Makói Ujság, 1939. augusztus (5. évfolyam, 173-197. szám)

1939-08-01 / 173. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Makó, Szegedi- u. 1. Telefon : 33. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és Lapkiadóvóllalat. Hirdetések felvétele este 6 óráig. POLITIKAI NAPILAP! Főszerkesztő: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR. Felelős szerkesztő; Dr. GYENGE MIKLÓS. Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva, vagy vidékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hóra 2 P 40 fill. Hirdetések díjszabás szerint közőltetnek. Megismétlődő súlyos határincidens a felsőtiszai román-magyar határom Oláh határőröd lövöldöztek bókám tutajósokra, miután alözöen 20 000 leuban mogogyoztok, hogy nőm bántják a tutaja sokat. A honvédvezérkar* főnöke elutazott az olasz had­gyakorlatokra. (Budapesti tudósitónk teiefonjelentése) Werth Henrik tábornok, a honvédve­zérkar főnöke az olasz hadvezetőség meghívására résztvesz az augusztus elején tartandó olasz hadgyakorlato­kon. A vezérkar főnöke ma este 8 óra 15 perckor utazott el Budapestről Olaszországba. A pályaudvaron bú­csúztatásán megjelent a budapesti olasz követ is. Sógorlátogatás halálos bicskázással egybekötve. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Szolnok. Szabó Imre 28 éves böszörményi napszámos vasárnap elment meglátogatni sógorát, Mol­nár Istvánt. Iddogálás, beszélgetés közben a sógorok valamin össze­vesztek. Szabó bicskát rántott s hasba szúrta Molnár Istvánt, aki mára a kórházban belehalt sérülé­sébe. A sógorgyilkos Szabó ellen megindult a bűnvádi eljárás. Halálosvógü baleset Mezökovácsházán. Vasárnap délután eszméletlen ál­lapotban szállították a mentők a kórházba Agócs János 55 éves mező- kovácsházai lakos gazdasági cselé­det. Az orvosok nyomban ápolás alá vették a súlyosan sérült embert, aki a mentők értesülése szerint a pad­lás létrájáról esett le s igy szerezte belső sérüléseit. Hiábavalónak bizo­nyult minden orvosi fáradozás, mert Agócs János anélkül, hogy egy percre is magához tért volna, ma hajnalban belehalt súlyos sérüléseibe. A rendőrség átirt a mezőkovácsházai csendőrségnek, hogy nyomozza ki Agócs halálos balesetének körülmé­nyeit, hogy azért kit terhel a fele­lősség. Közszállitásoknál és ipar­engedélyek kiadásánál tűzharcosok előnyben. A Budapesti Közlöny vasárnapi száma közli az iparügyi miniszter­nek a tűzharcos törvény egyes ren­delkezései végrehajtásáról szóló ren­deletét. A rendelet a tűzharcosok­nak az ipari, kereskedelmi, közle­kedési, bányászati és kohászati vál­lalatokban alkalmazásához, továbbá a közszállitásoknál és az iparenge­délyek kiadásánál előnyök biztosítá­sához szükséges végrehajtási sza­bályokat tartalmazza. A vagyonváltság búza 20 pengő. Budapest. A pénzügyminiszter a vagyonváltságról szóló rendelet ér­telmében a mezőgazdasági ingatla­nok vagyonváltsága fejében fize­tendő búza árát a földmivelésügyi miniszterrel egyetértőén ezév augusz­tus hónapjára q-ként 20 pengőben állapította meg. Ócsároljon Iritz tagosnál. Tudvalevő, hogy a magyar és ro­mán határ egyik nagy szakaszát a Tisza felső folyása alkotja. A romá­nok eddig állandóan akadályokat gördítettek a tutajozás megindítása elé, mig végre sezen a héten sikerült a román határvidéki hatóságokkal a magyar lakitermelő és szállító ma­gánvállalatoknak megegyezniük arra vonatkozólag, hogy most már min­den akadály nélkül megindulhat a Tiszán a tutajozás. Magyar részről 20.000 lejt fizettek, amit a románok kértek a Tiszán való tutajozás en­A Mezőgazdasági Termelők Egye­sült Szövetkezetének helyi választ­mánya most vasárnap délelőtt 9 órakor ülést tartott, amelyen főleg a fokhagyma katasztrófális helyzetével foglalkozott. Az ülésen Diós Ferenc elnökölt, aki beszámolt a vörőshagymavásár- lások és átvételek körül történt in­tézkedésekről s leszögezte, hogy a vásárlások és átvételek körül a ter­melők részéről eddig komoly kifo­gás vagy panasz nem merült fel. Beszámolt Diós elnök a julius 26-án Budapesten tartott ellenőrzőbizottsági ülésről is. Elmondta, hogy a kül­földi piacjelentéseknek megfelelően a vöröshagyma árának inkább a leszállítása volna indokolt, de az ér­tékesítést lebonyolító szerv abban a reményben, hogy a későbbi német- országi kivitel során mégis megté­rülnek a mostani ráfizetések, egyelőre nem kérte a vöröshagyma árának a leszállítását. Annál súlyosabb s helyzet a fok­hagymával. A Kisalföldön termelt, mintegy 350 vagon terméssel együtt legalább 700 vagon vár értékesítésre. Ezt a mennyiséget külföldön elhe­lyezni teljes képtelenség, legfeljebb ennek egyharmadát. Diós elnök leg­jobb megoldásnak tartaná az egész készletet bizonyos áron felvásárolni. Erdei Sándor a szabadkereskede­lem visszaállítását kéri a fokhagy­mában. (Soha jobbkor nem lehetne ezt a kívánságot teljesíteni, mert ha valaha, úgy most igazán porig le­égne a szabadkereskedelem s végre egyszersmindenkorra kiábrándul ná­gedélyezéséért. Az első tutajokat szombaton dél­ben indították meg Kárpátaljáról lefelé a Tiszán. Szombaton a kora délutáni órákban még nem történt semmi. A szombatról vasárnapra virradó éjszaka azonban a Técső melletti Tisza-szakaszon békésen le­felé haladó tutajosokra román ol­dalról lövöldözni kezdtek. A lövöl­dözés éjfél után fél egy órakor kez­dődött és kisebb szünettel egészen a hajnali órákig tartott. Emberéletben szerencsére nem nak ebből a rögeszméből a naiv hagymások.) Szabó Sámuel még to­vább megy: a vöröshagymában is szabadkereskedelmet kíván. Batik Péter a kötöttség mellett foglalt állást, de a készlet teljes fel­vásárlását kívánta. Bencze Mihály ugyancsak a kö­töttség mellett nyilatkozott, de feltét­lenül szükségesnek tartja az inter­venciós vásárlásokat. Azt mondja, szabadkereskedelem esetében csak azok a termelők tudnák eladni a fokhagymájukat, akiknek van egy- egy zsidó barátjuk. Kurusa András azt ajánlja, fordul­jon a választmány kérelemmel a földmivelésügyi kormányhoz, hogy az elsőrendű fokhagymát 20, a kö­zepest 12, a másodrendűt pedig 9 pengőért vásároltassa fel minden mennyiségben, a jövőre nézve pedig korlátozzák a vetésterületet. Nagy György Mihály szerint, ha minden fokhagymát felvásárol, ma­radjon meg a kötött rendszer. Ko­csis György a szabadkereskedelem mellett beszélt. Börcsök Sándor ter­melői közgyűlést javasolt e kérdés esett kár, csupán a magyar oldalon lévő Técső község szélső házainak falát érték a román katonák lövé­sei. A magyar határőrség a romá­nok lövöldözését viszonozta. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Técső. A vasárnap hajnali -ro­mán lövöldözést vasárnap este 9 órakor újabb incidens követte. A Tisza balpartján lévő román kato­nák a Tiszán lefelé haladó békés tutajosokra rálőttek. Magyar részről viszonozták a lövéseket, mire a túlsó oldalon beszüntették a tüzelést. eldöntésére. A választmány 26 szavazattal 3 ellenében elhatározta, hogy kérelem­mel fordul a földmivelésügyi kor­mányhoz, vásároltasson fel minden fokhagymát s megbízta az ellenőrző bizottság tagjait, hogy ilyen értelem­ben tárgyaljanak az illetékesekkel. Diós Ferenc elnök bejelentette, hogjt a Külkereskedelmi Hivatal nem engedélyezi az úgynevezett áruátvé­teli döntő bizottság működését. Meg­kérdezte a választmányt, kivánja-e a termelői napibiztosok alkalmaztatá­sát? A választmány feleslegesnek tartja a napibiztosokat, akik csak költségszaporitást jelentenek a ter­melők terhére. A választmány elhatározta, hogy a jövőben üléseit minden hónap első vasárnapján délután és minden hónap harmadik vasárnapján délelőtt tartja s a választmányt minden eset­ben külön meghívóval hívják egybe. Nagy György Mihály indítványára elhatározta a választmány, hogy a Külkereskedelmi Hivataltól minden héten külföldi piacjelentést, illetve tájékoztatót kér. Chamberlain majdnem bizonyosra veszi az angol-orosz megegyezést. A hagymásak nalvabbjal még ma Is a szabadkéreskedelomtől reméli a fokhagymaválság elhárítását. ü hagymaválasztmány vasárnapi illő mából. Ura 8 fillér. Kedd, 1939. augusztus 1. V. évfolyam 173. szám. SKÓI UJSÁfi (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Az angol alsóház hétfő dél­utáni ülésén több kérdést intéztek Chamberlain miniszterelnökhöz, aki I ezekre válaszolva azt jmondta, hogy a mostani körülmények között tar­tózkodni kell a tárgyaló felek (Oroszország és Anglia) között eset-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék