Magyar Jövő, 1919. október-december (1. évfolyam, 1-73. szám)

1919-10-05 / 1. szám

я *?Й«Г j-9 I. ëvfoïyam. Î, szám. i пш Miskolc, 1919 október 5. MAGYAR JÖVŐ Helyben : Egész évre — Fél évre Negyed évre— Előfizetési árak : — — — 120 kor.- - - E0 ,------------------30 „ Vidéken : 140 kor. 70 , 35 „ FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP агя-^ч.Ш.14—— ШИ Г-Я —--FTHHHIinr м————И Főszerkesztő: Dr. PUTNOK! BÉLA Felelős szerkesztő: KÚN LÁSZLÓ Censurât : Locol Pop George Reg. V. M. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Széchenyi-utca 32. szám. Telefon : 133. Egyes szám ára 40 fillér. ZÁSZLÓBONTÁS. Irta: Dr. PUTNOKI BÉLA. A Magyar Nemzeti Szövetség borsodvármegyei és miskolczi csoportjának a sajtója ez a lap, a „Magyar Jövő", amelynek első számával ma a nyilvánosság elé' jövünk. A béklyóiból felszabadult szó és gondolatszabadság, a sajtószabadság örök jogán tesszük meg ezt az első lépést. Magyar sajtó mostohább viszonyok között még non bontott zászlót. Romokban hever állami, társadalmi, gazdasági és kulturális életünk. Ezeréves, vérrel-könnyel megszentelt alkot­mányunk egy romhalmaz, pénzünk értéktelen, nyersanyagunk el fagyot " Meink még mindig zárva, a termelés, a for­galom bénultan áll s a külföld előtt a magyar nemzeti közbeesőiét ’ hitelét vesztette. A jég sóvárgott béke is késik. v Sok-sok időt vesztettünk, de végre hozzá kell látnunk az ujraépitéshe s e munkában a magyar sajtóra oroszlán-rész vár. Vértezni a közhangulatot, a kishitűség, ellen s ébren .‘tarai.: a. ’Grsz öntudatö*' hogy a magyar fajiság szívósságán a poklok kapui sem vehetnek erőt. Ez a mi programmunk is, ennek a bátor, teider.h Ví,r>n- dolatnak a hirdetése—bizalom a magyar jövőben! Ennek a magyar jövőnek a múlt bűneitől megtisztulva kell kiépülnie. A kapitalizmus és feudalizmus fojtogató lidércei ellen mi magunk fogunk a legélesebben küzdeni s mi magunk igyekszünk legtüzesebb szószólói lenni, hogy az élethez való jogot a munkás embertől elkobozni nem lehet. A bolsevizmus csúffá tehette a Kommunista Kiáltvány szerzőit, de nem tette földönfutóvá a szociaiizmust, s azért mi ma egy 30 éves mnnkásmozgalom minden gyümölcsétől megfosztott munkásosztályhoz, nem a győztes gőgjével lépünk, hanem a testvér baráti jobbjával, az osztálybékére való lelki készséggel. E törekvésünkben tudományos igazságokkal, az értelem meggyőzésével igyekszünk a tévelygőket felvilágo­sítani, hogy a bolsevizmus, a vörös nemzetköziség agyrémeket termelt. Tanulságul a bolsevizmus borzalmas bűneit be fogjuk mutatni a maguk pőreségében, de ugyanakkor le fogjuk leplezni azt a végtelen romboló irányzatot is, amely sajnos a polgári középosztályból indult ki s amely nemzet és vallásellenes tanaival a közéletben, közerkölcsben, sajtóban, tudományban, művészetben, gazdasági életben a ható mérget szolgáltatta ко mmünardjainknak, akik elfeledték Danton­nak, egy őszinte forradalmi önvallomását, eg/ késői megbánást. „. . . A kéz mely rombol — építeni nem képes!...» Hirdetjük bátran, hogy lap-programmunk a keresztény valláserkölcs kőszirtjén épült fel. Ma, amikor a vallás- és közoktatásügyi miniszter minden tanintézet vezetőségéhez kétségbeesett leiratot intéz, hogy sürgősen állapítsák meg a magyar tanuló ifjúság rettentő erkölcsi lezüllésének okait, valláserkölcsi kérdések mellett a magyar sajtó közömbösen nem haladhat el. És ha látjuk közerkölcseink mérhetetlen sülyedését, nyilvánvaló, hogy ezt az erkölcsi pusztulást szine- hagyott liberális, áldemokrata jelszavakkal orvosolni nem lehet. Keresztény állampolitikára van szükség, amelyhez jogunk volt a múltban, még inkább jogunk van hozzá a jelenben, mert e politikának az ezeréves magyar államban mélyrenyuló gyökérszálai vannak. A keresztyén ideológia által nyújtott ezek az erkölcsi tanok, ma honmentő orvosszerek, egy az osztályharcban megfertőzött társadalom s lezüllött ifjúság erkölcsi iránytűi s minden felekezeti izgatás vagy keresztes háború ^ hátsó gondolata nélkül, ráhimezzük mi is a zászlónkra, tudatában annak, hogy a magyar nemzeti államiság megőrzésében a keresztény világnézet mindig jelentékeny ható erő volt. És függetlenül minden politikai párttól, mely bírálatunk szabadságának útját állná, lelkes hirdetői leszünk a magyar faiság egyetlen biztosítékának : a nemzeti öntudatnak Ma amikor a minket körülzáró győztes népek óceánját a nacionalizmus öntudata forrpontra hevíti, — mi maroknyi magyarok, elhagyatottabbak mint valaha mi hideg tengerszem legyünk!? Állami, társadalmi, gazdasági, kulturális művészeti életünket átitatni óhajtjuk a nemzeti öntudat, a faji életösztön államalkotó, állammegőrző gondolatával. Az országos politikán kívül lapunk hasábjain az önkormányzati politika is bőven szóhoz fog jutni. Borsod- vármegyének és a kiépítésre váró Nagy-Miskolcz polgárságának és Diósgyőr-Vasgyárnak e sorssujíotíH haza újjáépítése munkájában méltó részt kell vennie, a népakarat irányításában vezetőszerephez kel! jutnia, annál erőteljesebben, minél szükebbek lesznek politikai határaink. A komoly,- hivatása magaslatán álló sajtó a parlamentarizmus egyik tényezőié s a parlamentáris, ti 3 Z 7 S 6 S sajtó-hangnem a sajtószabadság egyik követelménye. Ez lesz a mi irányelvünk is s vadjuk be, ma fokozottabb mértékbeli van erre szükség a vörös sajtó durva hangneme után. Üldözni fogjuk a panamát és a korrupciót, de féltékenyen fogunk arra ügyelni, ha az egyéni és közbecsület ne váljék önző szenzációhajhászás közprédájává. A sajtó nagy sebet tud ütni, de ritkán gyógyítja is az érdemetlenül szenvedett sebet s erre az uj magyar sajtónak különösen ügyelnie kell. Színes, változatos hírszolgálat országos, megyei, városi ügyekben, az igazságszolgáltalás, közgazdaság, tanügy, színház, zene, művészet és sport terén fő törekvésünk lei nd s a papirinség szüntével a szépirodalom is szóhoz fog jutni hasábjainkon. Távirataink, napihireink, és riportjaink jólértesültségével és megbízhatóságával igyekszünk lapunkat közked­veltté tenni. Kibontottuk a zászlót, ezt a 133 napon át meggyalázott, üldözött magyar trikóiért. Lobogjon, csattogjon a veröfényes őszi kék égben, göröngyös utunkon elöljáró szent ereklye az Ígéret földjére a nemzeti Magyarország felé... Egy jóhiszemű, becsületes magyar vállalkozás minden lelkesedésével bocsátjuk útra lapunkat s e munkánkhoz a magyar jövő iránti törhetlen bizalommal kérjük olvasóink szives támogatását !...

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék