Mathematikai és Physikai Lapok 18. (Budapest, 1909)

1. füzet

TA UTALOM. Lap Dienes Pál : Analitikai függvény az összetartási körön — — — — 1 Dienes Pál : Analitikai függvény végtelenségi helyeinek vizsgálata — 17 Privorszky Alajos : A két képsíkon való ábrázolás elmélete ... ... — 29 A Mathematikai és Physikai Lapok évenként 8, legalább 3 ívnyi füzetben jelennek meg, még pedig, a nyári hónapok kivételével, min­denkor a hó második felében. Az egész évfolyam 24—30 ív terjedelmű lesz. Előfizetési ára 10 korona. A Mathematikai és Physikai Társulat tagjai tagsági díjuk fejében kapják. Társulati mondanivalók. A tizennyolczadik társulati év 1909 január 1-én kezdődött. A tagsági díj (Budapesten 10 korona, vidéken 6 korona) az Alapszabá­lyok VII. 12. §-a szerint az év első negyedében esedékes. Kérjük t. Tagtársainkat, szíveskedjenek a tagsági dijat a társulat pénztárnoka: Uvay Ede főgymnasiumi tanár (VI., Nagy János utcza 37.) czímére beküldeni. A muH évekről hátralékban levfi t. Tagtársainkat sürgősen leéljük a tagsági díj beküldéséért. A Math, és Phys. Lapok I. és III. évfolyama már csak nehány teljes pél­dányban van meg és csak az egész sorozat megvételével szerezhető be. Az I. kötet ára 10 korona, a többieké 6—6 korona. Az első és harmadilc évfolyam, első füzetjét két—két koro­nával váltjuk he. Rendes ülések. A társulat üléseit rendszerint minden hónap első és harmadik csütörtökén tartja a tud. egyetem physikai intézetében (VIII., Eszter- házy-u. 3), d. u. 6 órakor. Az előadások tárgyát — egy mathematikai és egy physikai tárgy — 2—3 nappal az ülés előtt a napi lapokban kihirdetjük. A tagajánlások, a társulati ügyekre vonatkozó kérdések és kívánságok Kövesligethy Radó ügyvivő titkár czímére VIII., Sándor-utcza 8 intézendők. A folyóirat szellemi részét illető küldemények (czikkek, feladatok, kérdések, stb.) a szerkesztőkhöz küldendők; a mathematikai tárgyúak Rados Gusztáv, IX. Ferenoz-körút 38. sz., a physikai tárgyúak pedig Kövesligethy R. czíme alatt. A reclamatiók, czímváltozások a pénztárnokhoz intézendők. Igen tisztelt munkatársainkat értesítjük, hogy a választmány határozatából a szokott 25 különlenyomatot ezentúl üres borítékkal adjuk; nyomtatott borítékot csak külön kívánságra, a megfelelő nyomdai költségek felszámításával adhatunk. SHF~ A reclamatiók, czímváltozások a pénztárnoklioz intézendők.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék