Modellezés, 1968 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1968. január / 1. szám

Pest megyei modellezőhírek! Vegyük sorba az 1967. évi megyei eredményeket! Kis közösségekről van szó, és közülük elsőnek a vitorláshajó- modellezőket említem, összekovácso- lódtak, egy célért küzdöttek: versenyez­ni és versenyezni! Nagy részük család­apa (hány szabad vasárnapjuk volt, azt nem lehet odahaza megkérdezni), a csa­ládi béke sokszor hajszálon íüggött. A verseny-időszak lezárult, télen többet vagyunk odahaza és az elmaradt mun­kát is részben pótolhatjuk. Az év emlé­kei felelevenednek az évzáró taggyűlés beszámolóin. A vitorlás kategória ver­senyzői 1967-ben 7 versenyen vettek részt és szoros küzdelem alakult ki ver­senyzőink és a „nagymenők” között. Hídvégi Balázs I., Nagy Pál II. helyezé­sével büszkélkedhetünk a területi és a Sportszerárugyár meghívásos verse­nyén. Nem akarok hálátlan lenni, mert nemcsak versenyzőink célratörése hoz­ta meg az eredményt a vitorlás hajó- modell kategóriában. A modellezési osztály ösztönző versenyszabályzata is Klub-alakulógyülés Nagykőrösön igen hasznosnak és eredményesnek bi­zonyult. Az Európa-hírű autómodellezőink mellett a megyei versenyzők összeha­sonlítása szerencsés lehetőség, de nagy­képűség lenne kiemelkedőnek nevezni eredményeinket. A megyei viszonyokat és az évek eredményeit összehasonlítva a szokottnál nagyobb léptekkel hala­dunk előre. Szerencsésnek nevezem a lehetőséget, hogy versenyzőink a MOM kupán nemzetközi rutint szerezhettek és nem kellett szégyenkeznünk az első ilyen nagyszabású versenyen. A bemu­tatkozásunk jónak mondható. Nem utolsósorban említem meg itt az orszá­gos bajnokság negyedik helyezettjét, Botocska Ferencet. A megyei titkár, Bálint Gyula külön dicséretét érdemelte ki a volt Pest me­gyei Modellező Klub a több mint 15 be­mutatón és 4 kiállításon elért kimagas­ló eredményért. A kiállításokat és be­mutatókat, melyeket 15 000 érdeklődő tekintett meg, az MHS egyéb rendez­vényeivel együtt szerveztük meg, sígy közös sikert arattunk. Eredményként mondhatom el, hogy megnövekedett az iskolai modellező-oktatás igénye, a KISZ és az Űttörő Szövetség kapcsolata a modellező klubbal kedvezően ala­kult. Növekedett a választék az iskolai oktatókat illetően, és végül összefoglal­va az előzetes tartalomjegyzékben: 30 fő ért el minősítést, átlagosan 4—5 ver­senyen vettek részt. Közülük négyen (Csizmánk Ferenc, Bácsi Sándor, Wer­ner János, Király Mihály) I. osztályú minősítést értek el 1967-ben. Egy másik érdekes adat: 12 fő csak egy alkalom­mal vett részt versenyen, és közülük minősítést senki sem ért el. A beszámoló végéhez értem: az 1967. évet magunk mögött hagytuk, és el­mondhatjuk, hogy küzdelmekben, sike­rekben bővelkedő esztendő volt. Az új évet új szervezeti formában kezdjük. A megyei modellező klub megszűnik, és helyébe a területen önálló városi, üzemi és községi szintű modellező klu­bok jönnek létre. Megyénkben elsőnek a Nagykőrös Városi Modellező Klub alakult meg dec. 1-én. Réti József MHSZ-titkár át­adta klubtitkári kinevezését Székelyhí­di Józsefnek, majd Székelyhídi elvtárs kinevezte a szakosztály-vezetőket, is­mertette a klub működési szabályzatát és az 1968. évi munkatervet. Sor került még a klub tanácsadó testületének meg­választására. Még annyit, hogy a klub 25 fővel alakult meg, és közös fenntar­tású a Nagykőrösi KINIZSI Sportegye­sülettel. Ezzel zárom soraimat, és kívánok minden kedves olvasónak boldog új­évet, erőt, egészséget, sok sikert. Vitkovics Miklós Kép egy Pest megyei rakétaversenyröl 2$obog $ános, az ifjú klubtitkár A Magyar Pamutipar modellező klub­jának központi helyiségét bizonyára so­kan megirigyelnék. Tény és való, hogy Újpesten a Deák utca 101. számú ház­ban valóban méltó otthonra találtak a textiles modellezők. Dobos sporttárs az éveket számítva fiatal, de a modellezők berkeiben már rutinos, közismert versenyzőnek számít. Bizonyára nem véletlen, hogy a nagy­múltú klub tagsága őt tisztelte meg bi­zalmával, amikor titkárnak választotta. Pedig a klubnak olyan régi tapasztalt tagjai vannak, mint Tóth István, több­szörös rekorder, Teizig Béla pamutgyá­ri üzemvezető, aki két évtizede tagja a klubnak. Egyébként Teizig sporttárs nevéhez fűződik, hogy az ország leg­szebb hajóit építi, Kocsis Tibor a spor­tolás mellett a fiatalok nevelésével, ok­tatásával is foglalkozik. Urbányi György szintén régi tag és régi repülős­ként ismerik. Most egyébként ritkáb­ban látogatja a központi helyiséget, mi­vel iskolai tanulmányai lekötik, dokto­rátusra készül. Szándékosan nem soroltuk fel mind a klubtagokat, azonban e néhány név említése is kiemeli, hogy nem akármi­lyen klubnak a vezetője Dobos János. — Nem szívesen nyilatkozom ma­gamról, az viszont tény, hogy erre az előlegezett bizalomra rá akarok szol­gálni. Minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy a téli hónapokat haszno­san töltsük és alaposan felkészüljünk a nyári nagy erőpróbára. Gondolom — vált át hirtelen — nem ilyen fiatal titkárt képzelt el a klub élén. Igaz ami igaz, korom ellenére már régi modellezőnek számítom magam. Tulajdonképpen már általános iskolás koromban a XVI. kerületi úttörőház­ban jegyeztem el magam a modellezés­sel. Versenyszerűen azonban csak 1963-ban álltam rajthoz. Egyik versenyt követte a másik, végül is ez évben be­teljesedett a vágyam. Nem akartam hinni a valóságnak amikor kihirdették az eredményt: a rádióirányításúban Budapest-bajnok lettem. Ez azonban a fiatal titkár sporttelje­sítményének még nem a csúcsa, ha­nem csak egyik állomása. Most társai­val együtt azon fáradozik, hogy a régi tapasztalt versenyzők mellett megfelelő számú és jó felkészültségű utánpótlás gárda álljon a második vonalba. Tar­tós és jó eredményeket csak úgy ér­hetnek el, ha hagyományaikhoz híven továbbra is szeretettel foglalkoznak a fiatalokkal. Egyébként a fiatal klubtitkár civil­ben elektroműszerész a Magyar Pamut­iparban. Munkahelyén állhatatossá­gáért, szorgalmáért, pontos és fegyelme­zett munkájáért ugyanúgy szeretik, megbecsülik, mint itt a sportkörben. Ezek alapján hadd zárjuk a beszélge­tést azzal: Csak így tovább Dobos sporttárs! A; E; Apróhirdetés Eladó 1 db VECO 35 tip. műrepülő modell-motor, tartozékaival. Bp„ VIII., Illés u. 22. Dániel, 333-004 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék