Mult és Jelen, 1844 (4. évfolyam, 1-105. szám)

1844-01-02 / 1. szám

Kftlozsvártt« 1# DLT Kedd Jan. 3-t FM4. ?í 7fi S JELEN ERDÉLY i HÍRLAP. alapija és szerkeszti S2IIjÁ(3YI FERESC5B PROFESSOR. BT EGYEDIK BSZTBMDö 1944. EI/ SŐ FÉLÉV J a ii ii a i* i ii s —-juni u s. Megjelenik e’ históriai és politikai eritci-yi hírlap minden heten kétszer, kedden es pénteken. .Viliit és Jelen \ mellék lapja a Hfon és littlFÖIíl és a' Iff», gyár Gyermekbarát (hetenként négy iv) felévi dija í»-!iat rft. ezüstben; — 95ult és Jelen ’s melléklapja IBon és Biislföid csak magára (hetenként há­rom iv) helyben félévre »-öt rít. postán .> rft. S3 Itr. ezüstben. Magyar Gyermekbarát csak magára, helyben S-e«y> rft JO kr. postán 2-két rft. ezüstben. Minden cs. k. postán lehet előfizetni; különben a' pénz biztos alkalomtól is béküldheto. — Mindennemű hirdetések közrebocsátásáért a’ felvétel, s egyszeri kiadás dija az i-so nyomtatott sortól a’ to-kig 2o k r. azontúl minden sor 3-bárom krajezár ezüstben: második és harmadik kiadásért az első díjnak felet kell fizetni. — ERDELY ÉS MAGYARORSZÁG. 0 Uj évi ÍÍSZtcIliCdéS. Kolozs­várit januar. 1 -jen. A’ felderült új eszten­dő első napja hálaadásnak és tisztellkedésnek vala szentelve. Méltán élénlt hála érzetével dobog keblünk, midőn a’ végetlen jósága Isten, a’ mait év folyamatában kis hazán­kat minden rosztól , és Ínségtől megoltalma- zá, valamint dicsőségesen uralkodó Fejedel­münk Császár es apostoli Ki­rály Ö Felség'C becses életét is meg­tartotta. —- Minden vallásbeliek szentegyhá­zaiban buzgó és ahitatos könyörgések emel­kedtek az egek urához a’ népeit boldogító , legjobb Fejedelem életéért, állandó boldog­sággal uralkodásáért, és fényes házának ké­ső századokig virágzásáért. A’ kir. kormány­szék érd. k. püspök nagymlgu Kovács Mik­lós ur ő excjától, a’városunkon lévő katona tisztikar Stahel Károly és Gallbrunn Ad á m tábornokok ő ml gok tói vezetve, minden más nagyobb és kisebb hivatali testületek, Ko- lozs -megye tek. tisztsége, Kolozsvár városa tek. tanácsa, és választott, esküdt közönsé­ge, a’ különböző egyházak papjai, minden oskolák professorai innepélyes diszmenettel megjelentek ő Felsége személyesénél, kir. kormányzó nagymlgu gr. Teleki József ur ö excjánál , hol á’ tisztelt püspök ur ő excja a’ köz háládatosság, alattvalói hivség, kötelesség érzést, 's ezekből folyó legtisz­tább óhajtások tolmácscsa volt, mely hazafi buzgó érzések nyilvánítását kir. kormányzó ő excja fogadván, azoknak ő Felsége Kirá­ly i széke elibe juttatását ígérte. A’ jelenlé­vő számos gyülekezet háromszoros harsogó ,,éljen“ kiáltással viszonozd a’ haza atyjáért kifejezett hazafi idyezlést. A’ városunkon lévő országos rendszeres bizottmány tagjait végre országos elnök nagymlgu b. Kemény Ferenc« ur ő excja vezette-fel kir. kor­mányzó ő excjához. Kolozsvári iíjsáR-ok Műit é­VI utolsó szamunkban röviden érintettük, a’ zsvári kereskedő oskola nevendékeinek inb. 2ö-k a’ kir. lyceumban tartott nyil­vános próbatételét. Ezen oskola ezelőtt 3 évvel az ideváló, ’s egy ilyen intézet szük­ségét érző kereskedői kar buzgósága és ha­zafi adakozása által jött-létre. Annak jelen­legi tanítója kereskedő Lederer Eduárd úr löo ezüst rft évi fizetéssel, és szabadszál­lással. A’ tanítás órái vasárnapokon tartat­nak. — A’ növendékek két osztálybeliek valá- nak. Az első osztályban voltak 17-en, kik megvizsgáltattak a’ számolásból, portékák és pénz ismeretéből, jelesen a’ mi az ausztriai birodalomban járó pénznemeket illeti. — A’ második osztályban lQ-en próbát adtak a’ számtanból, kereskedési irományokból, vala­mint pénz és portékák ismeretéből. A’ szá­mos és díszes hallgató közönség valamint a’ tanító szorgalmatosságát, és buzgó fáradozá­sát, itgy a’ nevendékek által adott pontos és értelmes feleletből kivilágló szép készületet és ismereteket illő dicsérettel méltányláj á- taljában a’ próbatétel eredményét kielégítő­nek kell nyilvánitni. Azt azonban nem hall­gathat juk-el, miszerint bámultunk hogy ke­reskedő oskolában tanított tárgyak közit a’ német nyelvnek hírét sem hallottuk. Ma nem hogy kereskedő, de házaló, sőt tám ószerá- rus sem lehet valaki, a’ német nyelv alapos ismerete nélkül. Ha né talán e’ nagy fogyat­kozás költség nem létének tulajdonítható: le­gyen szabad reméllni, hogy a’ közjó és ha­szon előmozdítása iránt nemes részvétet, és szép áldozatot tanúsító kolozsvári kereske­dői kar utánpótlólag segitni fog az emlí­tett érezhető hijányon. —- — Mult évben ta- vaszszal értesítettük volt olvasóinkat egy vá­rosunkon létező, ’s akkor még kevéssé is­mert muzsikai egyesületről, a’ házi zenekör- röl, mely az egyházi, és színészi muzsikától egésszen különváló, úgy nevezett kamarai hangmüvek lehető kimivelését tüzte-hí ezé- íul, egyszersmind alkalmatosságot ad a’ nö­vendékeknek magok gyakorlására, 's a' muzsi­ka iránti buzgóságuk ébresztéséért azoknak olykor jutalmat is osztogat. A* nevezett ze­nekor mult dec. 2f)-k bécsi módon, déli 12 órakor a’ városunkban mulató remeit zongo­rázó Henri Alfréd és több mükedvellö urak és kisaszszonyok segítségével iktári gr. Beth­len Domokos úr házánál fényes úri közön­ség előtt egy uagy, és méltán átalános tet­szést nyert hangversenyt adott. Felléptek abban , a’ már sokszor dicsérettel emlitett Szentkirályi Anikó kisaszszony két a- riában sopran hangra: Bogdán fi Margit, Knausz Mathild kisaszszonyok, Herr­mann György és Fritsch Ferdinand úrak négy zongorán adott nagy és erőteljes fantáziában kedvellt thémák utáni változa­tokkal Czerny Károlytól, kik valóban a’nern könnyű és fárasztó darabot, kedves könnyű­séggel és bényomást telt hatással játszod- ták-el ; a’ csak tiz éves, de ily gyenge ko­rában is szép előmenetelt tett, ’s azért még szebb reménynyel biztató Cserei Agnes kisaszszony, Czerny Károlytól készített vál­tozatokban zongorán négy kézre -— ki vele játszó tanítójának Fritsch Ferdinand urnák becsületet és valódi jutalmat, köz tisz­teletben álló édes atyjának pedig valódi ö- römet szerzett; a’ lapunltban többször di­csérettel emlitett Mátéfi Károly és ka­tonai alorvos Theisz urak változatokban hegedűre és fuvolára, most is köz kedvességet nyerve. De az egésznek koronája volt két fantá­zia zongorán, Liszttől és Thalbergtől, Hen­ri Alfred által előad va, kinek ujjai varázs e- rövel bájolták-elö a’ zongora húrjaiból a’ min­den érzéseket felzaklató, és elragadó harigo- kát; éppen azért mindannyiszor zajosan kitörő tetszés kisérte a’ meglepő könnyűséggel és sebességgel játszó zongora-művészt, kihez hasonlót — dologhoz értők ítélete szerint — Kolozsvár még nem látott: s a5 ki a’ romai költőként igazán , „affectus citharis movet, imperat, auget.“ E’ szép élvezetet nyújtott hangverseny annak is Örvendetes bizonysá­gát adta, hogy városunkban a’ művészet be­csülése gyarapodik, az azt kedvellök és párt­fogók száma nevekedik.-------Nem kevesebb tetszést aratóit más nap decemb. 27-k o’ művész, kire PhoebuS nyájasan pillantott, a’ helybeli színész társasággal egyesülve a’kül­városi rcformatnm templom némi segedelme- zésére adott nagy hangversenyben, a’ miben i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék