Mozgó Világ, 2003. július-december (29. évfolyam, 7-12. szám)

2003 / 7. szám - -RÓL, -RŐL - Molnár Gál Péter: Az ipari termék leírása: Az operaház fantomja - Madách Színház

a legfontosabb dalszerző volt a husza­dik századi Amerikában. És Dylan meg­hívta Casht, hogy duettet énekeljenek egy olyan dalban, amit egyedül már föl­vett. Öngyilkosság, mert Dylan termé­szetesen nem egy hangfenomén, a véz­na kis hanggal kiállni a férfias, dús or­gánum mellé értelmetlen kockázat. És mégis: Bob Dylan olyan alázattal dolgo­zik Cash mellett, hogy le a kalappal. Van egy pillanat, amikor véletlenül ket­ten más szöveget énekelnek. Dylan gyorsan lehalkítja a hangját, hagyja, hogy a Cash-féle változat maradjon. Nem lényeges a különbség, de mégis Dylan a szerző, joga volna tiltakozni. Eszében sincs. Régi történet, régi hősökkel. Talán keseregni sem érdemes amiatt, hogy a mai slágerlistákon nem ilyen kaliberű alakok szerepelnek. Wanted Man. The Very Best of Johnny Cash. Sony, 2000. Molnár Gál Péter Egy ipari termék leírása: Az operaház fantomja Bemutatták Az operaház fantomja cí­mű Londonban (1986) készült amerikai Broadway-musicalt. Valószínűen a ma­gyar színháztörténet előadásrekordja lesz, évekig műsoron marad. A bemuta­tót megelőzően már a szeptemberi elő­adásokra is fogyóban voltak a jegyek. A színház jó munkájához amerikai gya­korlatú promóció társult. A siker gyászt hozott a színházművé­szetre. Gazdagodtunk egy szórakoztató­ipari termelőüzemmel. A színház - beté­ti társasági taggá csikart - társulata nyújtogathatja üres sapkáját a körút sarkán: vagy belekerül néhány év múlva a következő produkcióba, vagy éhen hal. Az előadás plakátja a Madách Szín­ház partecédulája. Bevégeztetett. A kö­zönség felcsigázottsága és föltehető fo­lyamatos támogatása örvendetes tény, egyszersmind a Madách Színház elmúlt ötven évének végét jelenti. Ami ezután következik, az már más intézmény lesz. Westend a körúton. Broadway-színház a VII. kerületben. Ejthetnénk érzelmes emlékkönnyeket, miszerint itt volt ro­busztus humorú Dulszka asszony Day- ka Margit, Tímár József itt tetőzte be diadallal életművét, és lett a színház- művészet Sarastrója, Kiss Manyi itt ámította a közönséget áradó emberis­meretével és tévedhetetlen biztonságú tragikai erejével, komikai vénájával, Tolnay Klári itt volt a magyar színház grande dame-ja. Amit ezentúl Madách Színháznak hívnak, csupán névrokona az eltávozottnak. A Madách nem a Káro­lyi István és Pünkösti Andor Madách téri Madáchának volt a folytatása. Ré­vai József alapította ellen-Nemzetinek 1951-ben. Az évadvéggel-színházvéggel záruló Madáchinak a továbbiakban nem lesz köze ahhoz a színházhoz, ahol Bozóky István megrendezte az Éjjeli menedékhelyet Tímár Józseffel, Day- kával, Tolnayval... Soós Imrével (1956), ahol Pártos Géza még életében igazat szolgáltatott Füst Milánnak a Boldogta­lanokkal (1963), a Negyedik Henrikkel (1964), a költő elholtát követően a Catullusszal (1968), ahol Ádám Ottó megrendezte az Anna Frank naplóját (1957) és Bródy A medikusát (1959), ahol Gábor Miklós-Vámos László Ham- letje volt musicalsiker (1964), ahol Ke- rényi Imre - a színház jelenlegi igazga-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék