Fraknói Vilmos (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 3. Monumenta Comitialia regni Hungariae 3. 1546—1556 (Bp., 1876)

A M AGY Ali TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGÁNAK KIADÁSAI. Kaphatók saját könyvkiadóhivatalában (Akadémia épületben) és minden könyvárusnál. ARCHÍVUM RÁKÓCZIÁNUM. II. Rákóczy Ferencz Levéltára, bel- és külföldi irattá­rakból bővitve. I. Oszt. Had- és belügy, szerkeszti Thnh/ Kálmán. I. köt. Rákóczi Ferencz fejedelem Leveleskönyvei, levéltárának egykorú lajstromaival 1703—6. XXVIII és 688 L — II. 1707 — 9. XXVIII és 656 1. — III. 1710-12. X és 747 Pest 1873—4. Mindenik kötet ára 2 frt. — IV. kötet. Gróf Bercsényi Mikló" levelei Rákóczy fejedelemhez I. köt. 1704—1712. Közli Thaly K. 1875. XII. és 764. lap. Egy utóirati táblával. Ara 3 frt 60 kr. — — II. Oszt. Diplomatia I. II. köt. Angol diplomatiai iratok, angol levéltárakból közli Simovyi Ernő. Pest 1871 — 73. 639, 642 1. Egy kötet ára 2 frt. TÖRÖK-MAGTARKORI TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. Első osztály: I. II. köt. Ok­mánytár a Hódoltság történetéhez Magyarországon Szilády Áron és Szi­lágyi Sándortól. I. II. köt. 1863. XXX és 458 és 480 1. \ frt. — — — III.—IX. köt. 1868—73. Török-magyar-kori Állam-Okmánytár szerk. és jegyzetekkel ellátták, Szilády Áron és Szilágyi Sándor. I,—VII. k. 1868—73. mindenik kötet 2 frt. — — — A kilencz kötet együtt megrendelve 15 frt. — — — Név- és Tárgymutató a Török-Magyarkori Államokmánytár I—-VII. köteteihez. Készítették Szilády Á. és Szilágyi S. 1875. 88 1. 60 kr. MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. (Monumenta Hungáriáé Historica). I. oxztáhf. Okmánytárak: (Diplomataria). I—XV. XVII-XXIV. kötet. 1857—1875. 8-rét. (A XVI. kötet sajtó alatt). Ára az eddig megjelent 23 kötetnek együtt megrendelve 40 frt. Tartalom: Magyar történelmi okm an y t á r, a brüsseli országos levéltárból és a burgundi könyvtárból. (1441 — 1652). Összeszedte s lemásolta H a t v a n i (H o r v á t h) Mi­hály. I—IV. kötet. (Monum. Diplom. 1—4. köt.) 1857—59. 895/s ív 8 frt. Magyar történelmi okmánytár, londoni könyv- é< levéltárakból 1521 —1717. Összeszedte és lemásolta Simonyi Ernő. Egy kötetben. (Monum. Diplom. 5. köt.) ] 859. 318 lap. 2 frt. Ár pád kori uj okmánytár. (Codex Diplom. Arpadianus cont.) Fejér Gy. Codex Diplomaticusának folytatása. Közaé teszi Wenzel G'usztá v. I—XII. kötet. (Monum. Diplom. 6 — 13. 17. 18. 20 22. kötet.) 1860—1874. 392 ív 28 frt. Alvinczi Péter okmánytára. (Diplom. Alvinczianum). Erdély visszacsatolása felett a magyar királylyal és megbízottjaival folytatott alkudozások történetéhez 1685—1688. Közzé tette Szilágyi 8 á'n d o r. 2 kötetben. (Monum. Diplom. 14. 15. köt.) 1870. 1. VI és 421 lap. II. 338 és LVIII lap. 4 frt. Pázmány Péter levelezése. (Codex Epistol. Petri Pázmány Card). Közzé teszi F r an kl Vilmos I. kötet. 1605—1625. (Monum. Diplom.- 19. kötet). 1873. XXV és 461 lap 3 frt. 0 kmánytár I. Rákóczy György svéd és franczia szövetkezéseinek törteneté­hez. 1632—1648. Szerkeszté és jegyzetekkel ellátta Szilágyi Sándor. K<ry kötet, (Monum. Diplom. 21. kötet.) 1873. IX és 491 lap. 2 frt. Okmánytár II. Rákóczy György diplomácziai összeköttetéseihez. (1648 — lfi^O.) Szerkeszté Szilágyi Sándor. Egy kötet. (Monum. Diplom. 23. kötet.) 1874. VII és 740 lap. 3 frt. A két Rákóczy György fojedelem családi levelezése 1632 — 1660. Szerkeszté­Szilágyi Sándor. Egy kötet, két fényvéseti hasonmással. (Monum. Diplom. 24. kötet). 1875. XII c's 644 lap. 4 frt. MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. (Monumenta Hungáriáé Historica.) JT. c»ziáh, hók. (Scriptorés) I—XIII. XV—XX. XXII-XXIII. 1. 2. fele. XXIV—XXVII. és XXXII. kötet. Egy a VIII. kötethez tartozó póftüzettel. 1857—1875. 8-rét. (A XIV. és XXI. kötet ajtó alatt.) Ára az eddig megjelent 27 kötetnek együtt megren­delve 48 frt. Tartalom :

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék