Makói Ujság, 1939. december (5. évfolyam, 273-294. szám)

1939-12-01 / 273. szám

Megkezdődött a finn-orosz háború. Moszkva visszautasította közvetítését. Szerdán este Irjö Koszkinen mosz­kvai finn követ átadta a finn kor­mány válaszát arra a jegyzékre, amelyben a Szovjet felmondotta a támadást kizáró egyezményt. Molotov külügyi népbiztos, még mielőtt átvette volna a finn válasz­jegyzéket, közölte a finn követtel, hogy a szovjeíkormány tarthatatlan­nak ítéli a helyzetet s megszakítja a diplomáciai viszonyt Finnország­gal. Közölte Molotov a finn követtel azt is, hogy a szovjet hadsereg és a tengeri haderő parancsot kapott, hogy álljon készenlétben. Szovjet- oroszország azonban semmi rosszat nem akar a finn népnek s hajlandó újra felvenni a kapcsolatot vele, de nem a mostani finn kormány utján. A finn kormány válaszjegyzéke lényegében a következőket tartal­mazza : A finn kormány nézete szerint a megnemtámadási egyezmény felmon­dását semmiképpen nem indokolják azok a felhozott legutóbbi esemé­nyek, amelyek meg se történtek vagy egészen máskép történtek, mint ahogy azokat Szovjet részről feltün­tetni igyekeznek. Mindazonáltal ja­vasolja a finn kormány, hogy a megnemtámadási egyezmény 5. pont­ja értelmében békítő eljárást vegye­nek igénybe. A Leningrád elleni támadás cáfo­latául hajlandó a finn kormány csa­patait a határvonaltól olyan távol­ságra visszavonni, amely lehetetlenné teszi a Leningrád elleni esetleges fenyegetés feltevését. London : A Times a leghatározot­tabban cáfolja azt a hirt, mintha Halifax lord a szovjet nagykövettel folytatott legutóbbi beszélgetésében olyan célzásokat tett volna, hogy Anglia szabad kezet enged az oro­szoknak a finnekkel szemben. Ellen­kezőleg — mondja a cáfolat — lord Halifax az angol kormány ama óha­jának adott kifejezést, hogy a finn- orosz vita mielőbb békésen fejeződ­jék be. A MTI jelenti Berlinből 12 óra 25 perckor: Beavatott körökből szár­mazó értesülés szerint a szovjetcsa­patok ma reggel 7 órakor átlépték a finn határt. A finn csapatok azon­nal ellenálltak s különösen a finn erődítmények vonalában heves har­cok folynak. Egyes helyeken heves tüzérségi harcok kezdődtek. Ugyané támadásokkal egyidejűleg a szovlet- csapatok az Északi-tenger felől is megtámadták Finnországot s elfog­lalták a Halász-félszigetet. Rövidesen megindult a szovjet légi támadás is a finn városok el­len. Reggel 9 óra 20 perckor légi riadó volt a fővárosban. Hamaro­san meg is jelentek Helsinki fölött a szovjet bombázó repülőgépek, amelyek elsősorban a helsinkii re­pülőteret és az állomásokat bom­bázták. A szovjet repülők előzőleg gyujtóbombákat is dobtak le, ame­lyek sok házat felgyújtottak. A mun­kás negyedek felett a repülők röp­cédulákat szórtak. A megerősített finn erődvonalak közelében a har­cok teltes hevességgel folynak. Helsinki. (Német Távirati Iroda.) A finn tájékoztató iroda jelentést közöl, amely szerint a szovjet re­pülőgépek a helsinkii repülőtér fe­lett 5 kisebb bombát dobtak le, amelyek azonban nem okoztak na­gyobb kárt. Ezenkívül Viborg és Viipuri keleti részében az orosz repülőgépek bombákat dobtak le, amelyek kisebb tüzeket okoztak. Helsinki. (Havas) Csütörtökön délelőtt 9 óra 20 perckor légi ria­dót jeleztek. Nemsokára 3 szovjet repülőgép repült el a finn főváros felett. A finn légelháritó ütegek azonnal működésbe léptek. A szov­jet gépek könnyű bombákat dob­tak a repülőtérre anélkül, hogy azok kárt okoztak voina. 9 óra 50 perc­kor 10 orosz repülőgép jelent meg a finn partok felett s Viipuri váro­sára gyujtóbombákat dobtak le, amelyek 3 helyen tüzet okoztak. Moszkva aaég nőm tud a finn határátlépésről,. Moszkva. Moszkvai hivatalos he­lyeken még semmit sem tudnak azokról a külföldön elterjedt jelenté­sekről, hogy a szovjet csapatok ál­lítólag már átlépték a finn határt és szovjet repülőgépek bombázták a helsinkii repülőteret. A hivatalos szovjet tényezők je­lenleg nem hajlandók állást foglalni e hírekkel szemben. Estérs Moszkva Is bolsmorto hogj háború van Végre Moszkva is elismerte ma este, hogy a szovjet és finn csapa­tok között a szárazföldön és leve­gőben megindult a harci tevénység. Helsinki. A Finn Távirati Iroda közli: este a szovjet csapatok el­foglalták Tesamo félszigetet, Terijo- kit és Vannelsuut a szárazföldről és a tenger felöl is bombázták az oro­szok. A szovjet csapatok 10—20 km. mélységben hatoltak be finn területre. Turkuban légi-riadót ren­deltek el. A Helsinki melletti Sand- hannd katonai repülőtéren az egyik szovjet bombatámadás során egy finn katona meghalt. Helsinkiben a lapok különkiadásban jelentették, hogy a finn főváros közelében a tüzérség két szovjet repülőt lelőtt. 3500 szovjot repülőgép 150 finn géppel szemben. Páris. A „Paris Midi" moszkvai értesülése szerint a szovjet kormány a nyugati határ mentén 3500 ka­tonai repülőgépet vont össze. Finnország ezzel a hatalmas lé­gierővel szemben mindössze 50 ha­direpülőgéppel rendelkezik — Írja a jelentés. Súlyos bonyodalmakat Idézhet tol a szovjot támadás. Páris. A finn határ ellen irányuló szovjetorosz támadás messzemenő bonyodalmakat idéz fel — vélik Pá- risban — és az oslói csoport álla­mainak megmozdulását és Washing­ton diplomáciai közbelépését vonja maga után. A francia fővárosban valószínű­nek tartják azt is, hogy a szovjet­finn feszültség további és végleges kiéleződése gazdasági következmé­nyekkel is járna és London félbe­szakítaná a folyamatban lévő angol- szovjet tárgyalásokat. Amerikai szenátorok a szovjettel meg akar­ják szakítani a diplomáciai kaposolatokat. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Washington. Schönfeld hel­sinkii amerikai követtel közölték, hogy Finnország örömmel fogadja Amerika felajánlott jószolgálatait s reméli, hogy a washingtoni kormány közbenjárásával sikerül a már meg­kezdett orosz támadást korlátozni. Amerika moszkvai követének az oro­szok kijelentették, hogy nincs semmi értelme annak, hogy igénybe vegyék az Egyesült Államok szolgálatait. Amerikában nagy felháborodást keltett az orosz támadás. Hull kül­ügyi államtitkár megbeszélést tartott Roosewelt elnökkel a helyzetről, amelyet most tanulmányoznak. Egyes szenátorok az amerikai kongresszus­ban indítványozni fogják a diplo­máciai viszony megszakítását Orosz­országgal. (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Helsinki. Este 7 órakor a rá­dió bejelentette az újabb légiriadót. A finn kormány sürgősen végre­hajtja a nagyobb városok kiürítését. London. Washingtonból jelenti a „Daily Mail": Washingtoni hivatalos körök attól tartanak, hogy a Finnország elleni szovjet lépések háborúba keverik egész Dél-Skandináviát. A Csáky-válasz hatása Rómában. Róma. Qafencu román külügy­miniszter beszéde és gróf Csáky István magyar kőlügyminiszter azon­nali erélyes válasza mély benyo­mást tett Rómában. A reggeli olasz sajtó eddig csak a román és a magyar hivatalos jelentéseket kö­zölte teljes részletességget, a cí­mekben azonban azt mondják — igy például a Popolő d’Itáliában, — hogy „Budapest és Bukarest között fokozódott a feszültség". Magyar—jugoszláv barát- kozás a belgrádi—horgosa utaratáson. Szeged. A Magyarország és Jugo­szlávia közötti barátság egyre job­ban fejlődik. Tegnap nyitották meg a,nemzetközi autóut belgrád — horgosi szakaszát és az ünnepélyes avatáson megjelent Cvetkovics miniszterelnök, Beslics, Krek és Tomics miniszterek társaságában. Beslics miniszter jugo­szláv és külföldi újságírók kíséreté­ben — amint mosolyogva megje­gyezte — útlevél nélkül ment át a határon Magyarországra, a magyar határközegek előzetesen készségesen megadott engedélyével, majd a ma­gyar pénzügyőri szemlésszel együtt lefényképeztette magát. — Látják, uraim, — mondotta magyarul a miniszter a magyar ha­tárőröknek —•, amig más határokon szólnak az ágyuk, addig nálunk, hála Istennek, vidám fényképezés folyik. — Éljen a békéi Éljen a jugo- szláv-magyar barátság! Hfciz bundák, szőrme Érült, muff, boa és saplsáh nagy választékban SZABADOS dlvatsztl esnél, Széchenyi- lér 4. (városháza mellett). 3130 8 fillér. Péntek, 1939. décember I. V. évfolyam Szerkesztőség és kiadóhivatal: Makó, Szegedi-u. 1. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva, vagy felelőn : 33. Kiadja a Makói Friss Újság nyomda- és Főszerkesztő : Dr. vitéz GALAMB SÁNDOR. vidékre postán küldve egy hétre 56 fillér, egy hóra Lapkiadóvállalat. Hirdetések felvétele este 6 óráig, Felelős szerkesztő: Dr. GYENGE MIKLÓS. 2 P 40 fill. Hirdetések díjszabás szerint közöltéinek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék