Modellezés, 1961 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1961-01-01 / 1. szám

M&dellezh A MAGYAR HONVÉDELMI SPORTSZÖVETSÉG LAPJA A címképen: Fekete Béla, az FVV modellező körének tagja, az önjáró kategóriá­ban szép yaehtot jpített (Rákóczi N. felv.) * A tartalomból: Technikai szpartakiád a Szovjetunióban Hírek Réseit profil a vízszintes csillapító felületben Az 1960. évi pontverse­nyek eredményei A körrepülő világbaj­nokság legjobb modell­jei Vitorlás hajómodellek tervezése A modellezési osztály közleményei Építsünk maketteket Motorismeret Rejtvény Varga Lajos, Kolozsvár. Korábbi levelére már vála­szoltunk lapunk októberi számában. Kérésére akkor küldtünk egy tervrajzot az „IOWA" csatahajó modell­jének lengyel kiadását. Ol­vasóink táborában eléggé kevés azoknak a száma, akik hadihajók lránt érdek­lődnek. Ennek megfelelően ritkán írunk róluk, a jövő­ben is csak egyszerűbb ki­vitelű rajzok és feliratok várhatók e téren. A kért té­mában összefoglaló, hasz­nálható írásművet nem tu­dunk ajánlani. Azt taná­csoljuk, hogy valamelyik városi könyvtárban bön­gésszen a könyvek és fo­lyóiratok között: bizonyára talál majd megfelelő anya­got. (Csodálkozva láttuk, hogy az önnek címzett tervrajz „Címzett ismeret­len” felírással visszaérke­zett hozzánk. Nem tudjuk vajon bővebb választ tartal­mazó levelünket megkapta- e? Kérjük pontos címét kö­zölje, hogy a tervrajzot Új­ra elküldhessük.) Vreba László, Székesfehér­vár. A megyei elnökségen a modellező vezető, esetleg egyes modellezők bizonyára rendelkeznek a „Modelarz" c. lengyel modellező lap né­hány példányával. Az 1959. évi első példánya (45. szám) egy igen szép vonalú, kor- s7.erű francia tengeralattjá­ró, a LA CRÉOLE részletes tervrajzát tartalmazza. Ha ez a lap nincs meg, kérje a modellezési osztályt, kölcsö­nözze önnek ezt a számot, esetleg mi is átadhatjuk egy Időre. A mélységi kor­mányok közül mindkettő mozgatható, de modellnél megfelelő, ha csak az első mozog, le és fel egyaránt, kb 30°-ot. Sólyom István. Budapest. A vitorlás modellbe villany- motor beszerelése a szüksé­ges telepekkel, feltétlen ront a modell hajózó tulaj­donságain. Hiszen a vitorlás modell stabilitását éppen a mélyen lehelyezett súly, vagyis a kis súlypontma­gasság biztosítja. A tes­tien elhelyezett „hasznos teher” mint amilyen a se­gédmotoros hajtás nemcsak magasan helyezkedik el, de dőléskor a blllenés közép­pontjához közel van, így vlsszabiUentő nyomatéka sem elég nagy. Az Ilyen „teher” vitorlás hajóknál (a villanymotor) nem kívána­tos, de mint tartalék hajtó­erő néha bizony nagy se­gítség, szerintünk hajómo- dellnél azonban csak érde­kesség. A tőkesúly nagysá­ga és elhelyezése biztosítja azt a stabilizáló nyomaté- kot, mely megdőléskor a vitorlán levő szélerő billen­tő nyomatékét ellensúlyoz­za. A billentő- nyomaték tehát megszabja a vissza­billentő nyomatékot, vagyis a szükséges tőkesúly nagy­ságát és magassági helyze­tét. Itt persze közbeszól az is, hogy egy bizonyos vi­torlafelülettel lehetőleg mi­nél kisebb súlyú vízkiszo- rítású és merülésű hajót kell hajtani. A motor tehát nem növeli a stabilizáló nyomatékot, csak a vízki­szorítást növeli. Ez pedig nemkívánatos. A motor és a telepek súlyát a tőkesúly­ból le lehet venni, de akkor a tőke lejjebbnyúlásával tartani kell a stabilizáló nyomaték nagyságát. Ez a nyomaték fürdőkádban a modell megbillentéséveL a billentő erő és az erő kar­jának mérésével meghatá­rozható. Ez egyben válasz a tőke­súly kicsinyítésére tett kér­désére is. A geometriai ki­csinyítésről helyesen ír. Többi kérdéseire sorrend­ben később adunk választ. A „Balaton” vitorlás 1:2 ki­csinyítése szerintünk „ki­csi”. Valentin Ferenc, Ajka. Lapunk 10. és 11. számában a 2,5 cm*-es „Record” mo­torokkal kapcsolatban ki­elégítő választ találhat kér­déseire. Semmi esetre sem javasoljuk, hogy a motor vezérlésén módosítani pró­báljon. Minden motort el­adás előtt egy rövid üzemi próbának vetnek alá, s így vezérlési hibával motor nem kerülhet forgalomba. Az in­dítási nehézség valószínűleg gyakorlatlanságból adódik. Modellmotor szerviz nincs az országban. Egyéni kéré­sével forduljon a Modell­kísérlet! Intézethez (Buda­örs, Repülőtér). Sólyom Károly, Budapest. Lapunk 1959. 9-es (decem­ber) számában találhat meg­felelő kezdő zárttéri mo­dellt, mellyel akár verse­nyezhet Is a 35 cm-es kate­góriában. A modell neve Muslica—n. 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék