Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 16. kötet, 1881.

ROTH SAMU: Szepesmegye nehány barlangjának leirása

SZEPESIM NÉHÁNY BARLANGJÁNAK LEÍRÁSA. Dr. ROTH SAMU, reáliskolai tanártól. — Három kőnyomata táblával. — Szepesmegye mészkő-hegységeiben számos barlang van, melyek eddig rendszeresen még nem voltak átkutatva. Lát­ván tehát azon versenyt, mely a praehistoriai gyűjtemények megvizsgálásánál a külföldön foly és méltatván azon eredmé­nyeket, melyek a barlangkutatásokból származnak, elhatároz­tam magamat a felföld és első sorban Szepesmegye barlang­jainak megvizsgálására. A barlangkutatás azonban nagy költ­séggel lévén összekötve, egy ideig meg voltam akadályozva tervem kivitelében; de midőn a M. Tud. Akadémia matli. és természettud. szakosztálya felszólította a hazai kutatókat, hogy azok, kik az Akadémia részéről támogatást óhajtanak, munkálataik tervezetét nyújtsák be, örömest megragadtain az alkalmat én is, és kértem a M. Tud. Akadémia matli. és természettud. szakosztályának erkölcsi és anyagi támogatását. Kérelmem, a mennyire lehetséges volt, teljesíttetett. Fogadja ezért a M. Tud. Akadémia math, és természettudományi szak­osztálya e helyen is őszinte köszönetemet. Az 1879-diki év július havának első napjaiban meg­kezdtem a kutatást. Munkálataimnál Kolbenheyer A. Károly kai-társam — jelenleg nagyszebeni gymnasiumi tanár — se­gített ; ő lankadatlan buzgalommal felmérte a barlangoknak leghozzáférhetetlenebb részleteit is. Neki köszönöm egyszers­mind az értekezésemhez mellékelt csínos és hű rajzokat is. Fogadja ő is őszinte köszönetemet ezen önzetlen és feláldozó munkájáért. Az első barlang, melyet átkutattunk, alialigóczi «csepp­kő-barlang» volt; utána következett az ugyanazon begyláncz-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék