Mult és Jelen, 1847 (7. évfolyam, 1-104. szám)

1847-01-03 / 1. szám

44 ikoi-táI 441'41» Vaisiiriiaii ja«». '-$-u !*.•*«. P7 7<A 111! «a mWm ERDÉLYI HÍRLAP. ALAPITÁ ÉS SZERKESZTI iKILÁGYl FEBEICZ rROFESSon. '«'.MUZEUM-*-) hjxebxk xsztzaroö 1847. E L8 lí FÉLÉT Januarius —Julius. Figyelmeztetés. A* béállolt új évi előfizetésnek béküldését hová hamarább tisztelettel kérjük. Az országgyűlési vitatásokat nint azoknak eredményét gyórsirói segítséggel közölvén, azokban a' lehető serénységere és pontossággra ügyelni íőtörekvé- lesz Félévi dij 6: hat rft ezüstben. Szerk. H­DELY ES MAGYARORSZAG. yászhírek. Az évnek enyészetet elevenen töutolsó napján, mult dec. 3i-re virradó éj- leghóltitt Kolozsvárit ’s véletlen elhunytúval részvétet és sajnállkozást gerjesztett gr. ilen Juliánná tinkovai mélt. M a c s k á s i encz úr szeretett hitvese, élte 27-d évében egy éves boldog ’s a’ legszebb örömöket i- házasság után. Eletet adva egy fiúnak maga nyörületlen halál áldozatja lett, ’s igy a’ ín megszomorodott mind két részröli szii- ík szivrepesztö példában mutatta, hogy e’ in mint a’ nappal és éjjel, úgy az élet és , öröm és bánat, vidámság és keserűség is tást szüntelen felváltják. Béke porainak! »hi és diosadi Sebes L á s z 1 ó cs.kir. nyugalma- ízredes,ki a’katonai pályán jelesen a’ cs.k.magyar r seregnél hoszszu évek során-át ritka érdem­Ö t t f i példás hivseggel szolgait, Becsben szélütés tkeztében, élte 71-ik évében múlt december megholt. Elhunytával a’ nemesebb érzésű ’s edelem és haza iránti kötelesség egyezle- el egyaránt kitűnő kir. hivatalosok száma a- tt. Béke porainak! Felszólítás. A’ kolozsvári répaczu- gyárra nézve véletlen jött körülmény ki- », hogy a’ részvényesek a’ gyár jelenje és biz- övöje iránt határozzanak, e’ fontos okból 1 18^17-ik évi januarius to-ikén délután 4óra- a’ casino piaczi szállásán közgyűlés tarta- melyre mindenik részvényes tisztelettel meg- ik, személyesen vagy megbízottja által meg- esre— oly nyilvános kijelentés mellett, hogy egjelenök a’ gyár jövője felöl eldöntöleg ha- :andnak, mi a’ meg nem jelenőket is kötelezi. Kolozsvári ujságofi. A’ múlt ek, u. m. folyó IS 17 első napja hálás­ak és lisztelkedésnek volt szentelve. Min- egyházakban buzgó könyörgések emel- ek-fel a’ Mindenható széke elibe , dicsö- 5®ut -U’alkodó ’s számos népei javáért - pbb Fejedelmünk, császár és ki- 1 Felsége hoszszas boldog uralko- ért, valamint felséges házának késő szá­kig virágzásáért. E1 haza minden hiv fia I üröuieslebb osztozik e jó kivánságok- menlöl inkább meggyőződve van, hogy ő Felségének, mint Europa egyik első és hatalmas monarchájának becses életével nem csalt a' közönséges békesség fennállá­sának biztosítása, de a’ két magyarhon bol­dogsága ’s az alkotmányos élet pályáján ha radása, polgári institulioinak czélszerü kifej, lodése és szóval, egész jövendője, a’ legszoro­sabb kapcsolatban áll. Déltájban erdélyi k. püs­pök Kovács Miklós úr ö exczjálól vezetve a’ kir. kormányszék, ’s minden e’ városon 1 lévő más testületek, egyházak papjai, föisko- | Iák professorai, valamint későbben a' váro­sunkon lévő katonatiszti kar tagjai Stáb el Károly és Gallbrunn Ádám táborno­kokkal kir, kormányzó gr. Teleki József úr ő exczjánál mint íels. Urunk személyesé­nél megjelentek. Tisztelt püspök úr ő exczja a1 közhála alattvalói hivség kötelességér­zés nyilvánítását 's ezekből folyó legtisz­tább óhajtásokat a’ gyülekezet háromszoros harsogó ,,éljen!“ kiáltása kíséretében tol- mácslá— mely hazafi buzgó érzések kifeje­zését kir. kormányzó ö exczja fogadván, a- zoknak ő Felsége kir. széke elibe juttatását ígérte. —Estve kir. kormányzó ő exczjánál e1 nap tiszteletére fényes estély volt. Kir. biztos b. Puchner Antal úr ó exczeliencziája kívánt jó egésségben időközink­be tegnap u, m. jan. 2-kán N.Szebenböl meg­érkezett. Az országgyűlési tanácskozások e’ szerint hónap újra elkezdődnek;— a’ magya­rok Istene azokat e' haza jövő boldogságát megalapító sikerdus eredménynyel áldja-meg! , A' mull bét elején itt nálunk a' sáros és fekete karácson! idő nagy bóra és csikorgó hidegre változott. E’ miatt az útszákon min­den ember nyargalva haladóvá lett: a’ csí­pős és fogakat lioczogtaió idő a’ fontolva ha­ladást nem engedi. A* régi Komában— ott, hol az auspiciumok ’s természeti világ jelenségei nagy politikai szerepet játszódlak , * — e’ körülményt az oiszággyiilése újra meg­nyílása pontján rósz előjelnek tartanák, 's a’ közügyekben is nyargaláslól félnének. Ma az emberek már okosabbak: 's mi ettől alkal­masint mentve leszünk, sőt némely gonosz- indulatu kétkedők ’s a1 kákán is göcsöl ke­resők azt merik sugdosni, hogy niég ezután fog nálunk az igen is fontolva haladás kora béállani, és sok nyargalóból, most midőn ál­dozni ’s engedni kell , czammogó válik. Qui vivra, verra! Színházunk folyvást a' közönség nagy pártfogásának örvend, ’s dicséretes buz- gósággal és igyekezettel működik. Mult dec. 26-n láttuk — de valóban nem kis unalom­mal — Czakó Leonéját. Kár volt ily szeren­csétlenül választott éppen nem drámái tárgy ra vesztegelni azon szép nyeltet, s egyes je­les mondásokat, mik abból mint fénypontok úgy tünnek-ki, 's kár volt abban a' „dicső természetet“ annyit emlegetni, midőn egész taitalma oly természetellenes. A’ közönséget láthatólag hidegen 's részvétté nem indítva hagyta. — Mint halljuk, Lendvai Pestről ven­dégszerepekre itt von. Fz színpadunknak u- jabb< élénkséget fog adni, kivált fia a’ köz­tetszést nyert és kedves Fclekyné, gyengél­kedéséből, miért nehány nap óta fellépése gá­tolva volt— helyreálland. A coitsenalh ügy, az erdé­lyi pártolt éfc a' Italadás. Pár­beszédek egy ö reg tábla b i ró, "s en­nek unok aöcsose közit, •— I.) Elő­szó. — A’ jelenleg erdős kis hazánkban na­pirenden lévő kéldesek közti egyik fontosabb 's kitűnő érdekkel kiró, a’ szí mbeálló poli­tikai pártok isméiéi«’ és jellemzése. Alig van tárgy nálunk a’ politika mezején, mii en több fogalomzavar, valamint ennyi helytelen és leide képzet uralkodjék, nini «Iben, ’s bátran merjük állilnh a' közügyi k nem igen 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék