Mult és Jelen, 1843 (3. évfolyam, 1-104. szám)

1843-01-03 / 1. szám

„ . . ... . . . „„nullái «délvi hírlap mind.-,, hetei, heisrer: kedden és pénteken. Félévi előfizetés helyben 5 Hi. 11 hr. n' „Magyar Gyermehbar/.ltnl“ f, rfl. e/.l >hm Megjelenik e históriai es p ; j; jis ,ii;a az .-tíí nyomtatott sortéi a' io-dikig, 20 hr. azontúl minden sor Mindennémü hirdetések hözreboctatasaért a felvetői, s cgysziii kuhus .uya y o kiadásért fiz elßö díj nalt felét tocll fizetni« 3 kr. ezüsÜícJi : in a s o d i k és h a i' »11 a <1 » k Iioloz§vür J «im narius *5. — If-'SÖ SZsIIEI. I. Honi tudósítások. II. Külföldi tudósítások. Napi események. I. tudósitások. Lj tivi tisztel li t? ti é s. Kolozsvár Januar. l-söjén. Az esztendő első napján szokott tisztelliedéseli és hazafi idvez- JéseU az c’ részben bevett rendtartás szerint végbementek. Minden vallásbelieh templomaiban, császár és király ő Felsé­ge becses életéért, hoszszu boldog uralkodásáért, valamint a íeís. uralkodó házért buzgó könyörgések emelkedtek-fel az egek urához. A’ kir. kormányszék, országos KK. és RR. va­lamint minden más egyházi és világi testületek, ö felsége ■személyese és teljeshatalmu kir. biztosa báró józsika János ur ő excjánál, a’ népeit boldogító legjobb fejedelem iránt hódoló jobbágyi méjj tiszteletöket, s tiszta kebelből származó hazafi buzgó óhajtásaikat bemutatták. — Kinevezések. Az erdélyi fels. kir. kormányszék, csík­szentkirályi Bors Gvörgy kolozsvári pénztártisztet, a’ tar­tományi pénztár ellenörjévé, mint a kolozsvári pénztár fel­ügyelőjévé s kormányszéki dijpénztárnokhá 3 malomfalvi Szász Fere n ez n.szebeni pénztártisztet pedig, liquida- torrá méltóztatott kinevezni. — Lutsch Fridiik I\ Szó­beliben a’ kir, kamarai számoltató hivatal tanácsnoka, oda­való számvevőnek neveztetett-hi. Olvasóinkhoz az újév kezdetén. Ilii lapunk irá­nya és modorja t. ez. olvasóink elölt eléggé ismeretesek, a- zok a’ beállóit új cvben is — melyet szívünkből ídvczltink ér­demes olvasóinknak —- legkisebb változást sem szenvednek. Hogy külső formájára nézve a’miénk is a’többi magyar lapokhoz szabta magát’s igy másodrétben jelcnik-meg,czt több felöl lett íel- szólitatásunk következéséül tettük, azért nem akartuk magun­kat egy úgyis nem lényeges dologban hülönczhödésscl vádoltatás- nak kitenni. Külső alak legyen hoszszu vagy kurta, mindég) 3 ló- dolog a’ tartalom, ’s hogy e’ részben lapunkat ez új évben is jobbá tökéletesbé tenni ’s igy olvasóink kegyét megnyer­ni igyekezendünh, ezt innepélyesen Ígérjük. A!kotmányos ha­ladás lesz ezután is a’ hont illető napi kérdésekben jel- szavunli3 a’ külföldi tudósításokban pedig főtörekvésünk, a’ napi történeteknek lehetőségig liiv képét adni t. ez. olvasó­ink elibe, s azokat ezután is újság magyarázó czihkehkel és históriai viszszatekintésekkei világositándjuR: átaljában a’ külföldi tudósításokat czélszerüleg megválasztva, azokra mint a’ hírlapi olvasás egyik ló és érdekes ágára, különös gon­dot Kívánunk fordítni.-— A mi végre ez évben kezdett ,,Ma­gyar Gyermekbarátot“ illeti: ennek szükséges, hasznos vol­táról szólam, midőn jelenkorunk egyik fökérdése és ügvea’ népnevelés, feleslegesnek tartjuk, a’ gyermeklápra bíz­zuk, hogy szóljon maga mellett. (Egy külön nyilai hozat a Magyar Gyermekbarát ügyében, hely szűkéért csak a' jövő számban h özö l téthét ill.) Ország'gyiilési hiteles teadósitásoh. A’ decemb. ló-kán tartott száztizén k ilene zedik országos ülésben, a’ mult ülési jegyzőkönyv megállitatván, elnök ö nagymlga jelenti, hogy: az itélömesterek felhozták tisztába íeirva mind a mult ülés 508-d. száma alatti határozat követ­keztében az országgyűlése meghoszszabbitását kérő, mind pe- ö’ 115-d. ülés 470-d. száma alatt tett határozat nyomán ik- tári gr. Bethlen Domokos kérelméhez képpest készített alá­zatos feliratokat és kísérő tudósításokat 3 melyek öszveol- tásuk után szokott módon aláírattak, a’ három nemzet pecsétjeivel lepecsételtetteli és egy küldöttségnek átadattak, hogy azokat lúr. biztos ö nagymlgához elvivén, a’ KH. és RR. tisztelete nyilvánítása mellett hérje-meg az ó Felsége atyai kegyes szí­ne elibe leendő juttatásuk iránt. Mely fennebb érdeklett küldöttségbe következendő tagok neveztetteh-ki, u. rn. fő­tisztek hözzül: gr. Kernes János, Gál József, a’ kir. hi­vatalosok közzül: Lészai Lörincz, gr. Kálnoki Dénezs , a’ vármegyei követek közzül: b. Wesselényi Ferencz, Ra- ternay Antal,a’ székely székek követei közzül: Nagy '1° jSe^’ ^ia^iS Ferencz, a szász székek követei közzül: Schwarz János, Löw János, a’ taxalis beíveli köve­tei közzül; Topler Simon, Jahabb Bogdán. Olvastatott A) A’ rendszeres bíráló - biztosságnak ns szász nemzet' részéről béodott némely kivánatok iránti tu­dósítása, melyek a’ következendő!! : hogy t. i. a) A' szász sze­llek és vidékek főtisztjei is hivattassanah-meg az országgyű­lésére, mint a’ magyar és székely törvényhatóságok f'ötiszt- jc 13 b) A’ kir. hivatalosok száma a’ követekéhez leszállittat- ván, a’ kir. hivatalosok kinevezésében a’ szász nemzetre, és szélesebb nemesi birtokot bíró szász közönségekre is illő te­kintet forditassék, ’s végre c) Hogy minden szász szabad kir. városoknak, ’s külön törvényhatóságokkal híró szász me­ző városoknak, is külön külön hét követ küldése engedtes- séh-meg. Minthogy pedig ezen kivánatok, az országgyűlésé­nek törvény útjáni újabb elrendezését igényük: határozattá lön hogy: adasséll-át ezen tudósítás záratékával egy ült, a' közigazgatási tárgyuk kidolgozására kinevezett rendszeres bizottmánynak tárgyalás \ égett. B) Olvastatott kincstári titohnoh Sófalvi Eleknek a- zon kérelmére nézve—melynél fogra „Institutiones juris metallici“ czimü munkájából, 100 példányt a’ Rendeli közötti kiosztás végett oly' czélból ajánlott, hogy azok áraiból bejövő pénz-öszveg liözhasznú czél- ra forditassék— tett véleménye a’ bíráló biztosságnak, melyre határoztatott: hogy a’ biztosság véleményével mege- gyezöleg találtasséli-meg országos - elnök ö nagy mlga az 1- ránt, miszerint azon 100 példányokból egyet, az ala[)itan- dó nemzeti muzeum számára megtartván, eszközölje a’ töb- bineli illő áruk lefizetése melletti kiosztását; meghatározván egyszersmind, hogy a’ bégyülendö ’pénzbeli mennyiség a’ ne­vezett muzeum alapja gyarapítására forditassék. C) Olvastatott továbbá izraélita Yvojtitz József kérelmé­re tett következő jelentése a’ biráló biztosságnak; Nagymlga 1. b. országos - elnök úr! Tekintetes Karok és Rendek! Izraélita Wojtitz József a’ teh. KKhoz és RRhcz inté­zett kérelmében előadván, hogy ámbár minden ország egyik főbb czéljának keli lenni kereskedését minél virágzóbbá ’s terjedelmesebbé tenni, ’s ez által a’ polgárok vagyonosodá- sát előmozdítani: még is a’ szabad kereskedést gátló akadá­lyok elhárítására oly kevés figyelem forditatik, hogy nem csak más idegenföldi kereskedőknek, hanem a’ hérelmes- neh is, ki e’ hazában 50 éveket meghaladó folytonos keres­kedése által számtalan hazafiaknak tett erényes szolgálata után honosíttatván, M.Vásárhelyit állandó és nyilvános árui- hatási jogot nyert, a’ fels. udvarnak 1 828-b. fehr. Qröl 31)3 szám alatt költ rendelése nyomán, országgyűlésen kívüli i- dőben boltot nyitni tilalmaztad!;, s ez által az omlók csö- diilése megszoríttotva , a’ vásárlók nagy procentes portékák­ká] kéntelenek szükségeiket pótolni; ugyan azért kéri a' ezé- hohban pontosuk egyedáruságot eltöröltetni, ’s nemcsak a’ kérelmesnell, hanem bárki más becsületesen élni igyekezo- neh megengedni, ha e’ nemes hazában akárholott is keres­kedni akar, azt minden akadály nélkül tehesse. Melv kérel­mét a’ biztosság megvizsgálván, nem ereszkedve ez úttal a‘ czéholl eltörlése, mint ezen bizottmány köréhez nem tarto­zó kérdés vizsgálatába: méltányolja a’ kérelmes kérése azon ágát, miszerint út nyittassák többeknek a’ kereskedés mint a honi ipar előmozdítása főbb eszköze szabados fólytatásá- ra, hogy ezáltal is a’ hazafiak egyesek általi zsarolása hilte- riiltesék 3 annálfogva oly atyaliságos ajánlással véli 0’ fels. kir. föhormányszéhneh átadandónak , hogy ha hérelmes a- zon köteleztetéseknek, melyeknek bár mely keresliedést nyi­tók alá vannak rendelve, eleget tészen, ne terheltessék ne­ki az itteni bóítnyitást, s minden időbeni árul hatást, anny i­val inkább megengedni, mivel ezáltal azok is, kik talám eb­ben akadályozni kívánnák, a’ közönségre annyira jótékonyul ható verseny - pályára, mi nélkül a’ kereskedés zsarolássá vá­lik, lesznek felszólítva, alázatos tisztelettel maradván a’ Telt. Karoknak és Rendeknek alázatos szolgája Kolozsváron Stee.' 10*k, 1842. Gr. Nomes János m. k.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék