Katolikus főgimnázium, Mezőkövesd, 1918

2 1. Adatok az 1918—19. iskolai éu történetéhez. Az 1918 — 19. tanévet szept. elején a szabályszerű időben kezdtük meg. A tanítást évközben két ízben kellett hosszabb időre megszakítanunk. Először okt. 11-tői nov. 17-ig a spanyol­láz járvány miatt szünetelt a tanítás. A második szünetelés a karácsonyi szünetnek dec. 21-tői január 19-ig való meghosszab­bításában állott, melyet a fűtőanyaggal való takarékoskodás tett szükségessé. A tanév bezárása június 7-éu történt. Az 1918. októberi forradalom hullámai, majd a vörös őrület nem kímélte meg iskolánkat sem. Az általános züllés hamar érez­tette hatását az iskolai munkában és fegyelemben. A tanulók destruktív irányban való haladásának eddig csendben működő vezetői bátrabban dolgozhattak s amikor a proletárdiktatúra beálltával névleg is kezükbe kerítették a hatalmat, az ifjúmunkások szak- szervezete számára már jól praeparált vezetőket szállítottak. 1919. augusztusában végre megbukott a kommunizmus s megkezdődhetett a nemzeti és keresztény szellemben való újra­éledés. A népbiztosság által elrendelt, osztályozás ‘nélküli bizo­nyítványok érvénytelenek lettek s augusztus 28-án szabályszerűen osztályoztuk az összes tanulókat. 1919. szeptember első felében megtartottuk az igazgató elnöklete mellett az 1918-19. évben végzett VIII. osztályos tanulókkal a proletárdiktatúra alatt eltörölt érettségi vizsgálatot, amely egyúttal első ilyen vizsgálat volt intézetünkben. Ezen érettségi vizsgálaton összesen 13 tanuló vett részt, kik közül 4 jelesen, 3 jól és 5 egyszerűen érett lett, egy pedig ismétlő érettségi vizsgálatra utasíttatott. A tanári testület nagy változásokon ment át a tanév folya­mán. A tanév első felében sokat küzdöttünk tanár hiánnyal; heteken keresztül, az igazgatót is beleszámítva, csak 7 tanéiő állott rendelkezésre a meglévő nyolc osztályhoz. A tanév elején az intézethez helyezett Bakó Gyula oki. h. tanár meghalt, mielőtt állását elfoglalhatta volna. Az októberi forradalom s a katonai leszerelés után azonban fokozatosan kiegészült a testület a kö­vetkező új tanerőkkel: Bánó Ernő mennyiségtan-fizika, Szetei Endre latin-magyar, Schwerer István német-latin, Kutassy Károly latin-görög, Kiss Lőrinc dr. magyar-latin, Venglárcsik Ferenc magyar-latin és Király Jenő történelem-földrajz szakos hadviselt tanárokkal. Megváltak tanévközben az intézettől: Muresán Szabin, akit román érzelmei hívtak el innen és Losonczy Lajos, akit i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék