Medgyesi Lapok, 1937 (4. évfolyam, 1-48. szám)

1937-04-26 / 1-15. szám

A magyarság érdekeiért §?iizd© független magyar Szerkesztőség és kiadóhivatal: Mediaş, Magyar Ház, Str. Brătianu. Kiadja a „Medgyesi Lapok“ kiadóvállalata. Főszerkesztő i SZ. NAGY SÁNDOR Előfizetési díj : Egész évre 240 Lei. — Félévre 120 L:i. Negyed évre 60 Lei. — Egyesszám ára 5 Lei. Egyesületeknek, bankoknak* olvasóköröknek, vállalatoknak havi 50 Lei. — Magyarországra 480 Lei, „Pax's tagoknak kedvezmény. Ne fäSßeteß, ám Azért írom ezt a címet, mert mikor az emberek a Medgyesi Lapok újból megjelent számát meglátják, megijednek. Némelyek azt gondolják, hogy kísérteiét látnak, — pedig nem kisértet, ha­nem csak kísérlet — ; mások nem akarnak hinni szemüknek, kétel­kednek; ismét mások ijedtökben is örvendenek s alleluját zen­genek... A Medgyesi Lapok pedig sze­rény komolysággal hangsúlyozza; Ne féljetek, én vagyok ! Én a régi! S ezek után merje valaki azt mondani,hogy nincsen feltámadás! A Medgyesi Lapok meghalt, eltemettük s némelyek el is si­ratták. És ime feltámadott, ime él és újból megjelent. Mégis igaz, amit a természet- tudósok mondanak, hogy az energia nem vész el, mindig fennmarad. A Medgyesi Lapok, a mediaşi magyarság között az életet je­lezte, az életet képviselte, az életet lehelte. Nem szabadott végleg meghalnia, felkellett tá­madnia, lelkünk visszasírta őt az életnek I Feltámadtam s ismét veletek vagyok! Alleluja! A Medgyesi Lapok, a mediaşi magyarság között energiát jelen­tett, energiát képviselt és fej­lesztett. Némely ember s az ember né­melykor olyan, mint egy félel­metesen fekete, villámmal és dörgéssel terhes felhő. Tele van energiával. S ezeket az energiá­val telitett terhes felhőket mily könnyedén hordozza a szél, a levegő. Ilyen valami volt közöttünk a Medgyesi Lapok. Szárnyaira vette gondolatain­kat, gondjainkat, könnyedén hor­dozta azokat az energiákat, me­lyekkel szivünk lelkünk sokszor terhelve volt. S ahol és amikor szükség volt, villámlás és menny­dörgéssel is lecsapott... Sajnos, vagy a gondjaink s energiáink voltak túl nehezek, vagy az ő szárnyai még gyen- I gék. De tény az, hogy eierötle- nedett, szárnyai alahanyatlottak, meghalt. Most, mikor újból megjelenik s. arra vállalkozik, hogy ismét gondjaink hordozója, energiáink fejlesztője lesz... Most, mikor fel­támadást és életet hirdetés lehel... Most, mikor azt mondja s azzal bátorít, hogy ne féljetek, én va­gyok, feltételezzük róla, elvárjuk tőle, hogy nem a régi, hanem egy más, egy erősebb, egy tol* iasabb... Szárnyboníása olyan lesz, mint egy királyi sasé! A sas a szél hátára ül. Ki­bontja szárnyait, megfesziti ide­geit. Szembe néz a terhes fel­hők villámaival, mennydörgéssel és minden vésszel. Felhőkön keresztül is keresi és megtalálja a napot, beletekint s bátor íve­léssel a magas sziklára száll... Ne féljetek, én vagyok! Az élet és erő hírnöke akarok lenni. A mindig bátran előre, mindig őszinte napot, igazságot hirdető, kereső. Én akarok lenni minden magyar család barátja. Aki szomorúságot s terhes felhőt szétoszlat, örömet, kedélyt és vigaszt osztogat. Én viszem há­zaitokba azokat a gondolatokat, eszméket, melyek titeket áthat­nak, éltetnek, fejlesztenek s jóra nevelnek. Az összetartás, szövet­kezés, egymásbafogoszkodás esz­méit, melyek nélkül széthulltok, mint oldott kéve. Én akarok tehát lenni a szeretet és megértés, mely a magyarokat mind össze­köti s széthullni nem engedi... Ne féljetek, én vagyok! Én leszek mindenetek búban és örömben egyaránt. De aztán ti is vigyázzatok rám, tápláljatok, segítsetek, hogy nagy hivatáso­mat lankadatlan erővel, növekvő lelkesedéssel teljesíthessem. A vezér a katonák, a katonák a vezér lelkesedéséből táplálkoz­nak. így van ez a Medgyesi Lapokkal is: Ő éltet minket és mi ötét... Ez az igazság lebegjen mindig szemeink előtt. Dr. P. Tréfán Timotheus. Egyházán, isKoffl, egyleten, kaszi­nói!. sport egyletei! se. ngyeimotis Tisztelettel értesítjük az ösz- szes egyházak, iskolák, egyletek, kaszinók, sport egyletek stb. vezetőit, hogy közleményeiknek a legnagyobb készséggel adunk helyet lapunkban. Ezzel kapcsolatban tisztelettel Kérjük, hogy nb. ujságközle­ményeiket, hirdetéseiket szíves­kedjenek minden héten, kedd este 8 óráig a „Medgyesi La­pok“ szerkesztőségébe, („Ma­gyar Ház", Str. Brătianu) be­küldeni, mert csak ez esetben közölhetjük, az a heti számban. „Medgyesi Lapok“ szerkesztősége. Tudnivalók a braşovi kath. naggyülésröi A kath. nagygyűlés az idén Braşovban lesz megtartva, junius 27, 28 és 29-én, mellyel kapcso­latban az alábbiakat közöljük: 1. Akik ‘szállásra igényt tar­tanak, szíveskedjenek bejelenteni nevüket, foglalkozásukat, lakhe­lyüket stb. a braşovi plébánia hivatalnak. 2. A jelentkezéskor levélbélyeg melléklendő, mert az elszállásolás és programm stb. mindenkivel külön lesz levélben közölve. 3. A jelentkezés legutolsó ha­tárideje junius 10. 4. Közlendő az érkezés ideje is, valamint az egyéb külön ki - vánságok. Lehet, mert kötelesség Makkai Sándor volt ref, püspök­nek a „Láthatár“ folyóiratban megjelent „Nem lehet“ ismeretes cikke nyomán keletkezett széles­körű vita, kisebbségi életünk helyzetéről, különböző elgondo­lásokat váltott ki. Makkal bizonyára talán nem is úgy értelmezte cikkét, amint egyesek azt értelmezik és kom­mentálják. Talán túl korai is volt ezen cikk megjelenése a váratlan, be nem avatottak előtt még ma is érthetetlen, sürgős repátriálása után. Eltávozása érthetően so­kakban keltett keserű csalódást, s ennek adott viszhangot Szász Endre is, a Keleti Újságban meg­jelent cikkében, ami igenis érthető volt és amiért Szász Endre semmiesetre sem ítélhető el. Nagyon-nagyon sokan va­gyunk, akikben ugyanazon gon­dolatok alakultak ki. Széleskörű vitához szóllott hozzá igen tárgyilagosan, a pécsi egyetemi kisebbség kutató inté­zet a „Láthatár" márciusi szá­mában „Mi nem lehet ?a cimü cik­kében, amelyben leszögezi, hogy DREiElCHEM-BRAU A világhíres 3 cserfasör Médiáson, csakis Buffet 99 ELITE--« kapraié, wgy barna, sralsit világos színben, Str« SFerdiraaMd! Nr. 13« — Sttarain Havi abona; ebéd, vacsora 90£í Sas* 1 ebéd menü, 3 fogás, 20 lei« 1 zóna kenyérrel« és 1 regál sörrel 12 lei. —■ Kosion süli specialitás, raindief® időben kapható. A közönség szives pártfogását kéri ANDREI PlÍl€tL©S

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék