Modellezés, 1972 (14. évfolyam, 1-12. szám)

1972. január / 1. szám

OSTÁOA Nagy. megtiszteltetés és öröm érte a magyar modellező sportvilágot, hogy az óév utolsó előtti napján Réti Antal, az MHSZ főtitkárhelyet­tese átnyújtotta a „PAUL TISSANDIER” diplomát dr. Beck Re­zsőnek, az MHSZ Model­lezési Osztálya veze­tőjének és Szász Alajos­nak. „Dr. Beck Rezsőnek, mint a CIAM tisztelet­beli örökös elnökének, aki 1957 óta aktív tagja a CIAM-nak. Hosszú ideig technikai titkára, elnökhelyettese, majd elnöke volt a nemzet­közi szervezetnek. Mint sportoló 1958-ban világ- bajnokságot nyert.” Idézzük a diploma szö­vegét. Szász Alajos, a model­lezők népszerű „Lojzi bácsija” a fiatalság ne­velése terén nyújtott ne­gyedévszázados kiváló munkájáért kapta a ran­gos nemzetközi kitünte­tést. A kitüntetetteknek ezúton tolmácsoljuk az olvasók és a szerkesz­tőség jókívánságait. Demeter János, Budapest A modellmotor-hajtórúd nagy fején levő hasíték az egymáson futó csap és csap­áigyfelület kenését segíti elő, amelyen keresztül az üzem­anyagkeverékből olaj jut a súrlódó felületekhez. Sátori Péter, Keszthely Csónakok és hajómodéllek impregnálásához is felhasz­nálható az ún. csónaklakk. Ennek azonban az a hátrá­nya, hogy száradása hosszabb időt vesz igénybe, és a por könnyebben megtapad a fe­lületeken. A csónaklakkot ma már mind jobban kiszo­rítják a különböző szinte­tikus alapanyagú lakkok, amelyek számos előnyös tu­lajdonságuk mellett könnyen is száradnak. Adonyi Balázs, Miskolc A mágnesirányítású lejtő- modellek főleg a Német Szö­vetségi Köztársaságban ked­veltek, ahol számos versenyt rendeznek ilyen modellekkel. Hazánkban is történtek már próbálkozások, de a mágnes­irányítású modellek nem ter­jedtek el. Ügy gondoljuk, hogy ennek fő oka elsősor­ban a megfelelő versenyzés­re alkalmas terep hiánya. Tiszai József, Budapest Elgondolása helyes, és az önbeálló gumimotoros lég­csavar alkalmazására mind hazánkban, mind pedig kül­földön történtek már kísérle­tek. E megoldás elsősorban a gumimotorban tárolt ener­gia kedvezőbb hasznosítását kívánja megoldani. A me­chanizmusok kialakítása azonban nagyon gondos mun­kát igényel, de kétségtelenül e feladat nem megoldhatat­lan. Ozmán Pál, Budapest A KRAFT rádióirányító berendezések árára vonatko­zóan tájékoztató adatokat tu­dunk adni a „Flug+modell- technik” c. modellező folyó­irat alapján. Eszerint a KP2- B kétcsatornás készülék ára 465 márka, a KP6-B hatcsa­tornás készülék ára pedig 1576 márka. A Graupner Su­per Nylon kétágú légcsava­rok ára mérettől függően 1,55—3,25 márka. * VELLA DIESEL-MO- DELLMOTOROK közvetle­nül a készítőtől. 1 ccm Ft 280,—, 1,5 ocm Ft 300,—, 2,5 ccm Ft 330,— darabonként. Cím: Budapest XXI., Rá­kosi Endre u. 39. ÜNNEPÉLYES DÍJKIOSZTÓ A modellező sport Budapest bajnokainak december első napjaiban ünnepélyesen ad­ták át megérdemelt tiszteletdíjaikat az MTS Bp. Tanácsa Váci utcai székházában. Meg­hívott vendégként jelen volt: Faj kos Aladár, az MTS Bp. Tanácsának elnöke, valamint helyettese, Kovács János, és Losonci Tibor, a módszertani oszt. vez. Megjelent dr. Beck Rezső az M.MSZ főtitkára és Opitz Nándor repülési osztályvezető is. Ciffra Lajos megnyitója után Krassó Ta­más számolt be az év eredményeiről és is­mertette a jövő évi feladatokat. Többek kö­zött elismerőleg szólt az ez évi sikerekről (autó, körrepülő és szabadonrepülő kate­góriák) és bejelentette, hogy jövőre ver­senysorozaton dől el az országos bajnoki cím minden kategóriában. Tehát fokozott jelentősége lesz a sorozatos jó, egyenletes szereplésnek! Kiemelte a modellezők bemutatókon való részvételét, s az augusztus 20-i vízikamevó- lon a Jövőben is részt vesznek. Bejelentette azt is, hogy 1973-ban Buda és Pest egyesí­tésének évfordulóján nagy ünnepségsorozat lesz, melyen modellezőink is szerepelni fog­nak! Ciffra Lajos átadja a vándordíját Ferenc Jánosnak Az 1971-es esztendő legeredményesebb mo­dellező sportolója büszke címet a repülőkategóriá­ban Dr. Egerváry Géza; a hajós kategóriában Werderits János; míg az autós kategóriában Ör­kényi Viktor nyerte el. Mindhármuknak továb­bi sikert kívánunk a ma­gyar modellezők nevében. Dr. Egerváry Géza Az év sportolói! Werderits János Örkényi Vikior 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék