Felvidéki Népszava, 1946. július-december (2. évfolyam, 145-296. szám)

1946-07-02 / 145. szám

A kormángdciegáció altat Azonnali intézkedéseke----------------------------------------- ——min i1 na—■ a dolgozók megsegítésére! A Szociáldemokrata Párt sürgetésére hétfőn rendkívüli minisztertanács tárgyalt az áruzsora letöréséről és a közellátás javításáról Julius 31-e utáni időre is meghosszabbítják az adójegyek érvényességét a terménvek hp.B*vtt'itéfiéhftn éa »zúl­kazdettől fogva igen sok kétely Ivei és fentartással figyeltük. A mostani időpontot nem tartottuk kedvezőnek, mert láttuk és a kö­zelről ismertük a vil ágpolitikai helyzetet. Ezért éltünk fenntartá­sokkal és ma sok tekintetben azt kell látnunk, hogy álláspontunkat nem kell revideálnunk­Nem akarjuk lebecsülni azokat a gazdasági eredményeket, amelyeket a kormánydelegáció elért. Nem ta­gadjuk azonban, hogy véleményünk szerint ezeknek elérését nemzetközi tárgyalásokon már annyira megkö zelítették, hogy ezek realizálásához nagy kormánydelegáció kiutazjásnj- ra aligha volt szükség'. A legfonto­sabb eredmény, az arany vissza­adása kérdésében jól tudjuk, hogy a legutóbbi párisi konferencián Molotov külügyminiszter tett kez­deményező lépést — mint azt Moszkvában kilátásba helyezték — s Bymesl külügyminiszter a szov­jet javaslat elfogadása elől nem zárkózott el. Fontos és lényeges, hogy a nyu­gati hatalmakat megfelelően tájé­koztassuk országunk helyzetéről és problémájáról. De ennek módját mi nem kormánylátogatásokban ha, nem megfelelő sajtószolgálatban és külügyi szerveink munkájával vél' jük elérhetőnek. De nehéz ezeknek a külügyi szerveknek eredményes munkát végezni akkor, amikor kor­mányunk részéről nagyon hiányos tájékoztatásban részesülnek, olykor a legfontosabb kérdésekben is. Ne­héz úgy képviselni az ország érde­keit, hogy a kormány lépéseiről .sa­ját követségeit sem tájékoztatja. A békecélok ügyében, politikai tekintetben helytelen és hiba kül politikai értelmezés iniciálta ezt az utazást. A mi nagy érdemünk a vi­lág szemében — Keletne és Nyuga­ton egyaránt —, hogy a nagyhatal­mak közötti nézeteltéréseket igye­keztünk elkerülni és lehetővé tet­tük, hogy a magyar kérdések nagy részében egyetértőén járhassalak el. Igazi értékünk a világpolitiká­ban addig van, amíg ezt a politi­kát követjük és ha elérhetünk si­kert, úgy azt csak ezen az úton re­méljük. Ha ellentéteket akarunk kelteni, vagy akár csak módot adunk ilyen értelmezésre, akkor ér­tékünk a nemzetközi politikában csökken, anélkül, hogy bármilyen értelemben szolgálnánk nagy nem­zeti érdekeinket A politika nem látszatokra megy, hanem eredmé­nyekre és külpolitikát különösen veszedelmes játék belpolitikai ér­dekek, vagy pillanatnyi közhangu­lat szemszögéből intézni. Az ilyen hibás kiindulás csak súly as követ­kezményekre vezethet Budapest, július 1 A kötöttbérű dolgozók elviselhe­tetlen helyzetbe kerültek. A Szo­ciáldemokrata Párt felmérte ég so­rozatos értekezleteken megtárgyal­ta ezt a tovább már napokig sem tűrhető állapotot. A helyzet megol­dása végett az azonnali és hatha­tós intézkedések meghozatalára rendkívüli minisztertanácsot hiva­tott össze, hogy a meghozandó in­tézkedésekkel átmentsék a dolgozó­kat a stabilizációig hátralévő neje­ken. |A Szociáldemokrata Párt él- odázhatatlanul sürgős vizsgálatot követel annak megállapítására, mi okozza az áruhiányt. Ugyanakkor teljes súlyával ad hangot a Szociáldemokrata Párt a mögötte álló tömegek és egyben minden magyar dolgozó azonnal megvalósítandó követelésének, hogy meg kell szüntetni a kirívó és ki­hívó ellentéteket, amelyek joggal izgatják a nélkülö­ző és éhező dolgozókat. A stabilizá- zió időpontjáig csak elsőrendű köz élelmezési cikkeket árusíthassanak, a luxuscikkek tűnjenek el a kira­katokból ég a forgalomból is, ha a koplaló, éhségtől támolygó munkás és szellemi dolgozó nem tudja ezeket megfizetni, ne juthas­sanak hozzá a könnyűpénzü kon­junktúra lovagok és élősködők sem. A nyilvános étkezőhelyiségek köte- lezőleg csak a legegyszerűbb és mindenki számára megfizethető ételeket szolgáltathassák ki- Minde­nütt ki kell írni az árakat és azo­kat a kiírás napján változtatni nem lehet A tüneti kezeléseken kívül termé­szetesen azonnal — órákon bellii — meg kell tenni az átfogó és való ban gyökeres közellátási intézkedé­seket. A Szociáldemokrata Párt eh­hez minden támogatást megad, ha kell, órákon belül munkásbrigado- kat állít fel, amelyek részt vesznek A mi ügyünk igaz és igazságos. De a mi ügyünknél is nagyobb ügyek vannak ma előtérbe és ezért kell a megfelelő időpontot megta­litásában. A Szociáldemokrata Párt sürge­tésére egybehívott hétfői •rendkívüli minisztertanács lap zártakor még tart, határozattal ról eddig jelentés nem érkezett. Illetékes helyről közölték azon bau, hogy az utóbbi időben túlzot­tan ^harapódzott valutaüzérkedés a kormányt most újabb szigorú in tézkedések megtételére kényszeríti- A legszigorúbban eljárnak azokkal .szemben, akik a külföldi pénzérté­kek bejelentési kötelezettségének nem tettek eleget. A bejelentési kö­telezettség kiterjed valamennyi külföldi valutára, a minimális mennyiségen felüli tört-aranyra és az aranyérmékre is. Gyöngyösi János külügyminisz­ter sürgönyt intézett a párisi béke­értekezlet főtitkárához- A sürgöny­ben a magyar kormány azzal a ké­relemmel fordult a küiügyminiszj- terekhez, adjanak módot a magyar kormánynak arra, hogy a csehszlo­vákiai magyarság problémáiról va­ló felfogását előadhassa. A magyar kormánynak ezt az állásfoglalását a csehszlovák köztársaság deli ré­szén kompakt tömegben élő ma­gyarság tragikus helyzete indokol­ja. Csehszlovákia avégből, hogy a nagyhatalmak igazságos döntésének el be vágjon, az Atlanti Charta aa Egyesült Nemzetek alapokmá­nyában foglalt elvek figyelmen kí­vül hagyásával a csehszlovák ma­gyar lakosságcsere egyezmény szö­vegét és szellemét túllépve f.rról értesítették a magyar nemzetiségű lakosságot, hogy két alternatíva között kell választaniok. vagy el­lálni ahhoz, hogy a nagy problé­mák megoldása után álljunk élő a magunk kérdésével, amely nekünk végtelenül fontos. S a közbensjö delkezés a ma reggeli hivatalos lapban jelenik meg —, hogy a munkabéreket és fizetéseket minden körülmények között a kiegyenlítés napján érvényes adópengő értékben kell kifizetni. Ha tehát a béreket s fizetéseket nem az esedékesség napján fizetik, már az esedékességet követő napon is az adópengő új értéke szerint kell azokat folyósítani- A Gazdasági Főtanács előterjesz­tése alapján az adópengőjegyek érvényességét július 31-e utáni időre1 is meg­hosszabbítják. Tehát az adópengőjegyek érvény­ben maradnak a forint kibocsátása utáni is. szánják magukat arra, hogy június végén nyilatkozatot adnak le, amely szerint szlovák eredetűeknek vallják magukat, vagy pedig ha ragaszkodnak magyar nemzetisé gükhöz, nyolc napon kell ingó va­gyonuktól megfosztve telepítik őket Magyarorszá gra­A Szakszervezeti Világ- szövetség Franco ellen A Szakszervezeti Világszövetség végrehajtó bizottsága foglalkozott a Franco kormányzattal szemben követendő magatartással- Minden nemzeti szervezetnek ajánlani fog ják tegyen lépéseket a Francoyal szemben és világszerte tüntessenek ellene. A közgyűlés elé javaslabt terjesztenek arról, hogy a Franko kormányzatot helyezzék törvényen kívül, a spanyil köztársasági kor­mányzatot pedig ismerjék el törvé­nyes kormánynak­időt felfogásunk szerint előkészü­letre problémák megismertetésére kell felhasználnunk. Improvizálni ezen a területen lehetetlenség. ■ ———M—^»»»4—----­V Táviratilag kéri védelmet a kormány a külügyminiszteri értekezlettől a tragikus helyzetbe került szlovákiai magyarság szamára Ara 50 bllllő I • I I MUZEUM II. évfolyam - 145 szdn^^ WKWSff^lW^Sl_Miskolc, 1946 Julius 2, kedd ^H| wH^k isShB»to4 iraw «MmnmiiwiiiMiiii n ■!**■ mmiwmhmimmmwmíii m - "" —"««■hi™»»«*"■""'''•mmmmrnt»*mn<•»m« ........"■‘■■‘"■■■■mmhmmmmbm^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék