Marczius Tizenötödike, 1849 (2-67. szám)

1849-01-03 / 2. szám

Szerda f Dr, fóti ív löi Mi, HARGMS TIZENÖTÖDIKE 2. szám. Pest, január 3. 1849. Sem ítéli táblabiió politika Lapunkra előfizethetni Folyó év január l-től Budapesten házhozhordva félévre 5 ft, postán borítókban hatszor küldve 6 f pp. Helyben egyedül a kiadóhivatalban fi­zethetni elő, vidéken minden posta hiva­talnál. Hónapos előfizetést csak helyben, s n hónap első napjától számítva 1 forintjá­val fogadunk el. Hirdetések egy háromszor hasábozott sorért, vagy ennek helyéért 2 kr pp. fi­zettetik. örfíuiliir. A ma délután hallatszott ágyúzásnak bekövetkezett üdvös eredménye, az ellen­ség seregünk balszárnya által Tétény s Martonvásár közt tetemesen megveretett, holtaival telve a csatatér, s a zsoldos csor­da esze nélkül fut menedéket keresendő a 6-ik számú bős huszáraink folyvást üldözik. Pest, január 3. —• Béni tábornok, a szabadság veterán baj­noka hadi tudományának Erdély visszafoglalása körül olly jeleit adja, mellynek párját nem egy könnyen olvassuk hazánk ujabbkori történeteiben, — Kolosvár visszafoglalása több volt, mint bű­vészet, — a városiak alig vették észre mást, minthogy Kolosvár Bém hatalmában, a a rablék seregének nagy része lefegyverezve, több tisztek ágyukbél sem érkeztek kiugrani, s szerencsés volt, ki még fegyvorét is hátrahagyva, szabadulással menthette gyáva életét. — Átalános hir, Bonaparte Lajosnak elnökké történt megválasztása, ki megpenészedni a har- czias nevet bizonyosan nem engedi, s Franczia- ország erejét alighanem érezteti az osztrák ön­kénnyel is, — s mint némelly kereskedők beszé­lik, a Rajnamelléki tartományok visszafoglalása végett a német szövetségnek hadat izent. — Nem legroszabb viz lenne kedves hazánk malmára. — Ez okbél, de még azért is, mivel a nép­gyilkos hazánk ellen indítván seregét, a birodal­mi városbél nagy részt kitakarodtak fegyveresei a Bécsiek újólag teljes erővel kitörtek, Windisch- ■jjrácz serege visszavonulni kénytelen, s a ma délután hallott ágyudörgések azt látszanak iga­zolni. mikép bajnokaink a császári bérések utó* csapatainak, egy isten hiróvclt mondottak. — Hogy a dolog igy történt, mutatja azon körülmény, melly szerint az ágyú dörgés kevés ideig tartott világos tanúságául, seregünk kétség­telen győzelemének, melly a hideg által elcsigá­zott ellen tábort, ugyan csak hamar tova ugrat­ták. — — Ma két falragaszon ismét örvendetes hírek­nek jöttünk tudomására. Az egyikből ezé» czim alatt: Ne csüggedj magyar! Csányi Lászlé fő k. biztos láttamozása s Bitté Bálint biztos aláírásával Lipét várban lé­vő seregünk győzelméről értesülünk , kik az el­lencsapását megsemmisítik, 1 ágvújokat s több embereiket részint elfogváij. részint leöldös- vén. — Trencsinben Végei serege — mellyben Si­monies katonái is voltak — vitézeink által beke- rittetvén. megsemmisitetetf. —A másik placat Csánvi Lászlé aláírásával bi­zonyossá tesz arrél, hogy Perczel vesztesége nem olly tetemes, s az ellenség kétség kivül még töb­bet veszített: miután seregeink után nyomulni mai napig sem merészelt. K. Pest, januar 3. Kormányunktól még sem volt lovagias, ha­zánk fővárosát még a vész bekövetkezte előtt el­hagyni. E politikája minden tekintetben hibás, s ha a nép erélyc s lelkesedése nem határtalan, s nem hisz önmagában elég erőt szabadsága s függet­lensége kivivására, a morális hatás, melly a hon­védelmi bizottmány eltávoztábél származhatik, kiszámíthattam Igaz, nem lett volna Ínyünk szerint, ha Win- dischgräcz főembereinket valamikép a fővárosban szoritná meg, hogy abbéi többé menekülniük le- hetlenné válnék. De igen messze vagyunk még, s voltunk fo­lyó év első napján is olly veszélytől, hogy illyes- mitől még tartani is lehetne, — s erősen hisszük, mikép a levégsőbb körülmények bekövetkeztével is nyílt volna ut szabadulásokra. Az illy ütközet előtti retiradábél nem nagy dicsőség háramlik, kivált azokra, kiknek tetteiben, mint tükörben, szereti nézni nemzetünk a liaza- szetetett. Nem üdvösb lett volna, ha a honvédelmi bi­zottmány bájolé ékes-szélásrél s lelkesítő beszéd­ről hires tagjai, népfelkelést rendeztek, s olly se­reget állitnak az austríai zsoldosok ellen, melly azt minden oldalrélj körülfogják, úgy semmisítse meg, hogy hirmondé se maradjon , ki a 19. szá­zad Cleopatrájánnk elbeszélhesse, a magyarok istene bosszújának rettenetességét. Reményünk nagyszerűségét nem kevéssé in- gatá meg ugyan kormányunk czéliránytalan hir­telenkedése, de Budapest bevételének teljes bizo­nyossággal megjósolt ideje elmúlván, -- kezdtük átlátni kishitűségünket, 8 pirultunk, hogy bizal­munkat Görgei Arthur ügyességében, seregünk vitézségében csak egy félnapra is csökkenni en­gedtük. - K. Pest, januar 3. Több táborunk helyezetét közelebbről ösmerő tekintélyes férfiak hitelesen állítják, hogy Görgei vezérlete alatt levő seregünknek jobb állása, biz- tosb kinézése a győzelemre egyszer egyszer alig volt, mint épen most. Ezt egyébiránt az iménti események is bőven igazolják. Tegnapelőtt, a köztünk rothadt almaként fet- rengő feketesárgák, szájok szélét nyalogatták örö­mükben, hogy valahára felviradt a nagy nap. vagy inkább korom sötétséggel bevont éj, midőn ő császári kir. felségének vitéz serege, s ezen se­regnek városokat leöldöztető vezére előtt meghaj­lanak Budapest falai s falai között tanyázó minden néven nevezendő lakosok. Már ők elragadtatásokban eleve ezámiták, — hányat lövet főbe WindischgrScz ? — s kiket fo­gat be okvetlen, színből vagy valósággal ? Boldog mámorokban magokban érzék már azon nagyszerű jutalmat, mellyel halmozza őket az uralkodó kegye, hazaárulásaikért, kétszínű alattomosságaikért! ? Ámde a képzelt aranyhegyek eltűntek, har­madnapja már, s mind inkább tűnik reményük báj os csillaga. Mi pedig üdvözöljük a sorsot, melly alkalmat nyújtott kiösmerni többek szive rejtőkét, mellyet eddig ügyesen elsimitni igyekeztek. — Más részről azt hisszük, mikép az egész nem volt más, mint tábornokunk által előlegesen ké­szített nagyszerű ráijesztés , hogy megtudhassák, ki á legény a gáton, s kiben lehet bízni a vész perczeiben. K. Pest január 3. Bár helyeselni nem tudjuk a nagy gyávasá­got, örvendünk még is a képviselő ház eltávoztá- nak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék