Mult és Jelen, 1846 (6. évfolyam, 1-105. szám)

1846-01-02 / 1. szám

lOMfttrtí. 1. Péntek Jan« í-ol§lO* ERDÉLYI HÍRLAP. ALAPITÁ ÉS SZERKESZTI ÍZ1LÁ«11 FEKEITCZ V‘Ül S3 fii P*"' • J~MUZÍIUM ■ PROFESSOR. HATODIK ESZTENDŐ 1S46. ELSŐ FÉLÉV Januarius —Junius £0 Hi Előfizetési felszólítás# ifizfflettel kérjük lapunk t. cs. pártolóit, hogy a’ folyó ÍS46 első félévére, as előfizetést hová hamarább léeiii szíveskedjenek. „Mult és Jelen“ mint erdélyi és históriai lap kettős czimének megfelelni, skvésünk leend. A’ hetenként kétszer ötöd fél ivén megjelenő lap fél évi dija 6: hat rft ezüstben« éetni lehet minden cs. k. postán, valamint a’ pénzt biztos alkalomtól ide békiildeni. Szerk. (ELY ÉS MAGYARORSZÁG. ÍJ év! tisztel kedés. Szép és napfénynyel derült fel tegnap az év el­lj a Tarosunkra, midőn a' szokott tűz­ések és idvezlések a’ bévetl rendtartás L megtörténtek. Minden vallásbeliek egy­an Császár és Király « Fel* í becses életéért, boszszu boldog urál­iért, mint a’ fels. uralkodó házért az egek z buzgó könyörgések emelkedlek-fel. A kir. kormányszék, 's aboz csatlakozott ii egyházi iskolai, megyei 's városi tes- k erdélyi k. püspök Kovács Miklós exczjától, a’ katonaság pedig Stábéi »l y tábornok ö mlgától vezetve —ineg­ek kir. kormányzó gr. Teleki József cxczjánál a' számos népeit boldogító >b Fejedelem iránt a' jobbágyi hivség és tisztelet érzéseit kifejezni, melyeknek k úr ö exczja volt tolmácslója. Azon Jet a' gyűlés háromszoros harsogó „él­kiáltása követte. Kir. kormányzó ö exczja la a° hódoló tisztelet nyilvánítását, 's ö Felsége kir. széke elibe juttatását . Délben kir. kormányzó ö cxczjánál s ebéd, estve tánczvigalom volt. Kolozsvári lljsugok. Városun­évö 41-d számú gyalog ezred rendes a dr. Jo vies is Pál, közelebbről meg- én Pestre az 5-d számú pattantyús ez- 'i hasonló de díszesebb rangba és mun- gi körbe áttétetését, illeni lakhelyét nem dhagydiidja. Tiz évet meghaladta már, és közbecsülést érdemiéit ka­kái ’a i e derék-orvos itt városunkban mulat 's lölünk álásál számos becsülöi, jóakarói és ba­rátjai sajnálása fogja kisérni. Legyen uj pá­lyája szerencsés és minden jókkal megáldva !------A* múlt szombaton, tavalyi dec. 27-kén a1 papirosmalomtól nem meszsze egy, mint lát­szott magát meglőtt szabólegény hóltiesle ta­lált atott-ineg. Mi indilá a' szerencsétlent ön­gyilkolásra? nincs tudva. — — Nehány nap óta városunkban látható Biassini vendéglőjé­ben Tliirry Károly állat-sereglete, több nézést érdemlő négylábú állattal, madarakkal és kí­gyókkal. Említést érdemelnek inkább a* jég­vagy fejénnedve, a' jaguar vagy amerikai tig­ris (igen szép állat) egy csikós hyénashakál, többféle majmok, két rózsaszínű pelikán vagy gödény Máltából, az óriás kigyó vagy boa- constrictor 'sa't. — — Az év kezdetén meg­jelent egy pár irodalmi újdonságra figyelmeztet­jük t. ez. olvasóinkat. Egyik „Erdély nagy­fejedelemség alkotmánya a’ történetek, orszá­gos törvények és a* fennálló országjog szem­pontjából, felfogva és előadva scharbergi Be- deus József, erdélyi udv. és kormányszéki ta­nácsos országos főbiztos 's a't. által. Német­ből fordította ákosi Makoldy Sámuel er­délyi kir. kormányszéki fogalmozói gyakor­nok. Ára 1 rft ezüstben. A1 másik: Kará- cson-éj: kísérletes beszély, irta, Dickens (Boz) Károly, angolból fordította Nagy Péter, 2 kómetszeltel. Ara 54 kr ezüstben. Mind kettő szorgalmas 's szépet és hasznost kedvellö, előmozdító könyvárusnak Tilsch Já­nos úr tulajdona. Mind két munka tartalmá­val a’ Tárczában t. ez. olvasóinkat bővebben megismertetjük. — — Közelebbről egy szín­házi botrány sok beszéd és ellenkező véle­mény tárgya volt. A' dalszinész társaság e- gvik nem elsőrangú , de sokban használható tagja Károlyi, kényes viszonyok következésé­ül az igazgatóságtól elébb az eltávozásra fi­gyelmeztetést kapott, majd mivel annak en­gedni nem akart, elbocsáttatott , 's erről a' rendőrség is érlesittetett. K. köllevelénél fog­va e' bánásért az igazgatóság ellen pert kez­dett, melynek végét nem várva némely ifjú jóbarát ja i ’s kormányszéki írnokok dec. 26-n midőn Szigligetitől a1 „Szökött katona“ ada­tott a’ karzatról gúnyverseket hánytak-le, ily czimmel ; „Károlyihoz (Dec. 26-kán 184 5) mint volt kedves ezredesünkhöz a’Szigl. Szö­kött katonájában,“ egyszersmind midőn ax ezredes szerepét játszó Tóth kilépett a' kar­zatról illetlen füttyentés és lárma hallatott. Ennyi a tény, mi oly sok magyarázatra ’% felhevülésre adott alkalmat. Mi az elkövetett botrányt menteni vagy helyeselni semmiképo pen nem kívánjuk , mert gúnyverseket írni nem szép, azokat kissé ravasz és álúton ki­nyomatni nem helyes} ’s színházban elszórat- ni jó rend elleni vétség; ar. is igaz, bogy K. játszását a Szökött Katonában classicusnak mondani éppen nem lehet, ’s végre a' ba­ráti felhevülésböl eredő boszszus indulat ki­elégítését is nem színházi közönség botrán- koztalásával kellene tenni, de mind aJ mel­lett szúnyogból elefántot nem csinálunk , *s tudva, hogy az ifjú ember hamarább érez mint gondol, ez egész eseményt inkább elsi­etett ingerültség mint nemtelen érzés éred- ményének hiszszük 's reméljük, hogy kir. kormányzónk ö excja, ki elibe az ügy felba- tott, ismeretes igazságszereteténél fogva azon versengést legjobban és bölcsebben eligazi- tandja. Ebből kifolyó volt a* más napi előa­dáson u. in. a' Báléjben, de fenn a' színpadon történt aljas jelenés. Áz ifjú areopagus egyik tagja az öltöző szobába bétolakodván, magát 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék