Modellezés, 1968 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1968. január / 1. szám

(tijini köszön tő írta: Réti Antal, ai MHSZ főtifkárhelyetteae Ismét lezártunk eg\ esztendőt, es ilyenkor célszerű szamot vetni a vég­zett munkával, leszűrni a tapasztalato­kat, szükséges elemzés alá venni ami előre vitt bennünket, és gyengeségein­ket, amelyek kijavítása a jövő sikerek biztosítéka. Az eredmények és hibák összevetésé­ből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy eredményes volt az 1967-es esz­tendő. Körrepülőink, autósaink, hajó­modellezőink a nemzetközi találkozó­kon a várt eredményeket hozták. Ki­emelkedő sportsikerek születtek az Aulómodellező Európa-bajnokságon, ahol két egyéni Európa-bajnoki címet tudhattunk magunkénak. A Körrepülő Európa-bajnokságon a sebességi kate­góriában kiváló eredménnyel szerepel­tek sportolóink. Egyéni versenyben ki­magasló teljesítménnyel első, második és harmadik helyezést értek el: Tóth Imre, Krizsma Gyula és Sebestyén Miklós, s csapatban is első helyen vé­geztek. Ugyanezen az Európa-bajnok­ságon műrepülő csapatunk is első lett. de igen szép eredmény a Team racing csapat harmadik helyezése is. Hajó­saink két második és két harmadik he­lyezésükkel az Európa-bajnokságon azt bizonyították, hogy felnőttek a nem­zetközi élvonalba. Az 1967-es év egyet­len világbajnokságán, a szabadonrepülő modellek kategóriájában elért második helyezés azt mutatta, hogy ebben a ka­tegóriában is kezdünk kikerülni a mélypontból. A hazai versenyek fejlődése elsősor­ban abban mutatkozik meg, hogy to­vább növekedett a versenyen részt ve­vők száma, ami egészséges jelenség és a modellezés életképességét igazolja. Bár több éves probléma, megnyugta­tóan 1967-ben sem rendeződött — nagy jelentősége ellenére — a rádió-távirá­nyítású modellezéssel kapcsolatos kér­dés, főleg anyagellátási gondok miatt. Csak az év utolsó negyedében sikerült e téren határozottabb lépéseket tenni, de ez önmagában még nem megoldás. Szükséges ebben a kérdésben további konzultációt folytatni majd az e kate­gória iránt érdeklődőkkel. Nem talált kellő megértésre a már többször felve­tett makett-modellezés bevezetésére irányuló törekvésünk sem, pedig e té­ren újabb tábort lehetne megnyerni a modellezésnek. A Magyar Forradalmi Munkás—Pa­raszt Kormány 1024/1967. sz. rendelete alapján az 1967-es évben megkezdtük a szövetség átalakítását, a Magyar Hon­védelmi Szövetség új szervezeteinek, klubjainak kialakítását. A határozat ki­hatással van a modellezésre, annak szervezeti egységeire vonatkozóan is. Megyei szinten eddig is működtek mo­dellező klubok, Budapesten a budapesti klubon belül két nagyüzemben volt ön­álló modellező klub. A jövőben bővül­ni fog a modellezés klubhálózata, és a budapesti, valamint a megyei klubok feladatában, szerepében, hovatartozásá­ban is szükségszerű konvekciókra ke­rül sor. Az igények és a lehetőségek figyelembevételével minden olyan he­lyen, ahol eddig klub, illetve életképes szakosztály működött, klubot kell lét­rehozni, önálló szervezeti egységként, ahogy ezt az új — ideiglenes — klub­szabályzat előírja. A megalakított, il­letve megalakításra kerülő kluboknak eleget keli tenni a nevelési, képzési és sportfeladatok terén — eddiginél ma­gasabb szinten — feléjük támasztott követelményeknek. A cél az, hogy mi­nél több fiatalnak biztosítsuk a model­lezés valamely ágával való foglalkozás lehetőségét, törekedve arra, hogy a klub szükségleteinek kielégítése, elsősorban a helyi erőforrások jobb kihasználásá­val a tagság öntevékeny kezdeménye­zésének és munkájában felhasználásá­val legyen megoldva. A továbbiakban is keresni kell azo­kat a változatos, a fiatalok érdeklődését felkeltő formákat, amelyekkel a mo­dellezők táborát szélesíteni lehet. Mint húzóerőt, tovább kell fejleszteni a minőségi sportot. A válogatott kere­tekben azokat kell foglalkoztatni, akik a legtehetségesebbek, az elmúlt évek során áldozatkészen dolgoztak a klu­bokban, szakosztályokban és hazai eredményeik biztosítékot nyújtanak ar­ra, hogy megfelelően tudják képviselni a modellező sportot a nagy nemzetközi találkozókon is. Az élsportolóknál, ke­rettagoknál eddigieknél fokozottabban kell törekedni világnézetűk, emberi tu lajdonságaik, gondolkodásmódjuk for múlására. szakmai képzettségük, fizikai állóképességük fokozására. Felkészíté­süknél alkalmazni kell az eddig jól be­vált formákon túl, azokat a tudomá nyosan megalapozott módszereket amelyekkel a fenti célkitűzések elérhe­tők. A világ élvonalában maradni csak úgy lehet, ha állandó kísérleteket foly­tatnak, tökéletesítik a versenyhez szük­séges technikát, törekednek a teljesít­mények állandó növelésére — gondo­lunk itt elsősorban a motorok teljesít­ményének rendszeres növelésére — ez­zel lépést lehet tartani a rohamos lép­tekkel haladó fejlődéssel. A modellezés jövőbeni kiszélesedése, az ifjúság nevelésében és felkészítésé­ben érdekelt állami, társadalmi és tö­megszervezetek az eddigieknél fokozot­tabb segítése több új lehetőséget fog a felszínre hozni; növekedni fog a feszí­tőerő, amely alulról szorítja majd az él­vonalban levőket; a helyet megtartani csak szorgalmas, kitartó munkával le­het, ezt mindig szem előtt kell tartani. Ezekkel a gondolatokkal kívántuk összegezni az 1967-es évet és egyben — az új év küszöbén — a jövőbeni célo­kat, tennivalókat is körvonalazni, mert szeretnénk, ha a modellezés kiszélese­désével az 1968-as évben az eredmé­nyesség is töretlen lenne. Elért sikereinket, a modellezés több­ezer aktivistájával, oktatójával, szak­osztály- és körvezetőjével értük el, a jövő feladatainak végrehajtásánál is elsősorban az ő áldozatkészségükre, ké­pességeikre, ügyszeretetükre építünk. Azonban a megnövekedett feladatok azt igénylik, hogy a jövőben ezen a téren is több új oktató, nevelő kapcso­lódjon be a modellezőképzés és -sport szervezetébe, vezetésébe, biztosítanunk kell felkészülésüket, képzésüket és rend­szeres továbbképzésüket, mert csak így tudunk eleget tenni a felénk támasztott követelményeknek. A modellezés minden társadalmi munkásának az új esztendőben kívá­nunk további munkasikereket, eredmé­nyekben gazdag boldog új esztendőt, erőt és egészséget. 3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék