Makói Ujság, 1939. november (5. évfolyam, 249-272. szám)

1939-11-03 / 249. szám

A finnek újból megérkeztek Moszkvába. A bécsi döntés évfordulója. — Molotov s Chamberlain szópárbaja — döntetlen. Az utóbbi gyakorlattól eltérően a háromnapos ujságsztinet nem hozott semmiféle külpolitikai szenzációt. Mert Molotov beszédét és arra Chamberlain válaszát, mely ma dél­után hangzott el az angol alsóház­ban, mindennek lehet mondani, csak szenzációnak nem. Olyan szinleges diplomáciai harc volt ez, mint ami­lyen katonai tevékenység a nyugati front unaloműző csetepatéi. Uj han­gok hallatszanak azonban Amerika felől, hol már a Szovjettel való sza­kítást követelik egyes szenátorok. A fasiszta őrségváltást hiába akar­ják külpolitikailag jelentős esemény­nek feltüntetni, az nem egyéb a szokásos fiatal vér-átömlesztésnél, mellyel Mussolini meg akarja óvni a fasizmust az elbürokratizálódástól és elöregedéstől. A finn bizottság ma némi tétová­zás után, melyre Molotov beszéde adott okot, megérkezett Moszkvába, de nem sok reménnyel a békés meg egyezésre. Bennünket, magyarokat közelebb­ről a bécsi döntés évfordulója fog­lalkoztat ma. Vitéz Jaross Andor és gróf Révay István ma a visszatért Felvidék népének nevében köszönő és üdvözlő táviratot küldöttek Ribben- trop német és Ciano olasz külügy­miniszternek. Az évforduló örömét beárnyékolja Darányi Kálmán volt miniszterelnök tragikus halála. Özvegyének Hitler Adolf és Ribbentrop külügyminisz­ter részvéttáviratot küldtek. A te­metés szertartása kedden délelőtt 11 órakor kezdődik a parlament kupo­lacsarnokában. Földrengés Eleken. Elekről meglehetősen erős és ha­tározott földrengést jelentenek, amely ma délután lepte meg a községet és környékét. A földrengésről köze­lebbi részletek hiányoznak. Katonai tiszteletadás a Hősök sírjainál. Makó város közönsége az idén is mélységes kegyelettel hódolt a hösök emlékének. Az ünnepély dél­után fél 4 órakor kezdődött a ró­mai katolikus temető kápolnája előtt. A határvadász zászlóalj és a csend­őrség diszszázadai, a rendőrség és frontharcos küldöttség adtak külö­nös ünnepélyességet és díszt a ke- gyeletes ünnepségnek, valamint a megjelent katonai és polgári veze­tők megjelenése. Vitéz Országh Jó­zsef alezredes, Dávid József alezre­des, Brommer Ödön járásbirósági elnök, dr. Szilágyi István h. pol­gármester, dr. Magyary László vár­megyei árvaszéki elnök. A levente és cserkész diszszakasz, tették teljessé a Hősök ünnepének díszes keretét. A hősök sírjait erre az alkalomra különös gonddal és szeretettel diszitették fel. Az ünne­pélyt nagyszámú közönség nézte végig. Belehalt a lugköves mérgezésbe. Még október 5-én történt Mező­hegyesen, hogy Tarkus Jánosné ot­tani lakos 4 éves László nevű kis­fia viz helyett a lugkőoldatos üveg­ből ivott. A gyereket a szülők nyom­ban a baleset után orvoshoz, majd Makóra, a kórházba szállították. Itt az orvosok mindent megtettek, hogy a gyereket megmentsék, azonban meddőnek bizonyult minden fára­dozásuk. A szerencsétlen kisgyerek november 1-én belehalt sérüléseibe. A rendőrség jelentette a halvlesetet a szegedi ügyészségnek, amely va­lószínűleg elrendeli a holttest fel­boncolását a halál okának pontos kivizsgálására. Szemüvegek Klein látszerdszaé!. Makói, battonyai és sxegedl be­törők kerültek hurokra Sxegodon Hat szegedi, öt battonyai betörést ismertek be eddig. Most a makói betörésekről vallatják őket. A szegedi rendőrség az utóbbi időben előfordult betörések tettesei­nek kézrekeritésére széleskörű nyo­mozást indított. Hétfőn azután siker koronázta a detektívek fáradozását s az egyik külterületi lebujbán elfogták Prónai Sándor 20 éves makói napszámost, Márkus György 20 éves battonyai napszámost és Nagyszegi József 26 éves szegedi asztalossegédet, akiket gyanúba fogtak a detektívek s kér­déses betörések elkövetésével. A három rovottmultu annak el­lenére, hogy szegedi tartózkodását elfogadhatóan megindokolni; nem tudta, eleinte konokul tagadott. Ké­sőbb azonban az innen is, onnan is előkerült tárgyi bizonyítékok sú­lya alatt hat szegedi betörést is­mert be. A kikérdezés további során azu­tán még néhány battonyai lopásra .is fény derült. I A szegedi rendőrség nyomozói S előtt az a gyanú merült fel, hogy a három cinkos együttesen „dolgozott" Makón is s ők követték el itt az utóbbi időkben a külterületen a be­töréses-lopásokat. Igen valószínűnek látszik, hogy a püspökielei betörést is ők követték el. Ezeknek a betöréseknek a tisztá­zása végett tegnap a szegedi rend­őrség a három bűnözőt Makóra ki­sértette, ahol átadták a nyomozók­nak. Most a makói detektívek in­téznek kérdéseket a város területén történt betörések ügyében a három cinkoshoz, majd átadják őket a csendőrségnek, hogy a külterületi lopások ügye is tisztázódjék. A rendőrség bűnügyi osztályán bizonyosra veszik, hogy jő néhány betörés ügye tisztázódik rövidesen. Fegyelmit kért maga ellen s szabadságra ment a városi gazdasági tanácsnok. Feljelentették s különböző szabálytalanságokkal, visz- szaélésekkel vádolták meg. — Az alispán elrendeli a fegyelmi vizsgálatot. Nem keltett nagyobb riadalmat a városházán a közgyűlési terem be­ázása sem, mint a pénzügyi ellenőr váratlan keddi látogatása s az azt nyomon követő esemény: a városi gazdasági tanácsnok hirtelen szabad­ságolása és fegyelmije. Mint ilyen­kor szokásos, megindultak a külön­böző találgatások, mende-mondák a magukat jólértesültnek kijátszó hír­adók beszédei nyomán. Ilyen eset­ben a titkolódzás rosszabb a fele­lőtlen pletykánál, mert ennek segít a zavarkeltésben. Nagyképűség is lenne most titkolózni és dodonai hivatalos közlésekkel operálni. Az igazság a legjobb gyógyszer a túlzó mende-mondák és pletykák ellen. Az igazság pedig egyelőre ez: Dr. Molnár Mihály gazdasági ta­nácsost feljelentették a belügymi­nisztériumban s a feljelentésben kü­lönböző szabálytalanságokkal és visszaélésekkel vádolták meg, me­lyeket a feljelentés szerint a gazda­sági tanácsnok az anyagkezelés kö­rül követett volna el. Dr. Cserzy István, a város pénz­ügyi ellenőre váratlanul Makóra ér­kezett s közölte a dolgokat dr. Ni- kelszky Jenő polgármesterrel, majd dr. Molnár Mihály gazdasági tanács­nokkal. Dr. Molnár Mihály rágalmaknak minősítette az ellene a feljelentésben felhozott állításokat és vádakat s maga ellen fegyelmi vizsgálatot kért ennek bebizonyithatása végett. Ugyan­ekkor kivette szabadságát is, melyet mindezideig nem vett igénybe. Dr. Nikelszky Jenő polgármester közölte az ügyet Ring Béla alispán­nal, mint aki hivatott a fegyelmi vizsgálatot elrendelni, Ma már át is vette dr. Molnár Mihálytól a gazdasági hivatal veze­tését dr. Kerekes Vilmos tanács­jegyző, mint helyettes. Dr. Nikelszky Jenő golgármester pedig ma délben felutazott Budapestre a belügymi­nisztériumba, ahol az inségmunkák idei költségvetését tárgyalják meg. Az ügyről dr. Szilágyi István vá­rosi főjegyző, mint a polgármester helyettese ma a sajtó előd igy nyi­latkozott : — A gazdasági tanácsnok, miután megrágalmazták, fegyelmi eljárást kért maga ellen. A polgármester be­jelentette ezt a vármegye alispánjá­nak. Dr. Molnár Mihály gazdasági tanácsnok éve* óta nem vette ki a szabadságát. Most valószínűleg négy heti szabadságot vesz ki, ami egész­ségügyi szabadság cimén is rég ese­dékes neki. — A tanácsnokot bizonyos sza­bálytalanságokkal és visszaélésekkel vádolták meg. Tegnapelőtt a város pénzügyi ellenőre tartott vizsgálatot ebben az ügyben a városházán. A feljelentés a belügyminisztériumba futott be. Ring Béla alispán a következőkép nyilatkozott: — Az ügy iratait ma délben kap­tam kézhez s azokat áttanulmányoz­tam. A fegyelmi vizsgálatot akkor is feltétlenül el kell rendelni a tisztvi­selő kérelmére, ha az arra illetékes hatóságnak esetleg az lenne az ál­láspontja, hogy fegyelmire semmi szükség nincsen. Hogy a fegyelmi mit hoz, azt előre senki sem tudhatja, de akármit is hozzon, egyelőre mindenkinek a tár­gyilagos várakozás és fenntartás ál­láspontjára kell helyezkednie. — A Hagymaházban osztják a családi segélyeket. A bevonultak csa­ládtagjainak a családi segélyek kifi­zetése ma megkezdődött és pedig a városháza túlzsúfoltsága miatt a Hagymaház nagytermében. A holnapi és holnaputáni napon sorra kerülő igényjogosultak tájékoztatására kö­zöljük, hogy a családi segélyért ne a városházán, hanem a Hagymaház­ban jelentkezzenek, természetesen a szükséges hatósági igazolással fel­szerelten. i n SM. . ;A ' t / Ara 8 fillér. Péntek, 1939. november 3. V. évfolyam 249. Sjpám Szerkesztőség és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-u. 1. POLITIKAI NAPILAP Elófizetésl Arak: Helyben házhoz hordva, vagy Telefon : 33. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és Főszerkesztő: Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR. vidékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hóra Lapkiadóvállalat. Hirdetések felvétele este 6 óráig. Felelős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS. 2 P 40 filL Hirdetések díjszabás szerint közöltetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék