Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 57. kötet, 1938.

TARTALOMJEGYZÉK. Lap BARTA JÓZSEF: Differenciálegyenletek sajátértékeiről 434—439 BARTA JÓZSEF: Rugalmas rendszerek rezgéséről 441—445 ENTZ GÉZA: A protoplazma néhány tulajdonságáról 320—336 GOMBÁS PÁL: A polarizálhatóság számítása egy statisztikai módszer alapján 155—157 GOMBÁS PÁL: A HCl molekula elektroneloszlásának meghatá­rozásáról 166—168 GERŐ LORÁND lásd SCHMID REZSŐ. ILLYÉS GÉZA: A köves veseelégtelenségről 290—301 JELITAI JÓZSEF: GAUSS-és ENCKE-levelek az országos levél­tárban 136—143 KŐNEK FRIGYES : A hydrochinin magasabb homologjainak viselkedése a differenciáló alkylezésnél 256—267 KORMOS TIVADAR: Mimomys Newtoni és Lagurus Pannonicus, két felsőpliocénkori pocokfaj 353—355 KOTZMANN LÁSZLÓ : Adatok a magyarországi főbb talajtípusok dinamikai jellemzéséhez 408—431 LIPKA ISTVÁN: Hatványsorok zéróhelyeiről. 1 79— 86 MAUTHNER NÁNDOR: A chinacetophenonmonomethylaether előállítása 245—249 MAUTHNER NÁNDOR: A 6-jódveratrol szintézise 252—254 MISCHUNG ILONA: A festékes zselatinfoszforok abszorpciója 209—230 NÁRAY-SZABÓ ISTVÁN: Újabb adatok a hidrogén túlfeszültsé­gének mechanizmusához 145—153 NEUGEBAUER TIBOR: A methanmolekula energiájának kiszá­mítása 182 RADOS GUSZTÁV : Bonyolódott determináns-összefüggések in­tuitiv levezetése 1— 14 RADOS GUSZTÁV: Bizonyos levezetett bilineár alakok karak­terisztikus egyenletének discriminánsáról 17— 24 RADOS GUSZTÁV : Néhány resolvens-egyenlet explicit előállí­tása 27— 36 RADOS GU&ZTÁV: Oyklikus orthogonális helyettesítésekről .. 39— 47 RÉDEI LÁSZLÓ: Másodfokú számtestek abszolút osztálycso­portja 4-gyel osztható invariánsáinak számosságára vonat­kozó néhány középértékkérdés 88—102 ROHBINOERSÁNDOR: AZ elméleti és gyakorlati hidraulika mód­szerei 269—288 SCHMID REZSŐ, GERŐ LORÁND és M. ZEMPLÉN JOLÁN: A cián­molekula disszociációs energiájának meghatározása 189—206 STRAUSZ ANTAL lásd SZŐKEFALVI NAOY BÉLA. SZABÓ ZOLTÁN: A diffúziós potenciál kiszámítása a Debye­Hückel-elmélet alapján 233—242 SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: A ferde megvilágítás néhány hatásáról párhuzamos poláros fényben 380—388 SZENTPÉT ERY ZSIGMOND : Szarvaskői amíibololith 390—406 SZŐKEFALVI NAGY BÉLA: Projektív sokszögekről és sokolda­lakról 105—119 SZŐKEFALVI NAGY BÉLA és STRAUSZ ANTAL: Egy BoHR-féle tételről 121—133 SZŐKEFALVI NAGY GYULA: Síksokszögekről, különösen az egy­szerű síksokszögekről 51— 76 M. ZEMPLÉN JOLÁN lásd SCHMID REZSŐ. ZIMMERMANN ÁGOSTON: Adatok a Jacobson-féle szerv össze­hasonlító anatómiájához 304—316 ZIMMERMANN GUSZTÁV: Adatok a keményagyvelőburok vénás öbleinek összehasonlító anatómiájához 339—350

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék