Makói Ujság, 1939. szeptember (5. évfolyam, 207-223. szám)

1939-09-12 / 207. szám

ANGLIA HÁROMÉVES HÁBORÚRA KÉSZÜL Vízumkényszer TTIagyarország és Németország között. A Vatikán lapjának véleménye az angol tervekről. (MTI) Virginio Gaida a Goirnale d’Italia mai vezércikkében ezt Írja: — Most már úgy látszik, hogy a Németország ellen irányuló angol offenziva két irányban mozog ; 1. erkölcsi blokád, 2. gazdasági blokád. — Anglia arra törekszik, hogy Németországot erkölcsileg elszige­telje, a német népet pedig elvá­lassza Hitlertől és a nemzeti szoci­alizmustól. Ezt a célt szolgálja a röpcédula háború. Hogy ez a kísér­let illuzórius, az egészen világos. A nemzeti szocialista Németország egy­séges, fegyelmezett és lelkes. Sem­leges megfigyelők szerint még Ausz­triában is megnövekedett a lelkese­dése azoknak a kisebb csoportok­nak, amelyek eddig távoltartották magukat a nemzeti szocializmustól. — A gazdasági blokád, amellyel Anglia háromévi háborúba akarja belekényszeríteni Németországot, a:z ábrándok világába tartozik. Né­metországnak a Szovjettel kötött megegyezése nagy lehetőségeket nyit meg számára. A német csapatok gyors előnyomulásának egyik célja ép az, hogy közvetlen összeköttetést létrsitsenek Oroszországgal a for­galom meggyorsítása érdekében. Az Osservatore Romano (a Vati­kán hivatalos lapja) mai számában megállapítja, hogy a hivatalos angol nyilatkozat szerint Nagybritannia legalább hároméves háborúra ren­dezkedik be. Ezt az is bizonyítja., hogy a francia gyarmatokat is moz­gósítják. A csapatszállitásokra irá­nyuló nagyszabású előkészületek arra mutatnak, hogy a világtörténelem legnagyobb küzdelme van készülő­ben. — Az emberiségnek kétségbe kel­lene esnie — irja tovább a Vatikán hivatalos lapja — ha nem tudná azt, hogy ember tervez, Isten végez. — Isten akkor szokta megmu­tatni mindenhatóságát, amikor az emberek a leginkább azt hiszik, hogy minden az ő kezükben van. Bízunk benne, hogy ez különösen áll a mai esetre. Beavatott helyről nyert értesülés szerint Magyarország és Németor­szág között szeptember 12-től kezd­ve életbe lép a vízumkényszer. Mind­két állam polgárainak a másik ál­lamba való beutazáshoz beutazási, elhagyásához pedig kiutazási vízumra van szükségük. (MTI.) Páris. Havas-iroda: Szep­tember 11-én este a következő je­lentést adták ki: — Jóllehet az ellenség ellentáll, sikerült komoly jellegű támadásokat A Német Távirati Iroda jelentése szerint a német csapatok a Visztu­lától északra az ellenség ellenállása nélkül Módiin erődítményhez köze­lednek. Berlinbe ellentétes hírek érkeznek a lengyel kormány tartózkodási he­lyéről. Miután Lemberg is veszély­ben van, a lengyel kormány állító­lag innen is tovább költözött. A kormány legtöbb tagja a Szovjet­orosz határtól 30 kilométernyi tá­volságra fekvő Siemjenice község­ben tartózkodik. Lengyel repülőgépek már csak el­vétve jelennek meg Szlovákia felett. A repülőgépek gépfegyverrel lövik a felvonuló szlovák katonaságot. Egy lengyel repülőgép Igló közelében lezuhant. Lengyelország szomszédai sorba nyugtalankodnak. Ma Lettországból érkezik általános mozgósítás hire. Eszerint ott az 1914, 15 és 16 év­folyamba tartozók kötelesek holnap délelőtt 10 óráig csapattesteiknél je­lentkezni. Varsóba bevonultak a német pán­célos gyorsosztagok, de a lakosság végrehajtanunk a Saartól keletre el­terülő harctér 20 kilométeres szaka­szán. Róma. Ciano külügyminiszter ma délután fogadta a római angol nagy­követet s vele több mint égy óra­hosszat tartó megbeszélést folytatott. franktirőr (komitácsi) módszerü tá­madása elől a külvárosokba vonul­tak vissza. A hadijelentések szerint Varsó helyőrsége és polgári lakossága el­keseredett harcokkal védelmezi Var­sót, miközben a lengyel hadsereg a Visztula mögött védelmi vonalat ál­lít fel. A további események alaku­lása attól függ, hogy ez a védelmi vonal mennyire tud majd ellentállni a kétségkívül nagy katonai fölénnyel rendelkező német seregekkel szem­ben. Megfelel ennek a helyzetnek, hogy a beriini sajtó türelemre inti a közönséget és hangoztatja, hogy az előretörés nem folytatható továbbra is ugyanolyan lendülettel, mint ed­dig, mert az elfoglalt óriási területek megszervezése bizonyos időt vesz igénybe. Bukarest. A közeli napokban Bu­karestbe várják Weygand francia tá­bornokot, aki jelenleg Ankarában tartózkodik. ügy tudják, hogy Weygand tábor­nok Bukaresten keresztül Lengyel- országba szándékozik utazni. magyarok tömegesen menekülnek át Magyarországra. Az első pillantásra érthetetlen jelenségnek látszik, ugy- látszik azonban, hogy a szlovákok kihasználva a német hadsereg támo­gatását és mitsem törődve Berlin és Budapest viszonyával, újra meg­kezdték a magyarok üldözését. Az elmúlt napokban a szlovákiai ma­gyarok és szepességiek ezrével lép­ték át a határt a Hlinka-gárdisták szemeláttára, akik nem merték őket feltartóztatni. Gróf Esterházy Jánost, a magyar kisebbség vezetőjét, rend­őri felügyelet alá helyezték. Mecen- zéf környékén csak asszonyok és gyermekek maradtak. Budapesti körökben a legkínosabb hatást kelti az, hogy a szlovák kor­mány ellentéteket szit a szlovákok és a magyarok között, mit sem tö­rődve azzal, hogy Németország nagy súlyt helyez Magyarország barátsá­gára, sőt nyilvánvalóan azzal a cél­zattal, hogy Magyarország és Német­ország közé éket verjenek. Magyar körök véleménye szerint Szlovákia ezzel a magatartásával aligha hasz­nálhat Németországnak, amelynek az az érdeke, hogy a jelenlegi körül­mények között külpolitikájának alap­vető tényezői nyugalmi állapotban legyenek. Csongpádmegye uj főispánja. A kormányó a belügyminiszter előterjesztésére vitéz Szendrey László csongrádi földbirtokost, szolgálaton- kivüli századost Csongrád-vármegye főispánjává nevezte ki. Vlrilis póttagokbehivása. A zsidótörvény rendelkezésének végrehajtásakép kihagyott virilisek helyébe ezeket hívták be a mai köz­gyűlésbe : Grósz Alfréd helyébe Börcsök Im­re Szegedi-utca 10. szám alatti la­kost, Mcntágh Vilmos helyébe Mé­száros János Eötvös-utca 41. szám alatti lakost, Klein Lázár helyébe Kauda István Dessewffy-tér 7. sz. alatti lakost, Krausz Á. Hermann helyébe Apjok Sándor Kálvin utca 10. szám alatti lakost, Hetényi Sán­dor helyébe Danielisz Mihály Tinó- dy-utca 10. szám alatti lakost, hivta. Tömeges menekülés Szlovákiá­ból Magyarországra. A szlovák határ mentén Magyar ország megerősítette a határszolgá­latot. Az utóbbi napokban többezer szlovák lépte át a magyar határt és menekült Magyarországra. A határ- védelmi Intézkedések a magyar kor­mány ama óhajának a kifejezését szolgálják, hogy Magyarország kívül akar maradni a konflikutoson s ete- kintetben semmiféle változás nem következhet be. A francia Havas-iroda budapesti tudósítója jelenti: Magyar diplomá­ciai körökben lankadatlan figyelem­mel kisérik a Németország, valamint Franciaország és Lengyelország kö­zött kitört háborút, de különösen nagy figyelmet szentelnek a német­lengyel összetűzésnek. Általános magyar vélemény szerint a német csapatok nagyon gyorsan nyomultak előre a lengyel síkságon, de a döntő ütközet még hátra yan. A magyar lapok — a nemzeti szocialista új­ságok kivételével rámutatnak a len­gyel csapatok ellentállására s visz- szavonulásukat stratégiai okokkal magyarázzák. Rónia. A lyiessagero budapesti tu­dósítója jelenti, hogy Szlovákiából a A lengyel kormány tovább költözik. :.«mtK0I ÜJSAfi ■zerkesztőség és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-u. 1. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva, vagy Telefon : 33. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és Főszerkesztő: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR. vidékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hóra Lapkiadóvállalat Hirdetések felvétele este 6 óráig. felelős szerkesztő; Dr. GYENGE MIKLÓS. 2 P 40 fill. Hirdetések díjszabás szerint közöltéinek. Ura 8 fillér. Kedd, 1939. szeptember 12. V. évfolyam 207. szánt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék