Felvidéki Népszava, 1947. július-december (3. évfolyam, 146-297. szám)

1947-07-01 / 146. szám

it gú úv zd, O ^ st-__ á." le :i tó e=J a­lähm, Riss és Hfárosára elvtársak testes prágai útja Húsz gyilkossággal vádolja a népügyészség Szim Lőrincet Szeptember közepén lesznek wéiasutés©k iiisgmzdssßäi^i gkgdái^ozza 3 éwes t®rw ^akasits Árpád elvtárs hétfői beszédében leleplezte a többségi párt 3- kétszínű játékát és halogató taktikáját Méifósafr tarliulc megírnia! a magyar nép Mzalműra, mert be€sutieSesen doigozSaizIs érié JíiWfapest', július 20 Szociáldemokrata Párt Krufi- .dája kcti'őn délután a KAOSa v vytemx'beu összvezetőségi ülést fftott amelyen felszólalt SzakasitS .mád elv'úis minií-zterelnökhelyet niagyardeiúokrácia súlyos Scrs- tűnt« napokat cl át. '* kezdte beszédét. Ebben a hely­$ . . " ■ t a ^wbua. ült össze az országos p&ri- * asztináuy, amelynek tanáeskozá- Y a párt tökéletes egységét de- fistrálták, Az összeesküvésre’ be­a* külföldi sajtótámadások mögött J ott rejtőzködtek az összeesküvők köt földön élő barátai és a h'azaáruló disszidálok, akik becstelenül szembe fordultak népükkel, nem törődve az­zal, hogy másodszor is elárulják ezt az országot, Mi, szociáldemokraták nyugodt lelkiismerettel vállaljuk a felelősséget ország-világ előtt mind azért amit tettünk. Mi változatla­nul abban a i't bau élünk r'i az akarat bat át bennünket, bogy mi ebben az országban a szociális demokráciát építjük, teremtjük és tartjuk fenn. _ lt ezután és megállapította, hugy A kisgassdapárt még mis dig k&zolehh áll t ellenforraclaaomhoZf mint ex demokráciához il ~ , Sfcí" £ jtlámuíaíott ezután arra, Szalca- elvtárs, hogy a Kisgazdapárt ,al okozott válságok csökkentették rőíeszítései-ak eredményeit. Sá­vos csalódások értek bennünket a ,üsgazdapárttal mégis arra töre- jjdtünk, Nagy Ferencék árulása jtu is, hogy a koalíció fennmarad- li. Változatlanul érvényesülni, en- , idtük az 194Ő-ÖS választás eredmé­- veit. . t-A Kisgazdapárt azonban még •mindig olyan képet mutat, niin1- í.ha közelebb volna az ellenforra- kdalomhoz, mint a demokráciáim». !.Hatalmag nehézséget támaszt a : hároméves terv végrehajtásának kmegindítása elé. A nemzetgyűlés megszavazta a sürgősséget a Kis- .■ gazdapárt ellenére. Most már két­szer maradtak tárol a kisgazda. ' pártiak a bizottsági ülésekről, hogy lehetetlen legyen megszavaz tatnj a hároméves tervet g hogy ezzel a sürgősség kérdését két­ségessé tegyék. Nagy felháborodás). A hároméves jervét nemcsak a képviselők hanem íiuden kisember is ismeri. Nem ivatkozhatnak arra, hogy sötétbe granak a javaslattal. A hároméves érv megvalósításával azt akarjuk elérni, hogy7 ezt az országot kiemel­jük a nyomorból és szilárd bázist teremtsünk a demokráciának, mert a demokráciát nem szavakkal, ha­nem csak tettekkel lehet megerősí­teni. A demokrácia politikai bizto­sítékainál még sokkal fontosabb a demokrácia gazdasági biztosítása. Az táj demokráciának gazdasági tételekben kell gondolkoznia! Mi nem látszatdemokráciát és cem is a birkák demokráciáját, hannem a gondolkodó fők demokráciáját akarjuk. amely szilárd gazdasági bázis fe­lett épül — nemcsak a jogokban, hanem a kenyérben való egyenlő­ségben is. Ezzel a nemzetgyűléssel nem lehet tovább kormányozni Ä továbbiak során a választás kérdésével foglalkozott Szakosíts Árpád elvtárs. Emlékeztetett arra, hogy a Szociáldemokrata Párt már régóta követeli, hogy a nemzet elé kell állni. Most teljes határozott­sággal álltunk ki az új választások követelésében. Tessék ezt a munkaképtelen nem­zetgyűlést feloszlatni. Ezzel nem lehet kormányozni. A demokrácia, parancsa. Természetesen továbbra üt fenn akarjuk tartani a koalíciót minden körülmények között. Is űze­tünk szerint és ebben osztozik a Kommunista Párt is — a nagy fel­adatokat csak a demokratikus erők jóakarattá egyesítésével oldhatjuk meg. 'Á választási harcokban sem akarunk egymás ellen törni. Készek vagyunk választási szövetségre lép­ni a Nemzeti Függetlenségi Frontba tartozó pártokkal, hogy elejét ve­gyük a demokratikus erők szétfor- gácsolódásának. Az országos párt­választmány tudomásul vette a párt vezetőségnek ezt a készségét és azt az elhatározását is, hogy a Szociál­demokrata Párt külön listával indul a választási küzdelembe. (Nagy taps) Úgy látom, ez a. testü­let helyesli ezt az elhatározást. (Újból nagy taps.) és helyesli a vá­lasztási szövetséget >s. .(Úgy vau, J taps-). Hem alkuszunk <s jobboldali áíamlutokkal Természetesen a külön lista nem jeb otbeé nrt hogy mi megalknd­tenuő ófa folytatott politikánk cg után leszögeztük. nos vonala hogy a Szovjetunióval szemben a leg' barátságosabb, legőszintébb poii- Mtkát kívánjuk folytatni. (Nagy taps.). Akkor is így volna eé, ha a Szovjetunióval nem volnánk szomszédságban. Nálunk ez nemcsak politikai, hanem világnézeti kérdés. Mindenkor tanú jelét adtunk a Szövi jetunió hatalmas népe iránti meg' becsülésnek, barátságnak és szeretet nek. Ha most mégis különösképpen, kihangsúlyozom a munkúsegyseg gondolatát és a Szovjetunió •ránt érzett barátságot, azért teszem, hogy a reakció ne reménykedjék ten­nünk. * ‘ ' tunk bármiféle jobboldali áramlat­tal. Nem spekulálunk a reakció sza­vazataira. Az országOg pártválaszt­mány éppen azért, hogy minden kétséget kizárjon, nagyon határo­zott helyesléssel fogadta a központi vezetőség választási direktíváit.'; Mindenek előtt azt, hogy a munkásegységet nem lazítani, hanem erősíteni akarjuk. (Nagy taps.) A munkásegység fenn tartandó mindenek ellenére és min­den szempontra való tekintet nél­kül. Ugyanilyen határozottan szö­gezte le magát a párt vezetőség 4S a pártválasztmány — ha erre egyálta­lában szükség volt két és fél csz­Meg akarjuk hódítanál... Nem spekulálunk olyan szavaza- _ Mi nem választási tokra amelyeket hozzánk sodornak az antikommunista, autiszovjet hul­lámok. Nem akarjuk vállalni a Kis gazdapárt sorsát. A Szociáldemokra ta Párt kétségtelenül akar hódíta­ni szavazatokat: meg akarjuk hódí­tani pártunk számára a szegénypa­rasztokat, azokat a munkásokat, akik még egyik munkáspártnak sem tagjai, a jóindulatú, a demokrá­cia iránt rokonszenvező közalkal­mazotti rétegeket a szabadfogial- kozásuakat, a szellem embereit^ a kisiparosokat, a kiskereskedőket. Nem is annyira a szavazatok miatt tesszük ezt, mint inkább azért, mert szeretnénk megvalósítani a Szo­ciáldemokrata Párton belül a mnhkás-paraszt-értelmiségi szö­vetségei. párt vagyunk, de mi párt voltunk akkor is, amikor tagjaink tíz és százezreinek nem. volt választójoga. A mandátumok a mi számunkra nem cél, hanem esz­köz hogy minél jobban szolgálhas­suk a dolgozó tömegeket, a magyar népet,. •« Tiszta kártyákkal játszunk Mi tiszta kártyákkal akarunk játszani, nem akarunk álarcosán * nép elé menni, nem akarunk más­nak látszani, mint ami vagyunk: forradalmi szocialistáknak. Ezt nyíltan meg kell mondani mindé* niitt az egész országban. Meg kel! magyaráznunk minden­kinek, hogy érdekük azonos ai szocialisták érdekével. Nem megtéveszteni akarunk, ha* 4CÍ ié-'iííi* SBE^anSBOE ZOCIflia E B Q K B ft I A P Á ft fc A p'juS liÖ- - --->’>r'*7'' .V _ » *« dv «Wh ff» ír am irr* jr » jr m a. ^ mm — - —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék