Makói Ujság, 1939. június (5. évfolyam, 123-146. szám)

1939-06-01 / 123. szám

* Ara 8 fillér. ^ C8«6rt8^jm.)a»i!iiJ: ____VJvfolyain-123. «á]| Sz erkesztőség és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-u. 1. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva, vagy Telefon : 33. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és Főszerkesztő: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR. vidékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hóra Lapkiadóvállalat. Hirdetések felvétele este 6 óráig. Felelős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS. 2 P 40 fill. Hirdetések díjszabás szerint közöltéinek. LEGÚJABB (Éjfélkor jelentik.) Jásznagykunszolnok vármegyei lajstromos választás ered­ményei : MÉP (gróf Teleki Mihály, Antal István, Polgár Béla, Pápai István) 39089 szavazat, 3 mandá­tum. Magyar nemzeti szocialista földműves és munkáspárt (id, Meskó Zoltán és Magyary-Kossa István) 23127 szavazat, 2 mandátum. Független kisgazdapárt (Kövér Já­nos) 13147 szavazat, 1 mandátum. Egyesült kereszténypárt (Cettler Jenő) 6668 szavazat, mandátum egyse. Vasvármegye. MEP (gróf Teleki Pál, Huszár Mihály, Horváth István) 47718 sza­vazat — 2 mandátum. Független kisgazdapárt (Pászthory István) 13125 szavazat — mandátum nincs! Szabolcsmegye. MÉP (vitéz Ujfalussy Gábor, Thu- ránszky Pál, Boér Ágoston) 25579 szavazat — 2 mandátum. Nyilaskeresztes párt (Kóródy Tibor, Gaál Csaba) 23438 szavazat — 2 mandátum. Nemzeti Reformpárt (Mikecz Ödön) 10260 szavazat — mandátum nincs! Olaszországban is köte­lező a zsidókra a jelleg­zetes zsidó név. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Róma. Az olasz kormány tag­jai Mussolini elnökletével ma mi­nisztertanácsot tartottak, amelyen el­határozták, hogy a zsidókat megha­tározott családnevek viselésére kény­szerítik, amelyek megkülönböztetik őket az árjáktól. Nem tudják kiemelmi a Squalis acélkoporsót. (Budapesti tudósítónk telefonjelentése) Newyork. Az elsüllyedt Squalis tengeralattjáró kiemelése a vihar miatt nagy nehézségekbe ütközik. A tenger vize néha olyan hideg, hogy a búvárok kénytelenek dolguk vé­gezetlenül felszállani, mert sisakjuk belsejét jégréteg borítja el. Többszőr elszakadt a drótkötél is, amely a tengeralattjárót a mentöhajóhoz köti. Letartóztatták a szír püs­pököt, mert zsidókat ke­resztelt. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Német István szír püspököt ma kihallgatta a rendőrség, majd őrizetbe vette, mert pénzért több zsi­dót megkeresztelt. A magyar törvények nem ismerik a szir vallást, igy tehát a megke­resztelt zsidókat felekezetnélküliekké minősítik. Német István ártatlanságát han­goztatta és azt, mondta, hogy nem követett el közokirat hamisítást. A rendőrség kihágás címén indított el­járást ellene. Nem engedhetjük meg magunknak a széthúzást. Csáky külügyminiszter beszéde a német határ kőzetében. Junius 12-én ül össze az uj képviselőház. — Első teen> döje a földreformtörvény tárgyalása lesz. — A buda­pesti déli kerületi lajstromos választás eredménye. (Budapesti tudósitónk telefonjelen­tése.) Teleki Pál gróf miniszterelnök vasárnap délután részt vesz és be­szédet mond a népligeti Stadionban rendezendő cserkésznapon. A kormány tagjai csütörtökön mi­nisztertanácsot tartanak, amelyen megbeszélik a parlament következő programját és a teendők menetrend­jét. A parlament előreláthatóan ju­nius 12-én tartja első formális ülé­sét. Az uj parlament ünnepélyes megnyitása 14-én lesz. Az érdem­leges munkát az uj Ház előrelátha­tóan junius 15-én kezdi meg. Politikai körökben elterjedt hírek szerint a parlament első teendői közé fog tartozni a felvidéki képvi­selők újabb meghívása, Kárpátalja önkormányzatának rendezése, az in- demnitás megszavazása. Ezenkívül valószínűleg még a házszabályrevi- ziót is tárgyalni fogja a Ház. Teleki Pál gróf miniszterelnök ma délután fogadta a szegedi kül­döttséget, amely a város képviselői megbízó levelét adta át neki. Vitéz Imrédy Béla ny, miniszter- elnök ma délután Pécsre érkezett, s ott átvette a város mandátumát. Vitéz Teleki Mihály gróf földmi- velésügyi miniszter ma délután Kis­kunhalasra érkezett s átvette a vá­lasztókerület mandátumát. Ez alka­lommal beszédet mondott, melyben azt hangoztatta, hogy a zsidótör­vény megalkotása után most a föld­reform van soron s ezt is meg fog­ják oldani. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Csáky István külügyminiszter a soproni mandátum átvételekor be­szédet mondott, melyben többek közt igy nyilatkozott uj feladataink­ról és a legközelebbi tendőkről: — Feladatunk újjáépíteni házun­ka*, hogy abban mindenki megta­lálja a helyét. Nem engedhetjük meg magunknak a széthúzás fényűzését, mert nem vagyunk elegen és az idő sürget. Vannak, akik azt mondják, hogy elvi harcról van szó most Ma­gyarországon. Ezt tagadom, mert fel kell tételezni mindenkiről, hogy mindenki előtt csak egy nemzeti elv lebeg, hogy a magyar föld la­kóit minél nagyobb számban és gyorsitott ütemben jobb életlehető­séggel ajándékozzuk meg. — Erősebbnek kell lennünk. En- uek két alapvető tényezője van: ra­gaszkodás az ezeréves magyar föld­höz és az összetartozás érzése mind­azok közt, akik a magyar földet lakják. — Nekünk, magyaroknak van a legnagyobb szükségünk a külső bé­kére, nagyobb, mint bárki másnak, hogy építő munkánkat elvégezhes­se. Ezért tekintünk bizonyos aggo­dalommal a határokon túlra, amikor onnan külomböző csoportok alaku­lásáról kapunk hirt. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) A budapesti déli választókerü­let választási bizottsága ma délben 1 órakor hirdette ki a választás ered­ményét, mely szerint a déli kerület 10 lajstromos mandátumából a Ma­gyar Élet Pártjára 4, a nyilaskeresz­tes pártra 4, a polgári szabadság- pártra (Rassay) 1 és a szociálde­mokratákra szintén 1 mandátum esett. A mandátumokat csütörtökön délben 1 órakor adják át ünnepé­lyesen az uj városháza közgyűlési termében. Városszéli rómrogény egy eltűnt kislány körül. Levágott fejű gyermekholttestnek néztek egy kutyatetemet. Rémregénybe illő gyilkossági hir kavarta fel ma délelőtt a honvéd- városrészi lakosok nyugalmát. A királyhegyesi útfélen, — a Berta- féle búzatáblában — átvágott nyak­kal, holtan találtak egy kislányt, — mondották izgatottan az arra való lakosok. Déli fél 1 órakor a rendőrség egyik detektivjének sápadt arccal, az izgalomtól hebegve mondotta el egy asszony, hogy az eltűnt kisleá­nyát holtan találták meg a buzaföl- dön. A detektív némi kétkedéssel fogadta az asszony rémmeséjét, azonban mégis intézkedett, hogy hamarosan végére járjanak a való- szinütlenül hangzó hírnek. A szenzációs bűnügynek Ígérkező hir hallattára lapunk munkatársa is kerékpárra kapott s a helyszínre sietett. A Királyhegyesi-utcán végig a kapukban állottak az emberek s kí­váncsian lesték az újabb híreket s várták a féjleményeket. Az utca vé­gén pedig nagy tömegbe verődve: öregek, fiatalok s főleg gyerekeit izgatottan tárgyalták, színezték az eltűnt kisleány esetét s a gyilkosság körülményeit. Kerékpáros rendőr érkezett hama­rosan, majd az egyik detektív autón robogott a helyszínre. Pár perc múlva lélekszakadva hajtott kerék­páron a hatósági emberekhez az eltűnt leány apja és anyja. A rendőrség emberei a vasúti sí­nek mentén fekvő búzatáblához haj­tattak, de közben a kisleány apja s annak néhány barátja közölték a detektivekkel, hogy nemcsak a kér­déses búzatáblát, de az összes kö­zeli búzaföldeket apróra átkutatták, azonban a legkisebb nyomát sem találták a kisgyereknek. A detektív kérdéseire a szülők elmondották, hogy egyik ismerősük — aki tudott a gyerek eltűnéséről — hozta' ma délelőtt a hirt; hogy baromfit szállító autósok látták a kislány holttestét a búzaföld szélén. Ez a hir futótűzként terjedt el a Királyhegyesi-utcán, majd az anya fülébe is, aki első kétségbeesésében a rendőrségre futott jelenteni a dolgot. Rövid idő alatt szertefoszlott az­után a faluszéli gyilkosság körül kerekedett rémhír. A detektív a hír­forrás adatain elindulva a kérdéses búzatáblában egy nagy tanyai ku­vasz hullájára akadt. Ezt a hullát nézthették az autósok emberi holt­testnek. A délutáni órákban már város­szerte szenzációt keltő gyermekeltü- nés és rémmese előzményét az aláb­biakban ismertetjük: Dobsa János Wekerle-utcai nap­számos szeptember végén összekíí- Iönbözött vadházastársával, Cs. Kiss Katalinnal, aki 5 éves Katalin nevii kislányával a Vasvári Pál-utcába költözött s azóta ott is lakott. Cs. Kiss Katalin a múlt pénteken reggel kiment a piacra s az öreg házigazdára bízta kisleányát. Délfelé tért haza a piacról s a kis Katalint sehol sem találta. A házigazda sem tudott közelebbit mondani, hogy a gyerek hogyan s mikor tűnhetett el a ház udvaráról, ahol a délelőtt fo­lyamán játszadozott. Az anya legelőször az apánál ke­reste a gyereket s amikor ott nem találta, mindketten arra gondoltak, hogy valamelyik rokonukhoz ödön- gött el a gyerek. A kislány eltűnését az apa csak szombaton délután jelentette a rend­őrségen, amikor már sehol sem ta­lálták. A rendőrség az eltűnés ügyében megindította a nyomozást, azonban az a mai napig eredménytelen ma­radt. Hogy a nagy szenzációt keltő el­tűnés rejtélye mielőbb megoldódjon, segítségére sietünk a nyomozásnak

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék