Mult és Jelen - Jelen, 1848 (8. évfolyam, 1-37. szám)

1848-01-02 / 1. szám

ioloistar«. I Van«áruap jau« 2*a I94§ ERDÉLYI HÍRLAP. ALAP1TÁ ÉS SZERKESZTI iZILÁ»YI FEHEMZ ' 'fSüSBjJV PBOFESSOB. ‘■-.MüZL'UiM --•••' -------------------------­3 IffT01CZABÎK ESZTEMDO 1941. 'X E L S Ö F É L É V Januarius — Junius Figyelmeztetés. Tisztelettel kéijiik lapunk t. ez. pártolóit, méltózt assanak a* beállott új télévre az előfizetést hová hamarább beküldeni, vagy a’ postán megtenni. Hetenként ötöd fél ivén megjelenő lapunk léié v i dija t> — licit rft ezüstben. Szerk. ERDÉLY ÉS MAGYARORSZÁG. A' conservativ lap újévi óhajtásai Bevett, az időtől megszentelt szokás — az ilyent pedig tiszteletben kell tartani — az új évet idve/Jeni , szíves és |ó kívánságokkal járulni azokhoz, kiket tiszte lünk, becsülünk, szeretünk. Éltünk nevezetes szakasza ez — a' múlandóságra 's minden dolgok változandóságra élénken emlékeztető időpont — mely alkalmas szivünkben külöm- bö.'ö érzéseket eszméket köheni-fel, azt nagy­szerű, innepélyes gondolatokra buzdilni és lelkesitni. A’ napi eseményeket terjesztő hírlapi sajtóra nézve is fontos időszakasz ez — egy év alatt a’ historia nagy nézöh«dyén 's áial­jában minden országban sok figyelmet ér­demlő történik, mi az elmúltra \ iszszaiekin* tésstd a* jövendőről elmélkedésre's a1 megfon- j tolásra bőven elég anyagot nyújt. Az időnél nincs bölcsebb és tapasztaltabb tanácsadó. Legyen szabad azért a’ conservativ lap- n a k ez alkalommal némely gondolatait 's tiszteletteljes óhajtásait nyilvánítói. A’ haladás barátai, 's kivált az iíju köz­vélemény képviselői a' conservativ fi­gyel szeretik rágalmazni, gyanusitni, ’s azt az emberiség eredeti és örök elrendeltetése — a’ tökéletesedés és elébbmenés, feljebb- törekvés dicső felséges eszméjével élesen el­lenkezőnek ’s így emberhez nem illőnek gú­nyolják. Balga képzelet! A’ természeti mint erkölcsi világ töczimervonása a"’ conservatis- mus ! De a’ helyttá 1 lás, nem conservatismus! Az idő — bár szüntelen és pihenés nél­kül halad — még is conservativ; *s az ember is noha ötét magasabbra unszoló ha­ladásra lelkesítő az ég polgárává tevő józan okossággal bír — lényegesen conserva­tiv v a i o s a g ! A természet vállozhalatlari, öröktől fog­va cons er vált, ugyan azon törvényei sze- lint gyakorolja az idő maga munkásságát; évezredek, századok, esztendők, hónapok, «tá­pok, perczek teljesen egyformán, pihenést nem ismerő sebességgel, szóval, most is éppen oly módon mind kezdetben váltják-fel egymást — ’s a’ kfilömbféleségböl alkotott természetet e’ részben külömbözönek nem látjuk , de az rendithetetlen conservativ működéssel most mint myriad - évek kel ezelölt ugyan a- zon törvényeknek engedelmeskedik. Az égi testek forgása 's mi azokat végnélküli moz­gásban tartja — a' mindenség ez örök rend­szere semmi változás alá nem jő. 'S a‘ kis fűszál nevekedése, élte törvényeire is a’con­servatismus bélyege van ütve! Az ember — e’ kis világ a nagy világ­ban — nem kevésbé egész valójára s mun­kássága irányára nézve conservativ. Fő czélja, lehet mondani, földi munkássága pro­blémája a’ megtartás eszméjében közpon­tosul. Egésséget, jólétét, kényelmes állapof- ját, boldogságát, gazdagságát, jó hírét, tekin­télyét, dicsőségét, szóval: testi és szellemi él­tének örömeit, javait cons er válni, még pedig a’ mennyire lebet ’s embernek enged­ve van, állandóul co user válni akatja — ebben központosítja erejét, erre van minden vágyába, törekvése intézve minden küzdé­sének megtartás czélja és vége. ’S ha a' testi és szellemi élet pályáján nem pirul—el a’ megtartás elvének hódolni: politi­kai élte körében sincs oka azt megtagadni. A’ közelebb mult ’s hazánkra nézve is több tekintetben nevezetesével a’ conser­vativ ügy diadala bélyegzi. Legyen szabad ez eszméhez kapcsolni némely jó kivánala- inbal! Dicsőségesen uralkodó, ’s a’ legélén­kebb hódoló hálaérzettel tisztelt királyunkat, I ki — ez év folytában különösen , — magas i királyi kegyelmének több jeleit árasztó kis hazánkra — ki a’ szomszéd nagyobb testvér­honban a’ hív magyarok körében magyar han­gokon tolmácslá kir. íennséges szivének nem­zetünk iránti vonzalmat —számos népei bol- dogitására a’ Mindenható a’ hatalom, dicső­ség és földi jólét tündöklő polezán számos évekig conserv álja, fényes kir. házát vi- rágoztassa - éppen a’ magyar nemzet con serválása végett. Az Lien conserválja bárom nem­zetből és négy vallásból alkotott erdős kis hazánkat — melynek az idővel daczoló bér- czei felelt — mióta Tuhutum alatt őseink abba béteh pedtek — egymást felváltó 's azt gyakran megrendítő viharok és háborúságok közit szinte egy hoszszu ezred folyl-el, con­serva Íja abban a’ fejedelem iránti tánto­ríthatatlan hivségel és a' meg nem rendíthe­tő bonszeretetet, mint fennállása legbiztosabb két palládiumát: a' külümbözö nemzetek és hitsorsosok köztt a’ bizodalom , ragaszkodás, minlszi.nlén a' keresztyén lüredelem és sze­retet lelket — Erdély törvényeinek e' dicső czimervonását — conserválja — 's legyen ez alkotmányának tovább j,s fenntartandó a- !apja ! Conserválja a' Mindenható e' hazá­ban szembeálló pártok közit a’ mérsékletiig és ezzel szoros kapcsolatban álló bölcseség lelkét, ’s azon meggyőződést, hogy lehet és szabad tiszta kebellel külömböző úton ugyan azon egy czélra, a’ közös hon javára törekedni. De conserválja egyszersmind a'con­servativ párt okosan és elörenézéssel gyakor­latidé túlsúlyát, mint az alkotmányos haladás egyedüli biztos zálogát; conserválja és áldja-meg az ellenzéket is , melynek hazafi indulatjában 's ezéizásaiban nem kétkedünk — de conserválja annak állandóul mino­ritásban maradását is, mint az elkezdett ja­vításokban továbbmehetés feltételét! C oiis e r v á 1 j a az Isten hazánk e’ fő­városát is 's abban a’jó rendel, békét és nép 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék