Marczius Tizenötödike, 1848 (2-247. szám)

1848-03-20 / 2. szám

MARCZIDS TIZENÖTÖDIKE hétfő. 2. szám. Pest, marczius 20. 1848. Nem kell tá blabiró politika. Pest marcz. 20. A történetek mellyek az utóbbi napokban a posonyi or­szággyűlés színpadán lefolytak. Magyarország históriájának legszebb lapjai. Soha törvényhozó lest magasztosban, s nagyobbsze- rüen nem viselő magát mind a mi országgyűlésünk. A követek az országgyűlésnek olly összeszerkeztését tartják' szükségesnek, mclly képviseleti alapra fektetve, az összes magyar nemzet többsége akaratának erőteljes és méltó orgánuma legyen, s azért a jelen országgyűlést nem tartják hivatva lenni arra , hogy mindazon törvényeknek rész­letes kidolgozásába és megalapításába ereszkedjék, mellyek a nemzet boldogságának felvirágzására átalában szükségesek. Sőt úgy vannak meggyőződve, hogy a legrövidebb idő alatt ösz- szeszerkeztvén azon törvényjavaslatokat, mellyek az ország szükségeit illetőleg halaszthatlanok, vagy pedig a nem sokára Pestre összehívandó nemzeti gyűlés alkotását illetnék, miután c javaslatok a törvény erejére lesznek emelve, a követek e jelen körülményekben, úgy hiszik, törvényhozói kötelességü­ket híven befejezték... És e nagyszerű nyilatkozatot akkor teszik a nemzet kép­viselői , midőn a párisi, müncheni és bécsi történetek után néhány nap alatt minden hatalom a követek kezébe e- sett, midőn azon másik tábla, az átalakulásnak ezen perma­nens akadálya hálává nyan, és erőtlenül a cselekvés mezejéről leszoritatott, s most kénytelen a követek határozatait ellen­mondás nélkül úgy regístrálni, mint hódolt feltétlenül ezelőtt a bécsi kormány minden intéseinek. — A követek akkor lépnek vissza, midőn a hatalmat a sors, a nemzet bizalma, s a véletlen egészen kezükbe tette , — illy magasztosan eddig a Históriában csak egyesek viselték mago­kat... A nagy Washington... de testület még eddig nem. E perezben az országgyűlés nem áll többé megyék, vá­rosok stb. küldöttjeiből. A körülbelül kétszáz személy, melly eddig a táblánál helyet foglalt, egy rövid határozat után egyen­ként a nemzet megbízottjainak tekénlélyét vévé fel. — A pár­tok feloszlottak. Mindenkit egyetlen közös eszme lelkesít... s néhány nap alatt Magyarország II. Endre elavult bullája he­lyett — a legszabadabb szellemben szerkeztet alkotmány le- evclet fog bírni. — A törvényjavaslatok, mellyeket az országgyűlés még szétoszlása elölt beakar fejezni következők. 1. Az uj kor­mányzási rendszer, s a felelős minislerium állása. 2. A Pesten rövid idő után tartandó országgyűlésnek képviseleti alapra fektetett szerkesztési módja. 3. A közös teherviselés. 4. Az úrbéri viszonyok megszüntetése. 5. A nemzeti őrség. 6. A Cen­sura eltörlésével biztosított sajtószabadság, öszekötve az es­küdtszék! eljárással. És mikor ezeket hallják önök, a világ színéről letisz­tult, és istenben megboldogult conservativ párt, mit szolnak hozzá. Mit szól ön drága királyi személynök ur, ki tegnap még a rendeknek azt ajánlotta; kövessék a nem tudom hányadik évi politikát, tán vennék fel a Systematica Depulatio portó],s ré­giségtől már alig olvasható munkálatait. Mit mondanak önök : kik a komoly megfontolás nehéz asztala mellett, mig birták a hatalmat, mást nem tettek, mint hogy a tollat rágták. Felelős minislerium, Charta, sajtószabadság, egyenlőség, kibontako­zás az úrbéri gyűlöletes viszonyokból .... nehány rövid nap eredménye leend! — Ah, ha önöket a gondviselés szeszélye ezelőtt csak egy negyed századdal is leseperte volna onnan, a hová leginkább nem valók a hatalomról, mi szép és boldog haza lenne e pillanatban Magyarország 1 Azért hunyják be most szemeiket .... fedezzék el arezu- kat, ha pirulni nem tudnak. Hasítsák ketté köntöseiket, öltöz­zenek gyászba, vegyék be egy jó sötét éjjel ablakaikba fel tűzött zászlóikat, mellynek három szine önökre nézve csak a kétszinüséget jeleli, és szomorú emlékezetekre kényszerítő arczvonásaikkal a szebb jövendő reményében örvendezni akaró honfiaknak a mennyire lehet szolgálataik ajánlásával ne igen alkalmatlankodjanak. Átlakuláasunk kritikus napjait éljük. A nagy mozgalom mint óriási gép, mellynek egyszerre csak részleteit láthat­juk , forog elöltünk, sokszor mint véletlen phoenomenon tű­nik fel valami, meglepve mindenkit, magyarázat, és motiva- tio nélkül. így tűntek fel elöltünk tegnap a Helytartó tanács a nem­zeti színeket, lotteriakat, s az osztrák sasokat illető hatá­rozatai , mellyekhez most az újabb időkben fellállitott dohány trafikák bezáratása is járult. A consilium eljárása mindenki előtt a hihetlenségig merésznek látszék. Ma már azonban a közönség értesítve van, hogy ezen határozatokat a köz bá­torságra ügyelő bizottmány vítta ki az illető helyeken. A bizottmány 160,000 lélek nevében beszél .. és szavai olly hatályosak, mint volt akkor, midőn e nagy számból a 12,000 legbátrább a Helytartó tanács épületét körül vette, s a sajtószabadságot kivívta. Posonyba, a pesti hirek, az első pillanatban csodálatos alakban jutottak fel. Már azt beszélték, kogy a Rákoson har- mincz ezeren fegyverben állunk s Petőfi és Jókay elnöklete alatt a Respublica ki van kiállva. Ha efféle hirek Posony felé, hová naponként direct hi-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék