Mozgó Világ, 1979. január-december (5. évfolyam, 1-6. szám)

1979 / 1. szám

Munkatársaink: ALEXA KÁROLY 1945-ben született. Az ELTE-n szerzett magyar-történelem sza­kos tanári diplomát. A Mozgó Világ felelős szerkesztő-helyettese. Mintegy tíz éve publi­kál kritikákat, tanulmányokat. BEKE LÁSZLÓ 1944-ben született Buda­pesten. Az MTA Művészettörténeti Kutató Csoportjának munkatársa. írásait rendsze­resen publikálja a hazai művészeti folyó­iratokban és önálló kötetekben. BÓKKON GÁBOR 1934-ben született Budapesten. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola ütő főtanszakán érettségi­zett, majd a konzervatóriumban végezte tanulmányait. 1974—1977-ig a 25. Színház zenei munkatársa. A Magyar Ifjúság, az Élet és Irodalom, a Rádió mutatta be verseit. Egyéb publikációi: Népszabadság, Népszava, Magyar Nemzet, Új Tükör. Alkalmi és zenei munkákból él. BUKTA IMRE 1951-ben született Mező- szemerén. Autodidakta művész. Számos kollektív kiállításon vett részt. 1978-ban szerepelt a fiatal magyar művészek párizsi bemutatkozó kiállításán (Grand Palais). Budapesten a Stúdió Galériában 1978-ban önálló kiállítása volt. 1977 óta Szentendrén él. CSONGOR ANNA 1951-ben született Bu­dapesten- 1974 óta Pesterzsébeten dolgozik. DIÓSI ÁGNES Budapesten született. Szak- képesítést tanítóképzőben, főiskolai okleve­let marxista esztétikán szerzett. Volt gyerek- könyvtáros, üzemi népművelő, nevelőtanár szövőgyári leányotthonban. Művészetpeda­gógiai kísérletet folytatott tanyai gyerekek­kel, részt vett kulturális témájú szociológiai kutatásokban. Szakcikkei, tanulmányai, gye­rekkönyv-recenziói jelennek meg szakfolyó­iratokban. Jelenleg antiszociális fiatalokkal foglalkozik. KÁROLYI ZSIGMOND 1952-ben szüle­tett. 1975-ben végezte el a Képzőművészeti Főiskolát festő szakon. Budapesten él. KORNIS MIHÁLY 1949-ben születetfBu- dapesten. 1973-ban színházrendezői diplo­mát szerzett, főiskolás korában több dara­bot rendezett a kaposvári színházban - azóta nem foglalkozik színházzal. Első írása a Kortársban jelent meg 1976-ban. További publikációk: Élet és Irodalom, Kort ár s, Mozgó Világ. LÓSKA LAJOS 1951-ben született. 1975- ben végzett az ELTE magyar-művészettör­ténet szakán. 1974 óta jelennek meg írásai a Napjainkban, a Népszabadságban, a Művé­szetben, a Palócföldben és a pozsonyi Iro­dalmi Szemlében. A Művészet című folyó­irat munkatársa. MOLDOVÁN DOMOKOS Erdélyben a mezőségi Sajóudvarhelyen született, 1945 óta él családjával Budapesten. Egyszerre járt az ELTE néprajz szakára - ahol művészet- történetet is hallgatott -, s a filmfőiskolára. Egyetemi diplomadolgozatát saját kutatásai alapján Magyar Naiv Művészekről írta, ha­sonló címmel tízrészes, színes tv-filmso- rozatot is rendezett. Kecskeméten az 1976- ban megnyitott Magyar Naiv Művészek Múzeumát ő alapította. A MAFILM ren­dezője. Legutóbbi dokumentumfilmje, A halott látó országos vitákat kavart. NÁDAS PÉTER Budapesten született 1942- ben. Egy ideig fotóriporterként, majd új­ságíróként dolgozott. Elbeszéléseit és no­velláit az Üj írás kezdte publikálni 1965- ben. 1967-ben A biblia, 1969-ben Kulcske­reső játék címmel jelent meg novellás kötete. 1977-ben Egy családregény vége című regé­nyét adta ki a Szépirodalmi Könyvkiadó. Színházi tárgyú esszéket ír a Vigília című folyóiratba. Jelenleg a Gyermekünk című folyóirat olvasószerkesztője. OSZTOJKÁN BÉLA 1948-ban, született Csengeren. Első publikációja az Új írásban jelent meg 1977-ben, azóta az Új Forrás, Napjaink, Új Tükör, Magyar Ifjúság, Ifjú­sági Magazin, valamint a Mozgó Világ kö­zölte írásait. RÓZSA T. ENDRE 194S-ban született. Magyar-francia és filozófia szakon végzett. Jelenleg a Magyar Rádió munkatársa, ahol kulturális műsorokat készít. Különféle té­makörökben publikál kritikákat és tanul­mányokat. SÁROS LÁSZLÓ 1947-ben született Jász­berényben. 1971-ben építészmérnöki diplo­mát szerzett a BME-n. A SZÖVTERV-nél dolgozik tervezői beosztásban. Fényképe­zéssel gimnazista kora óta foglalkozik. SW1ERKIEWICZ RÓBERT 1942-ben szü­letett Pécsett. 1967 óta Magyarországon tíz egyéni kiállítása volt. Szerepelt müveivel külföldön is (Róma, Ljubljana, Krakkó, Segovia, Helsinki, Stockholm, Béc?, Berlin). SZKÁROSI ENDRE 1952-ben született Bu­dapesten. Az ELTE magyar-olasz szakán végzett. írásai a Jelenlétben, a Magyar Hírlapban, a Mozgó Világban és más folyó­iratokban jelentek meg. A Mozgó Világ olvasószerkesztője. TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS Kolozsvárott született 1948-ban. Klasszika-filológiát ta­nult Bukarestben, filozófiát Kolozsvárott. 1974-ben a Szövegek és körülmények című tanulmányantológiában szerepelt, 1975-ben jelent meg esszékötete A teória esélyei címmel, 1977-ben az általa gondozott Deseartes-kiadás. 1972-78-ig az Utunk belső munkatársa volt, 1978 augusztusától Budapesten él. VAJDA KORNÉL 1946-ban született Szombathelyen. Az ELTE magyar-könyv­tár szakán végzett 1971-ben. Első írását a régi Kritika közölte. Kritikái, recenziói 1971-től jelentek meg a Filológiai Közlöny­ben, a Kortársban, Új írásban, Tiszatájban. A Könyvtártudományi Módszertani Kör- pont munkatársa. VÁRNAGY ILDIKÓ 1944-ben született Budapesten. 1967-ben végezte el a Képző­művészeti Főiskola szobrász szakát. Kilenc egyéni kiállítása volt. A Kassák Klub gyer­mekfoglalkozásait vezeti. ZALÁN TIBOR 1954-ben született. Abony- ban és Pesten él. Szakképzettsége: magyar­orosz szakos középiskolai tanár: jelenleg írásaiból él. Folyóiratokban 1974 óta pub­likál, első verseskötete megjelenőben. A Kosmos költői: FRANCO BELTRAMETT1 költő, festő-építész, 1937-ben szüle­tett. Svájcban, Olaszországban, Franciaországban, Angliában, Japánban és Kaliforniában él. JOANNE KYGER 1934-ben Vallejóban Kaliforniában született. Élt Kínában, Japánban, Indiában, Európában, New York City­ben. Jelenleg Kaliforniában: Bolinas szigeién él. BILL BERKSON, 1939-ben New Yorkban született. A Dylan Thomasról elnevezett költői verseny díjazottja, a Big Sky nevű folyóirat szerkesztője, s a Jack Kerouacról elnevezett Megfosz­tott Költészet iskolához kapcsolódik. Járt Európában, Mexikó­ban, Latin-Amerikában, Délkelet-Ázsiában, jelenleg Kaliforniá­ban Bolinas szigetén él. REIDAR EKNER a stockholmi írószövetség elnöke. Hazájában az ő érdeme, hogy megismerhették Kerouac, Ginsberg, Levertov, D. H. Lawrence nevét. Vendégtanára volt a Berkeley Egyetem­nek. Számtalan európai meghívásnak tett eleget. NANAO SAKAKI, költő, énekesnő, látta egy atombomba rob­banását, s ettől az időtől egy másfajta életmódot választott: meg­alapította a Su-wa-no-se Negyedik Világ kommunát, amelyről .filmet is készített, a filmben szereplők között találjuk Allen Ginsberget is. Filmjét a fesztiválon nagy tetszéssel fogadták. A Japán hegyekben él, s az új underground-mozgalom vezére: lelke. SJOERD KUYPER, 1952-ben született költő, publicista. A Fizz Subvers Press munkatársa, 1973 óta publikál. Gyerekverseket, prózát is ír. DEDINSZKY ERIKA Magyarországon született, 1957 óta Hol­landiában él. 1973-ban Párizsban a Magyar Műhelynél adták ki első verseskötetét Gyógyfüvek, beszélő állatok címmel. Somfa címmel 1975-ben hollandul Haarlemben jelentek meg 1962-75 között írott versei. Ugyancsak hollandul Dedinszky fordításában jelent meg Weöres, Pilinszky, Csoóri, Oravecz, Tolnai, Bakucz, Vitéz költeményeinek válogatása. Jelenleg az Európa Kiadónak egy holland költői antológián dolgozik. A kortárs magyar mű­vészet hiteles képének kialakításán fáradozik Hollandiában. PETER SHERWOOD 1948-ban született. 1970-ben végzett a londoni tudományegyetemen (University of London), ahol a School of Slavonic and East European Studies-ban, az Egye­tem Szláv és Kelet-európai Intézetében 1972 óta magyar nyelvet, irodalmat és általános nyelvészetet tanít. Általános és magyar nyelvészettel angol-magyar kulturális kapcsolatokkal, a magyar irodalom angol nyelvű tolmácsolásával foglalkozik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék