Makói Ujság, 1939. július (5. évfolyam, 147-172. szám)

1939-07-01 / 147. szám

Szombat, 1939. julius I. V. évfolyam 147. szám. ma* Szerkesztőség és kiadóhivatal: Műi, Szegedi-u. 1. Telelőn: 33. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és Lapkiadóvállalat. Hirdetések felvétele este 6 óráig. POLITIKAI NAPILAP Főszerkesztő: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR. Felelős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS. Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva, vagy vidékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hóra 2 P 40 fill. Hirdetések díjszabás szerint kőzőltetnek. A varsói angol nagykövet sürgős útja. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) London, A varsói augol nagy­követ ma repülőgépen Londonba érkezett. A nagykövet kaladéktalanul tanácskozni kezdett Halifax lord külügyminiszterrel. Hir szerint a danzigi helyzetről tárgyalt illetékes angol körökkel. A Távol Kelelen. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Tokió. A japánok Fucsau el­len ostromzárat határoztak el, de ennek végrehajtását elhalasztották abból a célból, hogy időt engedje­nek az angol hadihajóknak az an­gol alattvalók elszállítására. Japán részről kijelentették, hogy a tiencsini vita csak akkor intézhető el békésen, ha Anglia gyökeresen megváltoztatja távolkeieti politikáját és támogatja japán álláspontját. Elhelyezték az oi^hok a magyar jegya." 1?st Temes-, Torontal- ésArad- megyéböl. Temesvár. Az oláh kormányha­tóság Temes- Torontál- és Arad- megyék területéről az összes ma­gvar nemzetiségű jegyzőket és köz- igazgatási alkalmazottakat azonnali hatállyal Ó-Románia területére he­lyezte át. A magyar népcsoport az áthelye- sések hatálytalanítása érdekében a ma­gyar képviselők közbenjárását’ kérte. Húsz pengő a vagyonváltság búza ára. A pénzügyminiszter a mezőgaz­dasági ingatlanok vagyonváltsága fejében fizetendő búza árát a tör­vényben kapott felhataimazása alap­ján a földművelésügyi miniszterrel egyetértöleg 1939. júliusra szóló ér­vénnyel mázsánkint 20 pengőben állapította meg. A Belvárosi Református Énekkar kassai diadalutja A makói Belvárosi Református Énekkar szerencsé­sen hazaérkezett a kassai nagy dalos­ünnepről. Kraszna- horka előtt ép utól- érték azt a teherautót, amely a szé­dítő szerpentinuton felborult s amely­nek szerencsétlenségéről a Makói Újság budapesti tudósítója még az­nap értesített bennünket. A Belvárosi Református Énekkar eddigi dicsőséges szerepléseinek ba­bérkoszorújához uj, ragyogó levele­ket szerzett Kassán, Rozsnyón és Krasznahorkán. Különösen figyelem­re méltó a kassai siker, ahol is aranyserleget kaptak. Helyszűke miatt a diadalmas dalosutról vasárnapi számunkban adunk részletes beszá­molót. SzetBövegak IKIein ütszerésznél, A pápa magyar nyelven üdvö­zölte ya magyar zarándokokat (Budapesti tudósítónk telefonjeien- tése.J Róma. Őszentsége, XII. Pius pápa ma délután fogadta azt az 1500 magyar zarándokot, akik Se- rédi Jusztinján bíboros hercegprí­más vezetésével járultak eléje. Se- rédi Jusztinján átnyújtotta ez alka­lommal azt a hódoló feliratot, amely­ben a magyar katolikusok mélysé­ges hódolatukról biztosítják a pápát. XII. Pius magyar nyelven üdvözölte a zarándokokat, igy szólván : — Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten hozott kedves magyar gyér­Lélekemf iünnepélyességgel történt mcm felvidéki s kárpátalji képvi ok bevonulása. hogy a magyar nemzet, amióta Szent István apostoli buzgósága óta fel­vette a keresztény hitet, mindig ki­tartott amellett. A magyar nemzetre az egyetemes katolikus egyháznak mindig szüksége van, mondotta a pápa. Ez a nemzet mindig szoros kapcsolatban volt és abban van ma is a Szentszékkel, aminek legimpo- nálóbb jelképe Szent István koro­nája, amely összefoglalja a magyar­ságot és a katolikumot. A képviselőház mai üunepélye:J ülése negyed 11 óra után pár per­cei kezdődött meg. Negyed tizenegy után három perc­cel foglalta el Darányi Kálmán az elnöki széket. Bejelentette, hogy a felsőház elnökétől átirat érkezett, amely szerint a felsőház elfogadta a képviselőház határozatát a felvi­déki és kárpátaljai képviselők be­hívásáról, amely ezzel országos ha­tározattá emelkedett. Darányi Kálmán elnök olvasni kezdte a felvidéki és kárpátaljai kép­viselők névsorát. Az első pár név elhangzása után feltűntek az elnök­kel szemben lévő balközép felé eső bejárón a visszatért területek kép­viselői. A képviselők felálltak helyeikről és kitörő tapssal fogadták a visz- szatért területek képviselőit. Miután az újonnan bevonult kép­viselők elfoglalták helyeiket a bal­középen, Darányi Kálmán ünnepi beszéddel üdvözölte őket. Király József szólalt fel elsőnek napirend előtt a felvidéki képviselők közül és mindnyájuk nevében meg­köszönte a felvidéki képviselők meg­hívását. Köszönetét mond a felsza-1- badulásért elsősorban Istennek, má­sodsorban a lepelsö magyar férfiú­nak, vitéz nagybányai Horthy Mik­lós kormányzónak. (A ház minden tagja helyéről felállva perceken át tapsolja a kormányzót.) Voltak, akik a prágai parlament ben, a pozsonyi országgyűlésen, vagy járások élén csendőrszuro­nyokkal szemben hangoztattuk, hogy a magyar él és a magyarnak élnie kell. Kadlec Antal a szlovák ajkú kép­viselők nevében fejezte ki köszöne­mapirendelőtti felszólalásában. V- Abban a szellemben fogjuk ^élességünket teljesíteni — mon­tta, amely ősidők óta összefor- ysztotta a magyar és szlovák népet. — Emlékeztethetek a szlovák ka­tonák százezreire is, akik a világ­háború alatt hűségesen kitartottak, és véreztek a magyar haza szolgá­latában és nem követték a csehek példáját, akik megadták magukat az ellenségnek. — Mi első pillanattól kezdve hir­dettük, hogy a szlovák nemzet bol­dogulásának legbiztosabb alapja a szlovák-magyar testvériség. Meghur­coltak, börtönbe zártak ez igazság hirdetéséért, de a közelmúlt esemé­nyei elégtételt szereztek számukra! Hálával tartrzunk a kormányzó ur­nák. (A Ház minden tagja helyéről felállva ünnepli és tapsolja a kor­mányzót.) Bródy András állott fel szólásra ezután. Ebben a fenséges órában — mondotta — fohászomat küldöm a Gondviselőhöz, amiért népemet, a szentistváni birodalom leghűségesebb népét visszahozta ősi, ezeréves ha­zájába. Ez a nép hü maradt a szent­istváni gondolathoz és mint ennek a népnek, a magyar-orosz nemzet­nek, az egész magyar-orosz törvé­nyes népképviselet által egyhangú­lag választott feje és vezére köteles­ségemnek tartom bejelenteni a ma­gyar nemzetnek, az egész világnak, barátainknak és ellenségeinknek, hogy a magyar-orosz nemzet saját elhatározásából tért vissza a szent­istváni birodalomhoz és otthonát, jövőjét, boldogulását uj ezer eszten­dőre itt akarja és fogja megalapí­tani, ősi testvér-nemzetével, a lova- gias magyar nemzettel együtt. Gróf Teleki Pál miniszterelnök: A külső jogcím, melynek alapján felszólalok, a miniszterelnökség jog­címe. De úgy érzem, van egy belső jogcím is, amely talán többre jogo­sít. Két képviselőtársam kivételével legrégibb tagja vagyok a parlament­nek, 1904 óta vagyok képviselő. — Az egész parlament nevében, minden magyar ember nevében pártkülönbség nélkül szólalok fel, az egész nemzet nevében. Üdvözöljük a kényszerű határokon túlról visz- szatért testvéreinket, a magyarokat és szlovákokat és üdvözöljük ma­gyar-orosz testvéreinket, akik meg­tartották a haza iránti szeretet ér­zését húsz esztendőn keresztül. Ezután az elnök az ülést öt percre felfüggesztette. Báró Perényi Zsigmond Kárpátalja kormányzói biztosa. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) A Kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére báró Perényi Zsig­mond valóságos belső titkos taná­csost, a felsőház tagját a Kárpátalji terület kormányzói biztosává nevezte ki, a vallás és közoktatásügyi mi­niszter előterjesztésére pedig dr. Ma­rina Gyula görögkatolikus kanonok ungvári lakost a kormányzói biztos Ara 8 I mekeim ! Nagy örömmel látlak ben­neteket az Atya házában. Majd latinul folytatta, végül pe­dig hosszabb német nyelvű beszé­det intézett a magyar zarándokok­hoz, Köszönetét fejezte ki e beszéd­ben a magyar katolikus papságnak, hogy olyan szép számban vett részt e zarándoklatban. Elmondta, hogy nagy hálával és szeretettel gondol a budapesti eucharisztikus kongresz- j szusra, ahol ő mint pápai legátus jelent meg. i A Szentatya kifejtette beszédében, I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék