 1939. március (5. évfolyam, 49-74. szám)

1939-03-01 / 49. szám

Ara 8 fillér. Szerda, 1939. Március 1. ______V. évfolyam 49. azám. py t aikMitMff és kiadóhivatal: Makó, S*#gedi-n. l. ffelafeai 88. Kiadja a Makói Friaa Újság nyomda- é* lapkladóvállatet. Hirdetések felvétel® aata 8 éráig. POLITIKAI NAPILAP Pömerkesztö: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR Pelelós szerkesztő: Dr. OYENGB MIKLÓS ElSIiiatésI árak: helyben házhoz hordva, vagy vi­dékre poétán ktldve egy hétre 56 fillér, egy hóra 2 P 40 (111. Hirdetőnek dl]azabáa azerlnt közöltetneaj Ukrán terroristák táma­dása Ungvárinál. (Budapesti tudósilénk telefenjelen tése.) Ungvór. A cseh katonaságot Ungvár környékéről visszavonták a a sorkatonaság el is vonult az Ung várral szemben fekvő kárpátalji te­rületről tankjaival, ütegeivel. Utána azonban egyenruhás Szics terroristák özönlötlék el a határmentét géppus­kákkal, golyószórókkal felszerelve. Az elmúlt éjjel ezek az ukrán ter­rorista bandák jólfel fegyverezve meg­kísérelték állépni a határt, de mikor magyar részről viszonozták lövései kel, visszahúzódtak. Szívbaja miatt falakaaz- totta magát agy apátfalvai gazda. Tegnap reggel 8 órakor Kereszt­utcái háza szobájában felakasztva találta Dóri Mihály 78 éves apálfal vai gazdát lánya, őzv. Máló Mihály- né- Rémületében az asszony a azom szédokat hivta segítségül, akik ha marosan levágták a gazdát a kötél­ről, azonban segíteni már nem le hetett rajta, halott volt. A csendőr ségi helyszíni szemle során Máténé elmondotta, hogy apja valószínűleg gyógyíthatatlan szívbaja miatt követte el végzetes teltét. A hatóság a le metési engedélyt kiadta. Visszaélés aa iparügyi mlniaatárlumkau. Az iparűgyi minisztérium veze­tésével megbízott kereskedelmi és közlekedési miniszter dr. Szily Lajos miniszteri tanácsost súlyos szolgálati vétség alapos gyanúja miatt óllásától felfüggesztette s ellene a szabályszerű eljárás megindítását elrendelte. A KUnatilnger-Kürti ügy bon ma baféjézte a rend­őrség a nyomozást. Az ismeretes és nagy port felvert Künsllinger-Kürti ügyben hosszas fá­radozás után a rendőrség ma befe­jezte a nyomozást. A bonyolult és vonatkozásaiban messze ágazó ügy gyanús adataira vonatkozó iratokat heteken át tartó nyomozás után sze­rezte be a rendőrség bűnügyi osztólya. Most — miután az ügyre világossá­got derítő iratok beérkeztek — ma délelőtt a rendőrség kihallgatta Kün stlinger Tibort. A kihallgatás jó más­fél óra hosszat tartott s jegyzőkönyvbe foglalták Künsllinger vallomását, a- melyet a halomra szaporodott iratok­hoz csatolva megküldenek a szegedi királyi ügyészségnek. A még ma is élénk szóbeszéd tárgyát képező ügy nyomozásának eredményét holnapi számunkban közöljük. 365-en máris kiestek a németországi munkásexportból. 4 még ogyolOro bennmaradottakat a németek válo­gatják át. — Titusz ellen be kell oltani a munkásokat. Nem sokáig hagyták bizonytalan Ságban a németországi munkásé* portra jelentkezetteket, legalábbis azok túlnyomó 'részét, mert ma kő zülük 395 nek kikézbesitelték az ér tesitést, hogy nem lehetett őket fel venni a munkásexport névjegyzé kébe. Az a 172. aki egyelőre bennema- radt a kivéiogatoitak csoportjában, korántsem érezheti magát biztonság bán o kiutazást illetően, mert tudott dolog, hogy csupán 100 munkást visznek ki a németek Makóról, tehát 72 a második válogatásnál esik ki. Ezt a válogatást Jmár maguk a né­met munkaügyi hivatal kiküldöttei fogják pár nap múlva elvégezni itt, helyben, miként a múltban is történt. 'Azokat, akik a listán rajtamaradtak s ennélfogva esélyük van arra, hegy valóban kijutnak Németországba, rö­videsen beoltják tífusz ellen, mert a németek csak beoltott munkásokat hajlandók kivinni. Büntetlennek mondotta magát a háromszorosan halálra itéit kém. Izgalmas Jelenet a szegedi törvényszéken. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Szeged. Székely József 42 éves budapesti ügynök az elmúlt év őszén egy szegedi cukorkaárustól 120 pen­gőt vett fel. de az összeggel nem számolt el. Feljelentették s a szegedi törvényszék ma tárgyalta ez ügyét. Székely a mai tárgyaláson büntet len előéletűnek mondotta magát, de az egyik bírónak ismerősnek tűnt fel az ügynök s utánanézett az ügyész ségi törzslapon Székely József előéle­tének. Szép dolgok tűntek ki. Például az, hegy Székelyt 1920 bán három Ízben is halálra Ítélték kémkedésért, de mindhárom esetben kegyelmet kapott. 1925-ben ugyancsak kémke­désért 5 és fél évi börtönbüntetésre Ítélték. De ezenfelül különböző csa* lások, sikkasztások és egyéb bűncse­lekmények miatt is elítélték. Mikor ezeket az adatokat Székely József fejére olvasták, elájult és ősz- szeeselt. Mikor magához téritették, kihirdették ellene a törvényszék lég újabb ítéletét, amely két és fél évi fegyházra szól. Az Ítélet nem jogerős. szemére is vetette, mire Szűcs el­hagyta őt is s visszament Hódmező­vásárhelyre Ambrus Máriához, aki vei házasságot is kö'ött. Gyólai Margit kétnejüségért felje­lentette a hűtlen Szűcs Andort, aki felelt ma Ítélkezett a szegedi törvény­szék. A bíróság kétnejüségért egyévi börtönbüntetésre ítélte Szűcsöt­Vásároljon Iritz üvegesnél. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Szeged. Szűcs Andor 28 éves szegedi lakos elhagyta feleségét, Pá­linkás Máriát s Hódmezővásárhelyre költözött, ahol megismerkedett Ambrus Máriával. De ezt is elhagyta s Kun szentmiklósra ment, ahol meg Gyólai Margittal ismerkedett meg. A leány eladta szőllőjét s a pénzt kelten fel­élték. Csakhamar azonban kiderült, hogy Szfics Andor nős. Gyólai Margit est Az Olvasót illeti a szó! „Végre gyújtsak meg a lámpát, hogy tisztán lássunk a fok­hagyma ügyben.* Kedves Szerkesztő Uram I Ezt a mondatot irta cikke fölé vas­tag betűkkel múlt év december 28 ón városunk csalatkozhatatlan hagyma­pápája, aki „felelőssége teljes tudatá­ban. mindig csak a kertészek érde­keiért szállott 8ikre.“ Csak a kerté­szek érdekeiért. Mindig. Csak. Pénteki száméban aztán felvetette a felelősség kérdését, mert mint mon­dotta: nem lehet az, hogy a kertész károsodjék. Igaz is. Nézzük hát ki a felelős? Lássunk tisztán, „gyújtsuk meg a lámpát* és nézzük meg ele­jétől kezdve, hogyan keverte a pak­lit az érdeknélküli hagymajós, aki „mindig a színtiszta igazat irta" s amit irt, azt „az adatok gondos megvizsgálása után, lelkiismeretér# hallgatva kellett írnia". Legjobb lesz, ha sorba idézem azo­kat a cikkeket, amiket a makói Fügi irt a mull nyár óta. Lássa meg min­denki, hogyan zsgyválta a „lelkiis­meretesen megvi egált adatokat* az érdeknélküll szerkesztő I — Hát néz­zük : 1938. julius 14. — „A fokhagyma 24 pengőt ér Bécsien* — Ezt jól jegyezzük meg, mert erre az adatra még visszatérek. Augusztus 12. — „A fokhagyma termelési árát a miniszter 19 pengő 36 fillérben állapította meg*. Tehát nem 24, sem 22 pengőben, mint azt folyton írogatták némely magántudó­sok későbben, amikor a prémiumról lett volna szó. Augusztus 25. — .... naponta ja­vulnak a fokhagyma kilátásai; kül­földön az árak emelkednek; Makóra vár a világ fokhagyma szükségleté­nek kielégítése". — Haj, de jó lett volna ha hozzá tette volna, hogy szállítsunk emberek, mert most van itt ez ideje, de nem mondta. Ehelyett igy tüzelt: Szeptember 5. — „A spekulánsok állandóan a METESz árai fölött vá­sárolnak, mert a külföldi árak biz­tosságot nyújtanak atekintetben, hogy az üzlet haszonnal fog járni“. Szeptember 10. — „. . . a fokhagy­máért a szabad kereskedelem 22 pengőt fizet, természetes, hogy az egykéz nem kap árui*. — Jól vigyáz­zuk meg emberek ezt a mondatot is. Azt mondta a professzor ur, hogy a METESz nem kap árut, mert a sza­bad kereskedők lulfizetik az árat, mert a haszon biztos I Tisztelettel értesítem a város közönségét és a tánckedvelő ifjúságot, hogy a Koronában március 6-án (hétfőn) este, 8 hetes TÁNCTANFOLYAMOT™ Beiratkozni lehet ugyanott. — Minden vasárnap este össztánc. m Merényi Elemér táncmester. Három városban három nője volt, mégis kétnejüségért ítélték el.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék