Makói Ujság, 1939. október (5. évfolyam, 224-248. szám)

1939-10-01 / 224. szám

Szétfeüldték az ujságipói igazolványokat. Budapest. Az Országos Magyar Sajtókamara újságírói főosztálya I. és IV. szakosztálya tagjai részére rendszeresített piros-fehér-zöld alap- nyomású igazolványai elkészültek. A vidéki ujságirókamarai tagoknak a sajtókamara illetékes szerve ajánlott levélben elküldötte az igazolványt. Az Országos Magyar Sajtókamara piros-fehér-zöld alapnyomásu újság­írói igazolványai 1939. október 1-től kezdve érvényesek és az egész or­szág területén ezeknek az igazolvá­nyoknak életbelépésével minden más eddigi újságírói igazolvány érvényét veszíti. A mai postával a kamarába felvett makói újságírók is megkap­ták igazolványaikat. Pénz áll a vármegyeházhoz. A vármegye az önkormányzati tes­tületek kárpótlási vagyonából 18.000 pengőt kapott. Ebből kölcsönképen 16.000 pengőt a vármegyei nyug­díjalapnak, 2000 pengőt pedig a háztartási alapnak juttatnak azzal a kimondott céllal és rendeltetéssel, hogy ezt az összeget fordítsa mind­két alap a Návay-szoboralapnál fennálló tartozása törlesztésére, mi­után a Návay-szoboralap maradvá­nyát — miként azt a Makói Újság előző számában megírta — a bel­ügyminiszter a Makón fellépitendő vármegyei muzeum és kulturház céljaira rendelte, ennek az építke­zése pedig hamarosan meg kell, hogy induljon. Napközi otthon és óvoda épül Püspökielén. Negyvenezes pengős építkezés in­dult meg ezen a héten a szomszé­dos Püspökiele községben és pedig nagyrészt a Csanádi püspök jóvol­tából és segítségével. A negyven­ezer pengős építkezési költségből ugyanis az állam segély formájában csupán 8000 pengőt vállalt, a töb­bit dr. Glattfelder Gyula Csanádi megyéspüspök adja. Ebből a pénzből modern óvoda és napközi otthon épül Püspökleién. Még ezen az őszön befejezik a tető alá hozásig az építkezést s tavasz- szal kerül sor a külső-belső csinosí­tásra, vakolásra, festésre és a he­lyiségek berendezésére. LEMONDOTT MOSCICKI, UTÓDA LETT RACSKIEVICS Slkorsky uj lengyel kormányt alakított. A párisi lengyel nagykövetség ma hivatalos közlést adott ki, mely sze­rint Moscicki Ignác egyetemi tanár szeptember 30-án lemondott a len­gyel köztársasági elnöki tisztről s a maga utódjául Racskievics Vladi- szlávot nevezte ki. Ezt kihirdette a Párisban megjelenő lengyel hivata­los lapban, a Monitor Polskiban is. Ennek következtében Racskievics át­vette a lengyel köztársaság elnöki tisztét s az esküt a párisi lengyel nagykövetség épületében 1939 szep­tember 30-án le is tette. Racskievics a lengyel kormány elnökévé Sikorski hadosztálytábor- nckot nevezte ki, aki jóideje már Franciaországban tartózkodik s nem­rég nevezték ki a Franciaországban megalakítandó lengyel hadsereg fő- parancsnokává. Ö tölti be a hadügy- miniszteri tárcát is. Miniszterelnök­helyettessé az uj köztársasági elnök Sbronski Stanisláv tanárt nevezte ki, külügyminiszterré Zaleski Ágostont, pénzügyminiszterré Kotz Ádám sze­nátort, ezenkívül egy szocialista, egy parasztpárti és egy nemzeti munka­fronti képviselőt neveznek ki a többi miniszteri állásra. Sikorski tehát a nemzeti egység és a nemzetvédelem kormányát alakította meg. Olaszország a Földközi tengerért hareoL Két uj adónemet vezettek be Olaszországban. Róma. Ciano olasz külügyminisz­ter ma délután Berlinbe utazott. A pályaudvaron búcsúztatására több miniszter és államtitkár jelent meg, továbbá a római német nagy követ és az olasz külügyminisztérium több magasrangu tisztviselője. A Relazioni Internazionali cimü olasz lap egyik cikkében rámutat Mussolininak a versaillesi igazság­talanságok felülvizsgálása és a béke fenntartása érdekében kifejtett sok fáradozására. A lengyelországi há­ború befejezése után még van idő arra, hogy nyugaton elkerüljék a borzalmas összecsapást, — írja a lap. Ábrándokat kerget az, aki már elhagyott állásokat akar fenntartani vagy éppenséggel visszaállítani. Olaszországnak a nyugat céltalan háborúival szemben elfoglalt állás­pontja megfelel Olaszország nemzeti érdekeinek, politikai megállapodá­sainak és szerződéseinek, valamint minden népet beleértve, a német nép óhajainak is. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése). Róma. A Duce elnökletével szombaton délelőtt megtartott mi­nisztertanács belső és gazdasági természetű intézkedéseket hagyott jóvá. Tekintettel a rendes költség- vetésben mutatkozó hiányra és a nemzetközi helyzet következtében szükségessé vált katonai kiadásokra — mondja a hivatalos közlemény — két uj adónemet vezetnek be Olaszországban: a vagyonadót és a kereseti adót. Az előbbi félszáza­lékos, az utóbbi minden 100 lira kereset után 2 lira. A Duce ma este fogadta a ge­novai fasiszta szervezetek vezetőit, akiket Starace párttitkár vezetett eléje. — Olaszország most az előkészü­letek időszakában van, — mondotta a Duce. — Utalt százados pozíci­ókra, melyek meginognak, majd igy folytatta: Áz olaszokat törhetetlen realizmus vezérli. Mi a mi érdekeinkért har­colunk, azért, hogy elérjük eszmé­nyeinket és megoldjuk történelmi problémáinkat. E problémák egyike a Földközi-tenger. Aláírták a német-román kereskedelmi szerződést. (Budapesti tudósítónk telefonjelentése) Berlin. A német lapok feltűnő he­lyen közük a hirt, hogy az uj ro­mán kormány aláírta a német-román kereskedelmi szerződést. Be lehet már tölteni Felföldi helyét. Végre csak véget ért a hír­hedt Felföldi-ügy, mely már-már hi­vatali óriáskígyóvá nőtte ki.magát.' Mikor volt az már, hogy Felföldi Károly volt főispáni titkárt állásától megfosztották, miután kiderült, hogy hiányzott az álláshoz megkivántató főiskolai képesítése. Felföldi azon­ban addig fellebbezett, panaszolt, hogy az ügyet nem lehetett lezárni s a megüresedett szolgabiói állást nem lehetett betölteni. I t, Ara 16 fillér. Vasárnap, I939. október I. V. évfolyam 224. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Makó, Szegedl-u. 1. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva, vagy felelőn : 38. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és Főszerkesztő: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR. vidékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hóra Lapkiadóvállalat. Hirdetések felvétele este 6 óráig. Felelős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS. 2 P 40 fill. Hirdetések díjszabás szerint közöltetnek. MAKÓI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A bank és takarékpénztári üzlet Érdekközösségben: Mindennemű gazda- és egyéb összes ágával foglalkozik. a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bankkal, Budapest. kölcsönöket folyósít. 0W~ Takarékbetétek után legmagasabb kamatot térltL 1B41 5-én, csütörtökön “ *”• "“"f™ Hetényi Sándor divatáruháza S Üzleteinket f-*". pénteken zarva tartjuk m *** *— ... ......7-en, szombaton mhhmhh Heiszmann Malvin

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék