Móser Zoltán: Az ősök udvarában - válogatott tanulmányok (2001)

Móser Zoltán egyike azoknak a kuta­tóknak, akik szívós kitartással, konokul dolgoznak immár évtizedek óta azon, hogy a magyarság kultúrájának a folklór, a néprajz, a régészet és a művészettör­ténet határmezsgyéjén lévő értékeit fel­kutassák és az érdeklődők számára mű­vészi fényképekben és tudós tanul­mányokban egyaránt felmutassák. Ku­tatásai során újra meg újra azt a kérdést járja körül: a magyar műveltségben ho­gyan olvad egybe keleti hagyomány és nyugati műveltség, mit hoztunk keletről, és mit kaptunk nyugatról? Figyelme az egész magyar nyelvterületre kiterjed, tanulmányai térbeli határok nélkül a (ré­gészeti leletként talált) székesfehérvári füles merítőcsészétől a magyargyerőmo- nostori templom domborművéig, az esz­tergomi középkori pillérfőtől a páva­szimbolikáig, a krasznai templom ka­zettás mennyezetétől a ló-ornamensekig a teljes magyar kultúra és művészet kin­cseit felölelik. Több tanulmányterületet érintő eredményeinek különös aktuali­tást kölcsönöz a század- és ezredfordu­ló, a kereszténység felvételének millen­niuma, valamint az Európai-közösségbe való belépésünk közeli dátuma, mely mind sürgető erővel veti fel saját érté­keink jobb megismerésének és felmu­tatásának a szakszerűségét, valamint an­nak a kérdésnek a megválaszolását, hogy kik vagyunk, és hova tartunk? Dr. Vargyas Lajos

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék