Marczius Tizenötödike, 1849 (6-79. szám)

1849-02-20 / 6. szám

MARCZHJS TIZENÖTÖDIKE Kedd. 6—ik szám. Debreczen, febr. 20. 1849 Nem kell táblabiró politika. Legújabban f. h. 18-án Gyöngyös mellett Klapka brigádjának egyik csapatja által K o m p o t n á 1 becsületes kis egybecsapás történt. A faluban három escadron Ausperg Curiassiers állomásozott. Nevezett nap reggelén három escadron Lehel-hu­szár köszönte be hozzájuk, igen váratlanul, úgy, hogy még az adjon istent sem fogadták illöleg , hanem tá­madt köztük a legnagyobb zavar, mintha mindenik német fülébe Lehel kürtjének hangja nyomult volna be. Lövés nem történt, de annyival inkább megjárta a hat vágás. A tréfa vége pedig az lön, hogy 50 vasas a fűbe harapott, 35 elfogatott; a tisztek pedig ellábaltak, merre láttak olt hagyván minden podgyásszaikat és lovaikat, al­kalmasint maguk is átlátván , hogy csak huszár alá való a lú. Kitüntette magát Deseöffi Arístid ezredes, ki saját ke- ieVS! Vágott le egy tisztet. _______ £ nyereményt azonban drágán fizettek meg: két derék huszár halálával. A kinek egy pesti vagy bécsi lap akad kezébe, első lesz min szemei fenakadnak, hogy Bécsben az octoberi napokban compromittáltak ellen még most is teljes szigorral folytattatok a leggyalázatosabb inquisitio, még most is na­ponként hozatnak halálos és hosszú évekre terjedő ra- boskodási Ítéletek. Az eljárás következő szokott lenni. A kormány szerte az országban seregestül tartja a kémeket, kik minden ollyan egyénről, kikben a szabadság szeretetének szikrá­ja lobog, jelentéseket küldenek be. A kormány ezután a gyanusbakat s lelkesbeket, kik­ben a constitutionalismusnak erösb elemét véli egykor kifejlődhetni, titokban éjjel elfogattatja. A befogatás után a kémek ezer utakon kitudakolják azt, hogy érdeklett egyén mint viselte magát az octoberi napok alatt. És ha kisüthetnek rá egy pár gondtalanul ejtett szót, a mi különben azon napokban minden ember ajkán meg­fordult, a hat, nyolcz, tiz évi nehéz vasban töltendő fog­ság el nem marad. Ezek tények, ott vannak a hivatalos lapok, hol az i- téletek kíhirdettetnek. Ha valamelly családból valaki egy­szerre eltűnik: sorsáról azon vérlapok adandnak csak tu­dósítást. A Habsburgok elhátározták, hogy uralmok alatti or­szágaikból minden constitutionalis elemet kiirtsanak. A kikre ollyas mi világlik ki, hogy a forradalmi harczokban fegyveres kézzel vettek részt, a halál bünte­tése vár. Kevésbé compromittált egyének elzáratnak olly rabságra, mellynek keménysége s hosszassága a szellemet elfojtja, a lelket eltompitja s nyomoruvá teszi. , És ha ez Bécsben igy megyen, mit várhatunk mi ma­gyarok, kik egytől egyig örökös szálka voltunk a dynastia szemében, és kik úgy tekintetünk mint Pandora szelen- czéje, mellyböl származott mind az, a mi az ostztrák mo­narchiára nézve marczius óta történt. A dynastia hadserege, ezen szörnyű gép, melly e- gyetlen család magán érdekéért s hiúságáért olly okta­lanul harczol, hazánkban még távolról sem fészkelte meg magát, sőt, miként most mind inkább kivilágosodjk, ugyan —C5ak ingatag módon állongál uralma, e nálunk is elkezd­te irtó működését. Szerencsénkre azonban botorul és kimondhatlanul ostobán. Lázár tábornok elitéltetésével az ellenség a legbe- csesb morális fegyvert adta kezünkbe. Ezen elitéltetés minden magyar harczosra nagy­szerű leczkéül szolgálhat. Győzni vagy meghalni. Lázár tábornok megadta magát és kötélre Ítéltetett. Gyönyörűséges kilátásaik lehetnek azoknak, kik most gyá­vaságból magokat elfogadni engedik. Ha végig nézünk az elfogattak s elitéltek során, azt fogjuk tapasztalni, hogy az ellenség a büntetések fokoza­f\ *» * ^ tos kimérésében nem azt nézi, ki többet vétett, ki többet ártott neki, hanem inkább, ki volt őszintébb, hivebb s be- csületesb hive a szabadság ügyének. A kik a nemzeti kormány alatt két színűek s gyaláza­tosok voltak: ott semmi bajok sem leend. íme a drágalátos Hám János. Váljon nem szavazott-e e nyomom szolga lélek mindenkor a kormánynyal, nem szinlelé e az utolsó perczig hogy velünk tart, ö ki je­len volt akkor is, midőn a honvédelmi bizottmány mind a két ház ellentmondás nélküli bele egyeztével, megala- kittatott. És még is Hám János megmaradt prímásnak, egyi­ke Windisgrácz leghívebb czimborájának. ö,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék